Přizpůsobení věcných práv

Dědicové v jedné zemi EU mohou využít dědická práva jiné země EU, jestliže jsou práva upravena tak, aby co nejvíce odpovídala právům země bydliště.

Obecné informace

Aby mohli dědicové nebo odkazovníci požívat práv vzniklých nebo převedených na ně v přeshraničním dědictví, nařízení o dědictví stanoví, že věcné právo (právo k nemovitému nebo movitému majetku), na které má dědic nebo odkazovník nárok, ale které není známo v zemi EU, v níž se věcného práva domáhá, musí být přizpůsobeno nejbližšímu rovnocennému věcnému právu podle práva této země EU. Při přizpůsobení tohoto práva je třeba zohlednit účel a zájmy sledované konkrétním věcným právem a účinky z tohoto práva vyplývající.

V této souvislosti Evropská soudní síť pro občanské a obchodní věci zveřejnila několik informačních přehledů k vnitrostátnímu právu, které vysvětlují:

  • věcná práva, která mohou vznikat z titulu dědictví,
  • zda jsou tato práva zapsána v rejstříku práv k nemovitému či movitému majetku,
  • účinky vyplývající z jejich zápisu,
  • konkrétní pravidla a postupy pro přizpůsobení věcného práva.

Chcete-li nahlédnout do informačních přehledů k vnitrostátnímu právu a postupům pro přizpůsobení věcných práv v určité zemi EU, klikněte na příslušnou národní vlajku na této stránce.

Související odkaz

EU-ADAPT – EU Adapt je nástroj IT, který má soudcům, notářům a dalším právníkům zabývajícím se přeshraničním dědictvím pomoci nalézt nejbližší rovnocenné věcné právo. Uživatel může do nástroje zadat i) právo členského státu rozhodné pro dědění („Lex Successionis“), ii) věcné právo existující podle práva členského státu rozhodného pro dědění („Rights in Rem“) a iii) právo členského státu, v němž se věcné právo domáhá („Lex Rei Sitae“). Nástroj pak poskytuje vodítko a navrhuje odpovídající věcné právo podle práva členského státu, v němž se tohoto práva osoba domáhá.

Poslední aktualizace: 20/04/2024

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.