Европейска заповед за плащане

Европейската заповед за плащане е опростена процедура за трансгранични парични искове, които не са оспорени от ответника, и се изпълнява чрез стандартни формуляри.

За целите на европейската заповед за плащане са изготвени стандартни формуляри, които могат да бъдат намерени на всички езици на тази страница. Тази страница предоставя също повече информация относно това кои съдилища могат да издават европейска заповед за плащане и къде следва да се изпращат молбите за нейното издаване.

За да бъде започната процедурата, трябва да бъде попълнен формуляр А, като се даде подробна информация относно страните, както и относно характера и размера на вземането. Съдът ще разгледа молбата и ако формулярът е правилно попълнен, той следва да издаде европейската заповед за плащане в срок от 30 дни.

Съдът трябва да осигури връчването на европейската заповед на плащане на ответника. Ответникът може изплати сумата по вземането или да го оспори. Ответникът разполага с 30 дни, за да подаде възражение срещу европейската заповед за плащане. Ако той стори това, в зависимост от избора на ищеца съществуват следните възможности: делото може да бъде прехвърлено в общите граждански съдилища за разглеждане съгласно националното законодателство; то може да бъде разгледано съгласно европейската процедура за искове с малък материален интерес или може да бъде прекратено.

Ако ответникът не подаде възражение, европейската заповед за плащане става автоматично изпълнима. Копие от европейската заповед за плащане, придружено при необходимост от превод, трябва да бъде изпратено на отговарящите за изпълнението органи на държавата членка, в която трябва да бъде изпълнена заповедта. Изпълнението се извършва в съответствие с националните правила и процедури на държавата членка, в която се изпълнява европейската заповед за плащане. За подробности относно изпълнението, моля, вижте съответния раздел.

Моля, имайте предвид, че ръководството не отразява две изменения, влезли в сила на 14 юли 2017 г. Първото изменение добавя възможност за продължаване на производството в случай на подаване на възражение в съответствие с правилата на Регламент (ЕО) № 861/2007 за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес. Второто изменение разширява обхвата на европейската процедура за искове с малък материален интерес, за да бъдат включени искове на стойност до 5000 евро.

За допълнителна информация по този въпрос, моля вижте новия текст на член 17 от Регламента, както и член 2 от Регламент (ЕО) № 861/2007, изменен с Регламент (ЕС) 2015/2421.

Връзки по темата

Практическо ръководство за прилагането на Регламента за европейската заповед за плащане PDF (4367 Kb) bg

Европейска заповед за плащане – Уведомления от държавите членки и инструмент за търсене, който спомага за намиране на компетентния(те) съд(илища)/орган(и)

Моля, имайте предвид, че съществуват и национални процедури за издаване на заповед за плащане. Информация за тези процедури можете да получите, като щракнете върху знамето на съответната държава.

Последна актуализация: 03/04/2024

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.