Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på danska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Europeisk arresteringsorder

Den europeiska arresteringsordern är ett förenklat rättsligt förfarande för överlämnande över gränserna, i syfte att gå vidare med lagföring eller verkställighet av fängelsestraff eller någon annan frihetsberövande åtgärd. En europeisk arresteringsorder som utfärdats av rättsliga myndigheter i en medlemsstat är giltig i hela Europeiska unionen. Den europeiska arresteringsordern har varit i bruk sedan den 1 januari 2004. Den har ersatt de utdragna förfarandena för utlämning mellan EU-medlemsstaterna.

Hur fungerar den?

Den europeiska arresteringsordern är en begäran från en rättslig myndighet i ett EU-land om att en person ska gripas i ett annat land och överlämnas för lagföring eller för verkställighet av ett fängelsestraff eller en annan frihetsberövande åtgärd i det första landet. Systemet bygger på principen om ömsesidigt erkännande av rättsliga avgöranden. Det är giltigt i alla EU-länder.

Det fungerar genom direkta kontakter mellan rättsliga myndigheter.

När en arresteringsorder används måste myndigheterna respektera de misstänktas eller tilltalades processuella rättigheter – till exempel rätten till information, advokat, tolk och rättshjälp – såsom dessa rättigheter fastställts i det land där personen grips.

Hur skiljer detta sig från traditionell utlämning

 1. Strikta tidsfrister
  Det land där personen grips ska fatta ett slutligt beslut om verkställandet av den europeiska arresteringsordern inom 60 dagar från gripandet.
  Om personen samtycker till överlämnandet ska beslutet om överlämnande fattas inom 10 dagar.
  Den eftersökta personen ska överlämnas så snart som möjligt och på en dag som de berörda myndigheterna kommer överens om, dock senast 10 dagar efter det slutliga beslutet om verkställandet av den europeiska arresteringsordern.
 2. Kontroll av dubbel straffbarhet krävs inte längre för 32 kategorier av brott
  För 32 kategorier av brott sker ingen kontroll av huruvida handlingen är ett brott i båda länderna. Det enda kravet är att brottet ska vara straffbart och belagt med ett högsta frihetsstraff på minst tre års fängelse i den medlemsstat som har utfärdat arresteringsordern.
  För andra brott
  kan ett villkor för överlämnandet vara att handlingen är ett brott i det land som verkställer arresteringsordern.
 3. Ingen politisk inblandning
  Besluten fattas av rättsliga organ, utan hänsyn till politiska överväganden.
 4. Överlämnande av medborgare
  EU-länder får inte längre vägra att överlämna sina egna medborgare, såvida de inte tar över verkställandet av det fängelsestraff som den eftersökta personen dömts till.
 5. Garantier
  Det land som verkställer en europeisk arresteringsorder kan kräva garantier om följande:
  a. Att personen efter en viss tid ska ha rätt att begära översyn, om det utdömda straffet är ett livstidsstraff.
  . b. Att personen kan avtjäna sitt fängelsestraff i det verkställande landet om vederbörande är medborgare eller varaktigt bosatt i det landet.
Begränsade grunder för vägran
Ett land kan endast vägra att lämna ut den begärda personen på en av följande obligatoriska eller fakultativa grunder:
Obligatoriska grunder
 • Om personen redan dömts för samma brott (ne bis in idem)
 • Minderåriga (personen har inte har uppnått åldern för straffrättsligt ansvar i det land där verkställigheten sker)
 • Amnesti (det land där arresteringsordern verkställs kunde ha lagfört personen, och brottet omfattas av amnesti i detta land).
Fakultativa grunder – exempel
 • Ingen dubbel straffbarhet för andra brott än de 32 som nämns i artikel 2.2 i rambeslutet om en europeisk arresteringsorder
 • Territoriell behörighet
 • Ett pågående rättsligt förfarande i det verkställande landet
 • Bestämmelser om preskriptionstider etc.

Handbok för utfärdande och verkställighet av en europeisk arresteringsorder

Europeiska kommissionen har publicerat en handbok för utfärdande och verkställighet av en europeisk arresteringsorder  PDF (2002 Kb) en för att underlätta och förenkla det dagliga arbetet för berörda rättsliga myndigheter. I handboken ges detaljerad vägledning om hur man utfärdar och verkställer en europeisk arresteringsorder. I handboken ges även en fullständig förklaring av EU-domstolens viktigaste rättspraxis när det gäller tolkningen av enskilda bestämmelser i rambeslutet om en europeisk arresteringsorder.

Du kan hitta handboken på alla språk här: BG  PDF (2700 Kb) bgCS  PDF (1854 Kb) csDA  PDF (1766 Kb) daDE  PDF (1659 Kb) deET  PDF (1783 Kb) etEL  PDF (2439 Kb) elES  PDF (1649 Kb) esFR  PDF (1892 Kb) frHR  PDF (1789 Kb) hrIT  PDF (2141 Kb) itLV  PDF (2158 Kb) lvLT  PDF (1865 Kb) ltHU  PDF (1908 Kb) huMT  PDF (2560 Kb) mtNL  PDF (2047 Kb) nlPL  PDF (2200 Kb) plPT  PDF (1968 Kb) ptRO  PDF (1926 Kb) roSL  PDF (1797 Kb) slSK  PDF (1977 Kb) skFI  PDF (2172 Kb) fiSV  PDF (1591 Kb) sv.

Statistik om användningen av den europeiska arresteringsordern

År 2019 överlämnades en efterlyst person (genomsnitt)

 • med samtycke – inom 16,7 dagar
 • utan samtycke – inom 55,75 dagar

År 2018 överlämnades en efterlyst person (genomsnitt)

 • med samtycke – inom 16,4 dagar
 • utan samtycke – inom 45 dagar

Svar på frågeformuläret om den europeiska arresteringsordern 201420152016201720182019

Uppgifter saknas för vissa länder, men uppgifterna om utfärdade arresteringsorder för 2015, 2016 och 2017 är fullständiga.

Europeiska arresteringsorder 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Utfärdade 14 948 16 144 16 636 17 491 17,471 20,226
Utförda 5 535 5 304 5 812 6 317 6,976 5,665
Projekt finansierade inom ramen för programmet Rättsliga frågor

Forskningsprojektet InAbsentiEAW är en komparativ rättslig studie om europeiska arresteringsorder som utfärdats med avseende på personer som utevarit vid de förfaranden som lett till att de fällts till straffrättsligt ansvar (förfaranden in absentia). Praxis visar att det ofta uppstår problem i samband med verkställigheten av sådana Europeiska arresteringsorder. Målet med forskningsprojektet var att analysera orsakerna till dessa problem och att utforma gemensamma normer för utfärdandet av sådana europeiska arresteringsorder, för att säkerställa att de kan verkställas på ett effektivt och rättvist sätt. Vid arbetet användes fallstudier från Belgien, Ungern, Irland, Nederländerna, Polen och Rumänien

Länkar

Rambeslutet om en europeisk arresteringsorder

Rapport om genomförandet av rådets rambeslutet om en europeisk arresteringsorder och om överlämnanden mellan medlemsstaterna

Senaste uppdatering: 31/10/2022

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.