Bevisupptagning (omarbetning)

Nationell information och webbformulär för förordning (EU) 2020/1783

Allmänna uppgifter

Förordning (EU) 2020/1783 om samarbete mellan medlemsstaternas domstolar i fråga om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (bevisupptagning) (omarbetning) syftar till att förbättra, förenkla och påskynda samarbetet mellan domstolar i samband med bevisupptagning. Förordningen ersätter rådets förordning (EG) nr 1206/2001 från och med den 1 juli 2022.

Det decentraliserade it-systemet, som är en obligatoriskt kommunikationsmetod för översändande och mottagande av framställningar, formulär och annan kommunikation, kommer dock att börja tillämpas först från och med den 1 maj 2025 (första dagen i den månad som följer på perioden på tre år efter dagen för ikraftträdandet av den genomförandeakt som avses i artikel 25 (för mer information, se artikel 35 i förordning (EU) 2020/1783).

Förordningen gäller mellan alla Europeiska unionens medlemsstater med undantag för Danmark. Mellan Danmark och övriga medlemsstater gäller 1970 års Haagkonvention om bevisupptagning i utlandet i mål och ärenden av civil och kommersiell natur.

Förordningen föreskriver tre sätt att ta upp bevis mellan medlemsstaterna: bevisupptagning genom den anmodade domstolen, direkt bevisupptagning av den ansökande domstolen och bevisupptagning av diplomatiska eller konsulära tjänstemän.

Den ansökande domstolen är den domstol eller den andra behöriga myndighet som har meddelats av den berörda medlemsstaten och där förfarandet har inletts eller planeras. Den anmodade domstolen är den behöriga domstolen för bevisupptagningen i en annan medlemsstat. Det centrala organet ansvarar för att ge information och söka lösningar på svårigheter som kan uppstå i fråga om en framställning.

I bilagor till förordningen finns fjorton standardformulär.

På den europeiska e-juridikportalen hittar du information om hur förordningen tillämpas och ett enkelt verktyg för att fylla i formulären.

Om du vill läsa fördjupad information från ett visst land väljer du det landets flagga.

Länkar

Rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 om samarbete mellan medlemsstaternas domstolar i fråga om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur

Haagkonventionen av den 18 mars 1970 om bevisupptagning i utlandet i mål och ärenden av civil och kommersiell natur


HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Bevisupptagning


*obligatoriskt
Senaste uppdatering: 22/02/2023

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.