Straffrättsatlas

Med det europeiska rättsliga nätverkets rättsatlas kan du hitta den behöriga myndighet som du måste kontakta för att begära straffrättsligt samarbete, beroende på vilken typ av samarbete (”åtgärd”) som behövs.

Relevant myndighet är inte densamma i alla EU-länder och styrs bland annat av följande aspekter:

 • Brottet i fråga.
 • Lagföringens skede.
 • Det rättsliga instrument som används som rättslig grund.

I tillämpliga fall innehåller atlasen även en förteckning över regionala behöriga myndigheter i ett visst land.

Du kan göra sökningar utifrån följande åtgärder:

 • Spårning och avlyssning av (tele)kommunikation
 • Agenter och angivare – Infiltration
 • Förhör, kroppsvisitering och expertbedömning
 • Erhållande av handlingar
 • Tillgångar – kvarstad, förverkande och återlämnande
 • Platser – besök och sökning
 • Vittnen, offer, misstänkta – sammankallande och förhör
 • Gränsöverskridande operationer
 • Åtgärder som är särskilt anpassade till instrument för ömsesidigt erkännande
 • Överförande av lagföring

Klicka här för att komma till verktyget (observera att du kommer att lämna den europeiska e-juridikportalen).

Senaste uppdatering: 17/11/2021

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.