Граждански дела

Между страните от ЕС съществува съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси, насочено към подобряване на оперативната съвместимост между техните съдебни системи