Beperkingen inzake erfopvolging — bijzondere regels

Cyprus
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Gelden er krachtens het recht van deze lidstaat bijzondere regels die uit economische, familiale of sociale overwegingen beperkingen opleggen die de erfopvolging betreffende zich in die lidstaat bevindende bepaalde onroerende goederen, ondernemingen of andere bijzondere categorieën goederen, betreffen of raken?

Cyprus kent geen dergelijke bijzondere regels. Er gelden echter wettelijke bepalingen ter bescherming van wettelijke erfgenamen, die verbieden dat er bij testament wordt beschikt over het zogenaamde "wettelijke erfdeel".

2 Zijn deze bijzondere regels overeenkomstig het recht van die lidstaat van toepassing op de erfopvolging betreffende die bestanddelen, ongeacht het op de erfopvolging toepasselijke recht?

Zie het antwoord hierboven.

Wat de onroerende goederen betreft, zijn de regels van de wet betreffende testamenten en erfenissen, hoofdstuk 195, zoals gewijzigd, van toepassing.

3 Voorziet het recht van deze lidstaat in speciale procedures die de naleving van de bovenbedoelde bijzondere regels moeten waarborgen?

Er zijn geen speciale nalevingsprocedures. De nalevingsprocedures zijn dezelfde als in alle andere gevallen.

Laatste update: 19/02/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.