Wykaz właściwych sądów i organów

W niniejszej sekcji zawarto skrótowy opis sądów krajowych i innych pozasądowych organów krajowych, jak również organów na szczeblu unijnym i międzynarodowym, do których można wnosić skargi.