Παραπομπή υπόθεσης στο δικαστήριο

Λεττονία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Είμαι αναγκασμένος να προσφύγω σε δικαστήριο ή υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση;

Στη Λετονία ένα πρόσωπο μπορεί να προσφύγει σε δικαστήριο ή, εφόσον τα μέρη έχουν συμφωνήσει αμοιβαία και έχουν καταρτίσει συμφωνία διαιτησίας, σε διαιτητικό δικαστήριο (εξαιρουμένων συγκεκριμένων διαφορών οι οποίες δεν υπόκεινται σε διαιτησία).

2 Υπάρχει προθεσμία προσφυγής στο δικαστήριο;

Η προθεσμία άσκησης αγωγής εξαρτάται από τη φύση της διαφοράς. Για διευκρινίσεις σε θέματα προθεσμιών, παρακαλούμε συμβουλευτείτε δικηγόρο ή δημόσια υπηρεσία πληροφόρησης.

Στο αστικό δίκαιο προβλέπονται διάφορες γενικές προθεσμίες, οι οποίες διαφέρουν αναλόγως με το αντικείμενο και τις περιστάσεις της διαφοράς και κρίνονται κατά περίπτωση, λαμβανομένων υπόψη των κατωτέρω:

Οικογενειακό δίκαιο

Αγωγές που απορρέουν από αρραβώνα πρέπει να ασκούνται εντός έτους από την ημέρα λύσης του αρραβώνα ή από την ημέρα μονομερούς λύσης του ή, σε περίπτωση που η μνηστή είναι έγκυος, από την ημέρα γέννησης του τέκνου, εφόσον κατά την ημερομηνία αυτό έχει επέλθει ήδη η λύση ή μονομερής λύση του αρραβώνα.

Αγωγές που απορρέουν από τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων πρέπει να ασκούνται εντός έτους όσον αφορά σε συναλλαγές που έχουν καταρτιστεί από τον άλλο σύζυγο.

Ο σύζυγος της μητέρας τέκνου μπορεί να αμφισβητήσει το τεκμήριο πατρότητος εντός δύο ετών από την ημερομηνία κατά την οποία έλαβε γνώση ότι δεν είναι ο βιολογικός πατέρας του τέκνου. Η μητέρα τέκνου έχει το ίδιο δικαίωμα να αμφισβητήσει το τεκμήριο πατρότητος. Τέκνο μπορεί να αμφισβητήσει το τεκμήριο πατρότητος εντός δύο ετών από την ενηλικίωσή του.

Αγωγές αναγνώρισης πατρότητος πρέπει να ασκούνται εντός δύο ετών από την ημερομηνία κατά την οποία ο διάδικος έλαβε γνώση των περιστάσεων που αποκλείουν την πατρότητα ή από την ημερομηνία ενηλικίωσης του τέκνου στις περιπτώσεις που η αγωγή ασκείται από το ίδιο το τέκνο.

Αγωγές που απορρέουν από τις σχέσεις κηδεμόνα και ανηλίκου πρέπει να ασκούνται εντός έτους από την ενηλικίωση του τέκνου ή από την επέλευση των γεγονότων που προβλέπονται στον νόμο.

Εμπράγματο δίκαιο

Αγωγές απόδοσης της νομής πρέπει να ασκούνται εντός έτους από την ημερομηνία κατά την οποία ο ενάγων έλαβε γνώση της αποβολής από τη νομή.

Αγωγές κατά προσώπου το οποίο νέμεται ακίνητο και μπορεί να αποκτήσει δικαίωμα κυριότητας επί αυτού δια χρησικτησίας πρέπει να ασκούνται εντός 10 ετών από την ημερομηνία κατά την οποία ο ενάγων έλαβε γνώση της κτήσης της νομής του ακινήτου από το έτερο μέρος.

Αγωγές του νέου κυρίου που απορρέουν από επεκτάσεις που προέκυψαν ως αποτέλεσμα φυσικών διαδικασιών πρέπει να ασκούνται εντός δύο ετών.

Ενοχικό δίκαιο

Τα δικαιώματα ενοχικού δικαίου παραγράφονται εάν ο δικαιούχος δεν τα ασκήσει εντός της προθεσμίας που ορίζεται στον νόμο.

Αγωγές που απορρέουν από ενοχικά δικαιώματα για τα οποία δεν ορίζεται συντομότερος χρόνος παραγραφής, πρέπει να ασκούνται εντός 10 ετών όλα τα δικαιώματα για τα οποία δεν ορίζεται στον νόμο συντομότερος χρόνος παραγραφής παραγράφονται εφόσον ο δικαιούχος δεν τα ασκήσει εντός 10 ετών, εξαιρουμένων ορισμένων δικαιωμάτων τα οποία δεν υπόκεινται σε παραγραφή.

