Elektronisk hantering av mål och elektronisk kommunikation

Information om det aktuella läget när det gäller elektronisk kommunikation med nationella domstolar.

Under de senaste åren har allt fler EU-länder infört lagändringar som gör det möjligt att använda modern kommunikations- och informationsteknik i civilrättsliga förfaranden. Dessa förändringar tillåter kommunikation mellan de rättsliga myndigheterna och de berörda parterna i ett förfarande genom nya kanaler som internet.

I vissa fall kan man inleda ett förfarande genom en elektronisk ansökan som lämnas in av den sökande via internet till domstolen. I andra fall har domstolar behörighet att delge rättegångshandlingar elektroniskt till parterna. I andra fall ska all kommunikation ske elektroniskt. Det finns EU-länder där användningen av internet för kommunikationsändamål godtas för nästan alla typer av civilrättsliga förfaranden, medan det i andra är begränsat till vissa särskilda typer av förfaranden.

Användning av modern kommunikationsteknik i civilrättsliga förfaranden får inte äventyra de berörda parternas grundläggande rättigheter. Tillgång till rättslig prövning får inte hindras av det faktum att en viss kommunikationsteknik inte är tillgänglig för en part. Dessutom bör nationell lagstiftning se till att kommunikation via internet inte hotar lämpligt skydd av känsliga uppgifter som används i samband med förfarandet.

Om du vill läsa fördjupad information från ett visst land väljer du det landets flagga.

Senaste uppdatering: 30/05/2023

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.