За Европейската съдебна мрежа

ECM (по наказателноправни въпроси) е мрежа от национални звена за контакт в държавите – членки на ЕС, определени от централните и от други компетентни органи и натоварени със специфични отговорности в областта на съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси.

Ролята на ECM (по наказателноправни въпроси) е да улеснява съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси, като предоставя правни и практически съвети, и да подпомага преките контакти между националните компетентни органи. Звената за контакт на ЕСМ участват в организирането и насърчават осъществяването на обучения по съдебно сътрудничество.

Уебсайтът на ЕСМ (по наказателноправни въпроси) предлага електронни инструменти за улесняване на сътрудничеството, както и друга практическа информация, включително относно сътрудничеството с държави и съдебни мрежи извън ЕС.

ECM (по наказателноправни въпроси) се ръководи от Секретариат, разположен в сградата на Евроюст в Хага. Настоящият ръководител на Секретариата на Европейска съдебна мрежа е г-н Ola Löfgren.

Последна актуализация: 17/11/2021

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.