Το δικαίωμα ακύρωσης σύμβασης αγοράς λόγω υπερβάλλουσας ζημίας παραγράφεται εφόσον δεν ασκηθεί η σχετική αξίωση εντός έτους από την υπογραφή της σύμβασης.

Αγωγές αποζημίωσης για βλάβες που έχουν προκληθεί λόγω εκροής, ρίψης ή πτώσης πρέπει να ασκούνται εντός έτους.

Εμπορικές διαφορές

Αγωγές που απορρέουν από εμπορικές συναλλαγές πρέπει να ασκούνται εντός τριών ετών, εφόσον δεν ισχύει άλλος νόμιμος χρόνος παραγραφής.

Αγωγές που απορρέουν από συμβάσεις εμπορικής αντιπροσωπείας πρέπει να ασκούνται εντός τεσσάρων ετών από τη λήξη του ημερολογιακού έτους εντός του οποίου γεννήθηκαν οι σχετικές αξιώσεις.

Αγωγές κατά μεμονωμένου επιτηδευματία, οι οποίες απορρέουν από τη διεξαγωγή της δραστηριότητάς του, πρέπει να ασκούνται εντός τριών ετών από την διαγραφή του από το εμπορικό μητρώο, εφόσον δεν ισχύει συντομότερος χρόνος παραγραφής.

Αγωγές που απορρέουν από κωλύματα των εταίρων σχετικά με τη σύναψη συναλλαγών παρόμοιων με εκείνες στις οποίες δραστηριοποιείται η εταιρεία, ή από την κατοχή της ιδιότητας του απεριόριστα ευθυνόμενου εταίρου σε άλλη εταιρεία η οποία διεξάγει παρόμοια δραστηριότητα χωρίς την συναίνεση των λοιπών εταίρων, πρέπει να ασκούνται εντός τριών μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία οι λοιποί εταίροι έλαβαν γνώση της αθέτησης της υποχρέωσης μη ανταγωνισμού, και σε κάθε περίπτωση εντός πέντε ετών από την ημερομηνία της αθέτησης.

Αγωγές κατά εταίρου οι οποίες απορρέουν από τις υποχρεώσεις της εταιρείας πρέπει να ασκούνται εντός τριών ετών από την ημερομηνία εγγραφής της λύσης της εταιρείας στο οικείο μητρώο, εφόσον η αξίωση κατά της εταιρείας δεν υπόκειται σε συντομότερη παραγραφή.

Αγωγές κατά των ιδρυτών εταιρείας που αφορούν υποχρεώσεις αναληφθείσες από την εταιρεία πριν από την ίδρυσή της πρέπει να ασκούνται εντός τριών ετών από την ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας στο εμπορικό μητρώο.

Αγωγές κατά των ιδρυτών που αφορούν συγκεκριμένες ζημίες της εταιρείας ή τρίτων, οι οποίες προέκυψαν κατά την ίδρυση της εταιρείας, πρέπει να ασκούνται εντός πέντε ετών από την ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας στο εμπορικό μητρώο. Ο ανωτέρω χρόνος παραγραφής ισχύει επίσης για τα πρόσωπα τα οποία συνέβαλαν στην επέλευση της ζημίας.

Αγωγές που απορρέουν από δικαιώματα πιστωτών εταιρείας οι οποίοι δεν μπορούν να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις τους από την εταιρεία και στρέφονται κατά των προσώπων τα οποία ευθύνονται σύμφωνα με τον νόμο (ιδρυτές, τρίτοι κλπ.) πρέπει να ασκούνται εντός πέντε ετών από την γέννηση της σχετικής αξίωσης.

Αγωγές που απορρέουν από αθέτηση της υποχρέωσης μη ανταγωνισμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου εταιρείας πρέπει να ασκούνται εντός πέντε ετών από την ημερομηνία αθέτησης της αντίστοιχης υποχρέωσης.

Αγωγές που απορρέουν από ζημίες οι οποίες προέκυψαν κατά τη διάρκεια αναδιοργάνωσης μιας εταιρείας και ασκούνται εις βάρος της εταιρείας, των εταίρων ή των πιστωτών της, πρέπει να ασκούνται εντός πέντε ετών από την ημέρα έναρξης ισχύος της αναδιοργάνωσης.

Αγωγές κατά μεταφορέα πρέπει να ασκούνται εντός τριών ετών.

