Medlare

Om du beslutar att använda dig av medling ska du kontakta en medlare – en oberoende och neutral tredje part – som kan hjälpa dig att lösa problemen och nå en överenskommelse.

Medlare är utbildade i att hjälpa människor att lösa tvister i godo. Medlaren identifierar de frågor ni inte kan enas om och hjälper er att försöka nå en överenskommelse. Medlare är oavhängiga och väljer aldrig sida i en tvist. De är dock inga rådgivare och ger inga råd avseende enskilda parters förhållanden. Vanligtvis rekommenderar de att man söker juridisk rådgivning vid sidan av själva medlingsförfarandet.

Medling kan vara till särskild nytta i gränsöverskridande familjetvister och i fall som rör bortförande av barn. I sådana situationer uppmuntras föräldrarna att ta ansvar för sina beslut rörande familjen och att lösa sina konflikter utan att blanda in domstolsväsendet. Medling kan således bidra till en konstruktiv atmosfär för diskussioner och ligga till grund för rättvisa överenskommelser mellan föräldrar, där även barnens bästa tillvaratas.

Klicka på en av flaggorna i högerkanten om du vill ha närmare upplysningar om hur man hittar en medlare (om hur man får tillgång till medlingstjänster, om arvoden och om sökhjälp).

För att hitta en medlare som är specialiserad på medling i gränsöverskridande familjetvister kan du använda dig av länken http://www.crossbordermediator.eu/ (Nätverket av medlare i gränsöverskridande familjetvister).

Mer information om medling finner du i relevant avsnitt.

Läs mer om familjemedling över gränserna.

Senaste uppdatering: 17/11/2021

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.