Doručování právních dokumentů

V tomto oddíle lze nalézt vnitrostátní informace pro účastníky soudních řízení, kteří potřebují zasílat a/nebo přijímat právní nebo mimosoudní písemnosti.

Cílem nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1784 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech (doručování písemností) (přepracované znění) je zlepšit a urychlit doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních mezi členskými státy. Nařízení nahradilo nařízení Rady (ES) č. 1393/2007 od 1. července 2022.

Decentralizovaný informační systém jako povinný komunikační prostředek, který se má používat pro předávání a přijímání žádostí, formulářů a jiných sdělení, se však začne používat až od 1. května 2025 (první den měsíce následujícího po uplynutí tří let ode dne vstupu prováděcího aktu uvedeného v článku 25 v platnost (další podrobnosti viz článek 37 nařízení (EU) 2020/1784)).

Stanoví postup doručování písemností mezi zeměmi EU včetně Dánska prostřednictvím „určených odesílajících“ a „přijímajících subjektů“.

Nařízení se například týká soudních písemností, jako jsou předvolání oznamující zahájení řízení, odvolání, žalobní odpovědi, soudní příkazy, nebo mimosoudních písemností, jako jsou notářské listiny, které mají být doručeny do jiné země EU, než je země Vašeho bydliště.

Chcete-li získat podrobné informace týkající se některé země, zvolte si její vlaječku.

Související odkaz

Doručování písemností - oznámení členských států a vyhledávač příslušných soudů nebo orgánů

Poslední aktualizace: 03/04/2024

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.