Sådan fungerer det

Denne side indeholder oplysninger om særlige aspekter af familierelateret grænseoverskridende mægling.

Tidsplan

Selv om mægling kan påbegyndes når som helst, anbefales det at påbegynde mæglingen så hurtigt som muligt, helst inden en af parterne tager retlige skridt.

I betragtning af effektiviteten af anvendelsen af mægling som et forebyggende tiltag til løsning af problemer, der opstår, når et barn flyttes til en anden medlemsstat, kan mægling stærkt anbefales i alle familieretlige konflikter på tværs af grænserne og navnlig i tvister vedrørende et barns fremtidige bopæl i udlandet. Mægling er imidlertid ikke hensigtsmæssig i alle barnebortførelsessager, hvorfor det vil være god praksis at lade en indledende samtale indgå i processen. Dette kunne også bidrage til at dæmpe forældrenes bekymringer og øge deres forståelse for mæglingens betydning.

Mægling må aldrig tjene som et middel for en part til at forhale løsningen af konflikten. Dette er særlig vigtigt i tilfælde af barnebortførelser, hvor tidsfaktoren er afgørende.

Mæglere skal udtrykkeligt underrette parterne herom i informationsfasen eller ved indledningen af mæglingen.

Efter tilbagegivelse af et bortført barn til sit sædvanlige opholdsland bør man også overveje mægling for at undgå yderligere retssager.

Tæt samarbejde med administrative/judicielle myndigheder

I tilfælde af barnebortførelser, hvor centrale myndigheder og/eller judicielle myndigheder er inddraget, bør mægleren forklare parterne, hvilke virkninger mæglingen har inden for rammerne af den verserende sag.

I nogle lande har de centrale myndigheder uddannet deres egne mæglere.

På denne side kan du finde en liste over de centrale myndigheder.

Fuldbyrdelse af aftalen i alle berørte jurisdiktioner (adgang til den relevante retsinformation)

For at være effektiv skal aftalen tillægges retsvirkninger, og den skal kunne fuldbyrdes i alle relevante jurisdiktioner.

Adgangen til oplysninger om de relevante procedurer i de berørte jurisdiktioner kan lettes af de centrale myndigheder eller de centrale kontaktpunkter for international familiemægling.

Yderligere oplysninger om fuldbyrdelse i medlemsstaterne findes på denne side Mægling i medlemsstaterne.

Sprogvanskeligheder og moderne kommunikationsmidler

Generelt er parternes fysiske tilstedeværelse under mæglingen vigtig. De lande, hvor mæglingen skal finde sted, bør derfor træffe passende foranstaltninger til tilvejebringelse af de nødvendige rejsepapirer, såsom et visum.

Når det er hensigtsmæssigt og muligt, bør en binational sammægling finde sted.

Det er en stor fordel for mægleren at kunne tale begge parters sprog eller i det mindste deres fælles sprog (hvis parret har et sådant). I tilfælde af bikulturel sammægling kan det være tilstrækkeligt for en mægler at kunne tale den ene parts sprog og kunne forstå den anden, hvis der ikke kan findes nogen anden løsning. Parterne skal kunne forstå alle juridiske begreber. Det at finde en mægler, der kan tale parternes sprog, er ikke kun et spørgsmål om at begrænse omkostningerne, fordi oversættelse ikke er påkrævet. Der er ligeledes et psykologisk aspekt og et behov hos parterne for at forstå, hvad de går ind på.

Mægleren skal ligeledes være varsom i omgangen med parternes kulturelle baggrund og have forståelse for de kulturelle forskelle.

Indførelsen af moderne kommunikationsmidler (telefon, (online-) videokonferencer, webkameraer osv.) bidrager til at nedsætte omkostningerne og til at iværksætte en mægling, hvis parterne ikke har mulighed for at være fysisk til stede. Sådanne tekniske hjælpemidler bør være til rådighed i alle medlemsstater og "langdistance"- mægling bør afprøves.

Sikkert interaktivt software til mægling bør tilvejebringes for at lette en mæglingsproces.

Uanset hvilket sprog, der anvendes til mæglingen, er det vigtigt, at alle parter forstår sproget og den terminologi, der anvendes af mægleren/mæglerne.

Forhold mellem mægling og retssager vedrørende barnet

Ved flere internationale retsforskrifter søges mindelige løsninger generelt fremmet:

Bruxelles IIa-forordningen: Art. 46 (fremgangsmåden ved fuldbyrdelse af formidlede aftaler)

- Haagerkonventionen af 1980: art. 7 c) (passende foranstaltninger truffet af den kompetente myndighed for at sikre barnets frivillige tilbagegivelse eller for at opnå en mindelig løsning), art. 10 (passende foranstaltninger for at opnå en frivillig tilbagegivelse af barnet), art. 16 (ingen afgørelse om forældremyndighedsspørgsmålet i den anmodede stat).

- Haagerkonventionen af 1996: art. 31 (passende foranstaltninger, som den kompetente myndighed bør træffe for at fremme en aftalt løsning ved mægling), art. 23 og 26 (anerkendelse og fuldbyrdelse), art. 16 (den lovgivning, der finder anvendelse = lovgivningen i den stat, hvor barnet har sit sædvanlige opholdssted), art. 7 (den medlemsstat, hvor barnet havde sit sædvanlige opholdssted umiddelbart inden bortførelsen, vil fortsat have kompetence til at træffe foranstaltninger til beskyttelse af barnet), art. 24 ("forudgående anerkendelse").

- Haagerkonventionen af 2007: art. 19 - 31 (begrebet afgørelse omfatter også et forlig eller en aftale)

Virkningen af en straffesag

Straffesager bør tages i betragtning. Judicielle og administrative organer såsom centrale myndigheder bør kunne give parterne de nødvendige generelle oplysninger om den relevante lovgivning vedrørende rejsning og hævelse af en straffesag.

Oplysninger om den centrale myndighed/det centrale kontaktpunkt for international familiemægling.

Sidste opdatering: 06/10/2020

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.