Наследяване

Наследственоправните разпоредби се различават значително в отделните държави членки (например що се отнася до определянето на наследниците, дяловете и запазените части, начина на управление на наследствената маса, границите на отговорността на наследниците за задължения на наследодателя и т.н.).

Обща информация

С приемането на 4 юли 2012 г. на нови норми на Съюза се прави важна стъпка за улесняването на трансграничното наследяване. Нормите ще улеснят гражданите при решаването на правни въпроси, свързани с международно наследяване. Тези нови норми ще се прилагат към наследството на лицата, починали на или след 17 август 2015 г.

Регламентът гарантира, че дадено трансгранично наследяване се третира по последователен начин, съгласно един-единствен закон и от един-единствен орган. По принцип съдилищата на държавата членка, в която е било последното обичайно местопребиваване на гражданите, ще са компетентни по въпросите, свързани с наследството, и правото на тази държава членка ще прилага. Гражданите ще могат обаче да изберат приложимото право към тяхното наследство да бъде това на държавата на гражданството им. При прилагането на един-единствен закон от един единствен орган по отношение на трансгранично наследяване ще се избягват паралелни производства, които могат да доведат до противоречащи си съдебни решения. По този начин се гарантира също, че съдебните решения, постановени в една държава членка, се признават в целия Съюз, без за това да е необходима специална процедура.

С регламента се въвежда също европейско удостоверение за наследство. Този документ, издаден от компетентния по наследяването орган, може да се използва от наследници, заветници, изпълнители на завещания и управители на наследство с цел доказване на правното им положение и упражняване на правата или правомощията им в други държави членки. След като бъде издадено, европейско удостоверение за наследство ще бъдат признато във всички държави членки, без да се изисква каквато и да е специална процедура.

На 9 декември 2014 г. Комисията прие регламент за изпълнение за изготвяне на формулярите, които следва да се използват съгласно Регламента за наследяването:

- Word Word (303 Kb) bg

- PDF PDF (811 Kb) bg

Порталът e-Justice дава възможност да се попълни и създаде PDF файл на формуляр V (европейско удостоверение за наследство) онлайн тук.

Дания и Ирландия не участват в регламента. В резултат на това производствата по трансгранично наследяване, разглеждани от органи на тези две държави членки, ще продължат да бъдат регулирани от техните национални норми.

Въпросите, свързани с данъчното право при наследяване, са изключени от приложното поле на регламента.

На този уебсайт ще намерите информация за новите правила на ЕС за наследяването.

Моля, щракнете върху знамето на съответната държава на тази страница, за да направите справка в информационния лист относно националното наследствено право и процедурите в тази държава членка. Информационните листове бяха изготвени от Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела (EJN-civil) съвместно с Съвета на нотариатите от Европейския съюз (CNUE).

Successions in Europe, уебстраница, предложена от CNUE, може да ви помогне да намерите отговори на въпроси, свързани с наследяването в 22 държави членки.

Ако желаете да намерите нотариус в държава членка, можете да използвате търсачката за намиране на нотариус, предоставена от Европейската комисия в сътрудничество с участващите нотариални камари.

Националите правила относно регистрирането на завещания се различават значително. В някои държави членки лицето, което прави завещание („завещателят“), има задължение да го регистрира. В други държави членки регистрирането се препоръчва или касае само някои видове завещания. В няколко държави членки не съществуват регистри на завещанията.

Ако Ви е необходимо да узнаете как да регистрирате завещание в държава членка или дали починало лице е направило завещание, може да направите справка в информационните листове за граждани на ЕС и за практикуващи юристи, изготвени от Асоциацията на Европейската мрежа на регистрите на завещания (ENRWA) и достъпни на 3—4 езика. В тези информационни листове се обяснява как се регистрират завещания във всяка от държавите членки и се дават съвети как да се намерят завещания в тези държави членки.

Връзки по темата

Наследство – Уведомления от държавите членки и инструмент за търсене, който спомага за намиране на компетентния(те) съд(илища)/орган(и)

Ръководство за гражданите : как правилата на ЕС опростяват международните наследявания

EU-ADAPT — EU Adapt е ИТ инструмент, предназначен да помага на съдии, нотариуси и други практикуващи юристи, работещи в областта на трансграничното наследяване, да намерят най-близкото равностойно вещно право. Потребителят може да въведе в инструмента i) правото на държавата членка, приложимо към наследяването (lex successionis), ii) вещното право, съществуващо съгласно правото на държавата членка, приложимо към наследяването („вещното право“), и iii) правото на държавата членка, в която се прави позоваване на вещното право (lex rei sitae). След това инструментът предоставя насоки и предлага съответстващото вещно право съгласно законодателството на държавата членка, в която се прави позоваване на правото.

Резултати от проекта “Нови тенденции в областта на взаимното свързване на регистрите на завещания“, който бе насочен към възможностите за повишаване на ефикасността на производствата по трансгранично наследяване посредством електронни средства и който бе проведен под ръководството на Министерството на правосъдието на Естония в сътрудничество с Асоциацията на европейската мрежа на регистрите на завещания, Съвета на нотариатите от Европейския съюз, Нотариалната камара на Естония, Естонския център за регистри и информационни системи и държавите — членки на Европейския съюз:

- Проучване за осъществимост PDF (755 Kb) en

- Окончателен доклад PDF (507 Kb) en

- Препоръки PDF (153 Kb) en

Последна актуализация: 22/04/2024

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.