Succesiunile

Reglementările naționale în materie succesorală diferă considerabil de la un stat membru la altul (de exemplu, cine poate avea calitatea de moștenitor, ce cote-părți se aplică și cât este rezerva succesorală, cum va fi administrată succesiunea, care este răspunderea moștenitorilor pentru datoriile succesiunii etc.).

Informații generale

Un pas important pentru facilitarea succesiunilor transfrontaliere a fost adoptarea, la 4 iulie 2012, a unor noi norme la nivelul Uniunii menite să ușureze gestionarea de către cetățeni a aspectelor juridice ale unei succesiuni internaționale. Aceste noi norme se aplică succesiunilor persoanelor decedate după data de 17 august 2015, inclusiv.

Regulamentul garantează faptul că succesiunile transfrontaliere sunt tratate în mod coerent, în temeiul unei singure legislații și de către o singură autoritate. În principiu, instanțele judecătorești din statul membru în care cetățenii și-au avut ultima reședință obișnuită vor fi competente să dezbată succesiunea și se va aplica legislația acestui stat membru. Cu toate acestea, cetățenii pot opta ca legea țării a căror cetățenie o dețin să fie cea care să se aplice succesiunii lor. Prin aplicarea unei singure legi de către o singură autoritate în cazul unei succesiuni transfrontaliere se evită proceduri paralele și hotărâri judecătorești eventual contradictorii. De asemenea, regulamentul asigură faptul că hotărârile pronunțate într-un stat membru sunt recunoscute în întreaga Uniune, fără să fie nevoie de nicio procedură specială.

Regulamentul introduce și un certificat european de moștenitor (CEM). Acest document, eliberat de către autoritatea care se ocupă de succesiune, poate fi folosit de către moștenitorii, legatarii, executorii testamentari sau administratorii succesiunii în scopul dovedirii statutului și al exercitării drepturilor sau a competențelor lor în alte state membre. Odată emis, CEM va fi recunoscut în toate statele membre, fără a fi necesară nicio altă procedură specială.

La data de 9 decembrie 2014, Comisia a adoptat un regulament de punere în aplicare în care a stabilit formularele care trebuie folosite în temeiul Regulamentului privind succesiunile:

Pe portalul e-justiție puteți completa și crea on-line aici un formular V în format PDF (certificatul european de moștenitor).

Danemarca și Irlanda nu iau parte la regulament. Ca urmare, succesiunile transfrontaliere dezbătute de către autoritățile din aceste două state membre vor continua să fie supuse normelor naționale.

Aspectele legate de taxele de succesiune sunt excluse din domeniul de aplicare al regulamentului.

Veți găsi informații despre noile norme europene în materie de succesiuni pe acest site.

Pentru a consulta fișele informative privind legislația și procedurile naționale în materie de succesiuni din fiecare stat membru, puteți face clic pe drapelul țării respective de pe această pagină. Aceste fișe informative au fost pregătite de Rețeaua judiciară europeană în materie civilă și comercială (RJE-civilă), în cooperare cu Consiliul Notarilor din UE (CNUE).

Site-ul Succesiuni în Europa, propus de CNUE, vă poate ajuta să găsiți răspunsuri la întrebări referitoare la procedurile succesorale în 22 de state membre.

Dacă doriți să găsiți un notar într-un stat membru, puteți utiliza instrumentul de căutare Găsiți un notar pus la dispoziție de Comisia Europeană în colaborare cu asociațiile notarilor participante.

Normele naționale în materie de înregistrare a testamentelor variază în mod considerabil. În unele state membre, persoana care face un testament (testatorul) trebuie să îl înregistreze. În alte state membre, înregistrarea este doar recomandată sau vizează numai anumite tipuri de testament. În câteva state membre, nu există registre de evidență a testamentelor.

Dacă doriți să știți cum se înregistrează un testament într-un stat membru sau dacă o persoană decedată a lăsat testament, puteți consulta fișele informative pe care Asociația Rețelei Europene a Registrelor de Succesiuni (ENRWA) le-a elaborat pentru cetățenii UE și pentru profesioniștii din domeniul juridic și care sunt disponibile în 3-4 limbi. În aceste fișe informative se explică cum puteți înregistra un testament în fiecare stat membru și se oferă consiliere cu privire la modul în care se poate efectua o căutare a unui testament în fiecare stat membru.

Linkuri utile

Succesiunile – notificările statelor membre și instrument de căutare a instanței/autorității competente

Ghidul cetăţenilor: contribuţia normelor UE la simplificarea succesiunilor internaţionale

EU-ADAPT – EU Adapt este un instrument informatic menit să ajute judecătorii, notarii și alți practicieni din domeniul dreptului care se ocupă de o succesiune transfrontalieră să găsească cel mai apropiat drept real echivalent. Utilizatorul poate introduce în instrument (i) legea statului membru aplicabilă succesiunii („lex successionis”), (ii) dreptul real existent în temeiul legii statului membru aplicabilă succesiunii („dreptul real”) și (iii) legea statului membru în care este invocat dreptul real („lex rei sitae”). Instrumentul oferă apoi orientări și sugerează dreptul real corespunzător în temeiul legii statului membru în care este invocat dreptul.

Rezultatele proiectului Further developments in the area of interconnection of registers of wills (Evoluții în domeniul interconectării registrelor de succesiuni), care se axează pe posibilitatea de a eficientiza procedurile succesorale transfrontaliere prin intermediul mijloacelor electronice, sub egida Ministerului Justiției din Estonia, în colaborare cu Asociația rețelei europene a registrelor testamentare, Consiliul notariatelor din Uniunea Europeană, Camera notarilor din Estonia, Centrul registrelor și al sistemelor de informații din Estonia și statele membre ale Uniunii Europene:

Ultima actualizare: 22/04/2024

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.