Rejestry działalności gospodarczej w państwach UE

Niderlandy

W tej części przedstawiono w zarysie niderlandzki rejestr handlowy.

Autor treści:
Niderlandy

Jakie informacje można znaleźć w niderlandzkim rejestrze handlowym?

Niderlandzki rejestr handlowy należy do niderlandzkiej Izby Handlowej (Kamer van Koophandel) i jest przez nią prowadzony na podstawie upoważnienia nadanego przez rząd w ustawie o rejestrze działalności gospodarczej.

Rejestr zawiera przegląd wszystkich prawnie istotnych informacji na temat wszelkich podmiotów gospodarczych w Niderlandach. Do rejestru wpisuje się wszystkie spółki i inne osoby prawne, takie jak:

 • spółki [spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (BV) i spółki akcyjne (NV)]
 • przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą
 • stowarzyszenia
 • fundacje
 • osoby wykonujące wolne zawody (np. adwokaci, lekarze, artyści)
 • stowarzyszenia współwłaścicieli
 • kościoły
 • organy administracji rządowej.

Treść danych wpisanych do rejestru może być różna w zależności od formy prawnej podmiotu. Najważniejsze dane odnotowywane w rejestrze to:

 • oficjalna nazwa podmiotu (firma)
 • inne nazwy handlowe
 • forma prawna i siedziba
 • adresy
 • zarząd
 • pełnomocnicy
 • pracownicy
 • dane oddziału
 • dane kontaktowe
 • wskazanie rodzaju działalności (zgodnie z klasyfikacją NACE).

Zgodnie z prawem niderlandzkim informacje w rejestrze wywołują skutki prawne (i są wiążące wobec osób trzecich), o ile nie wskazano inaczej. Obowiązek dokonania wpisu w rejestrze (i aktualizacji danych) spoczywa na samej osobie prawnej. Każda zmiana musi zostać wpisana do rejestru w terminie tygodnia od jej dokonania.

Wpis do rejestru nie stanowi elementu procesu zakładania spółki w Niderlandach. Z prawnego punktu widzenia w tym kraju spółka może powstać, nawet jeżeli nie została wpisana do rejestru. W związku z tym, chociaż niezarejestrowanie spółki jest niezgodne z prawem, spółka niezarejestrowana nadal istnieje i może prowadzić działalność.

Niderlandzkie spółki z (nie)ograniczoną odpowiedzialnością mają ponadto obowiązek składania w rejestrze rocznego sprawozdania finansowego. Większość z nich ma obowiązek złożenia jedynie bilansu, natomiast duże spółki składają również sprawozdanie z finansowych wyników działalności.

Czy dostęp do niderlandzkiego rejestru handlowego jest bezpłatny?

Podstawowe informacje w niderlandzkim rejestrze handlowym – takie jak dane kontaktowe, numer przyznany przez Izbę Handlową (KvK-nummer) oraz numer oddziału (vestigingsnummer) – są dostępne bezpłatnie za pośrednictwem strony internetowej Izby Handlowej. Za inne rodzaje informacji, takie jak wyciągi urzędowe, sprawozdania finansowe i inne dokumenty, pobierana jest opłata. Wykaz opłat można znaleźć na stronie internetowej Izby Handlowej.

Można również pobrać bezpłatną aplikację KVK App Handelsregister. Aplikacja ta pozwala uzyskać proste informacje z rejestru.

W jakim stopniu można polegać na wiarygodności dokumentów umieszczonych w rejestrze?

Wszyscy powinni mieć możliwość powoływania się na informacje zawarte w rejestrze handlowym. Rejestr zawiera dane autentyczne. Jakość danych jest zagwarantowana w taki sposób, że użytkownik może się na nie powoływać. Za treść wpisu w rejestrze odpowiada właściciel spółki. Zarejestrowane spółki mają obowiązek zgłaszać wszelkie zmiany stanu faktycznego. Jeżeli takie zmiany nie zostaną zgłoszone, za wiążące uznaje się informacje zawarte w rejestrze handlowym. Jest to tzw. ochrona osób trzecich. Osoby trzecie działające w dobrej wierze powinny móc uznawać dane zawarte w rejestrze za prawdziwe.

W jaki sposób przeszukiwać niderlandzki rejestr handlowy?

Rejestr handlowy można przeszukiwać według:

 • nazwy handlowej
 • oficjalnego numeru nadanego przez Izbę Handlową (KvK-nummer)
 • adresu
 • kodu pocztowego

Historia niderlandzkiego rejestru handlowego

Informacje w rejestrze są gromadzone od początku istnienia obecnego rejestru (od 1920 r.). Dostępne są także dane dotyczące niektórych starszych spółek.

Powiązane linki

Europejski rejestr przedsiębiorstw

Izba Handlowa

Niderlandzki rejestr handlowy

Ostatnia aktualizacja: 18/10/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.