Αγωγές κατά μεταφορέα για ναύλους, εφόσον ο μεταφορέας δεν έχει ενεργήσει κακόπιστα ή με βαριά αμέλεια, και αγωγές κατά διαχειριστών αποθηκών, εφόσον δεν έχουν ενεργήσει κακόπιστα ή με βαριά αμέλεια, πρέπει να ασκούνται εντός έτους.

3 Πρέπει να απευθυνθώ σε δικαστήριο του παρόντος κράτους μέλους;

Βλέπε το ενημερωτικό δελτίο «Δικαιοδοσία των δικαστηρίων».

4 Αν ναι, σε ποιο συγκεκριμένο δικαστήριο του παρόντος κράτους μέλους πρέπει να απευθυνθώ σε συνάρτηση με τον τόπο κατοικίας μου και τον τόπο κατοικίας του αντιδίκου ή με άλλα στοιχεία της υπόθεσής μου;

Βλέπε το ενημερωτικό δελτίο «Δικαιοδοσία των δικαστηρίων - Λετονία».

5 Σε ποιο συγκεκριμένο δικαστήριο του παρόντος κράτους μέλους πρέπει να απευθυνθώ ενόψει του είδους της υπόθεσής μου και του επίδικου ποσού:

Βλέπε το ενημερωτικό δελτίο «Δικαιοδοσία των δικαστηρίων - Λετονία».

6 Μπορώ να απευθυνθώ στο δικαστήριο μόνος ή χρειάζεται να χρησιμοποιήσω κάποιον ενδιάμεσο, για παράδειγμα, δικηγόρο;

Το δικόγραφο της αγωγής μπορεί να υποβληθεί είτε από τον ίδιο τον ενάγοντα είτε μέσω νομίμου πληρεξουσίου. Η σχετική πληρεξουσιότητα πρέπει να επισυνάπτεται στο δικόγραφο. Δεν υπάρχει υποχρέωση διορισμού δικηγόρου ή άλλου νομικού συμβούλου.

7 Για την κίνηση της διαδικασίας, σε ποιον συγκεκριμένα πρέπει να απευθυνθώ: στην υποδοχή, στη γραμματεία του δικαστηρίου ή σε κάποια άλλη υπηρεσία;

Το δικόγραφο της αγωγής πρέπει να υποβληθεί στο αρμόδιο πρωτοβάθμιο δικαστήριο.

Το δικόγραφο υποβάλλεται στη γραμματεία (kanceleja) του δικαστηρίου από τον αιτούντα ή από νόμιμο πληρεξούσιο. Μπορεί επίσης να αποσταλεί ταχυδρομικά με παραλήπτη το αρμόδιο δικαστήριο.

Τα δικόγραφα παραλαμβάνονται κατά τις εργάσιμες ώρες από υπάλληλο τον οποίο διορίζει ο πρόεδρος του δικαστηρίου – συνήθως από τον βοηθό του προέδρου ή από υπάλληλο της γραμματείας.

8 Σε ποια γλώσσα πρέπει να διατυπώσω την αίτησή μου; Μπορώ να την υποβάλω προφορικά ή πρέπει να την υποβάλω οπωσδήποτε εγγράφως; Μπορώ να την υποβάλω με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο;

Σύμφωνα με τον νόμο περί πολιτικής δικονομίας (Civilprocesa likums), τα έγγραφα σε ξένη γλώσσα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στα λετονικά, η οποία έχει θεωρηθεί σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία. Μετάφραση δεν απαιτείται να υποβληθεί από πρόσωπο το οποίο εξαιρείται από τα δικαστικά έξοδα.

Το δικαστήριο μπορεί να κάνει δεκτές ορισμένες διαδικαστικές πράξεις σε ξένη γλώσσα, εφόσον υπάρξει σχετικό αίτημα ενός διαδίκου και συναινούν όλοι οι υπόλοιποι διάδικοι. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων και οι αποφάσεις του δικαστηρίου καταρτίζονται στη λετονική γλώσσα.

Αγωγή ασκείται δια της υποβολής σχετικού δικογράφου ενώπιον του δικαστηρίου. Το δικόγραφο μπορεί να υποβληθεί από τον ενάγοντα αυτοπροσώπως ή δια του νομίμου πληρεξουσίου του ή να αποσταλεί ταχυδρομικά, όχι όμως με τηλεομοιοτυπία ούτε με ηλεκτρονικό μήνυμα.

Πρέπει να τονιστεί ότι έγγραφα τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή μπορούν να είναι εισαγωγικά δίκης εφόσον δεν ορίζεται στον νόμο κάποια συγκεκριμένη εισαγωγική διαδικασία. Ηλεκτρονικά έγγραφα δεν γίνονται δεκτά για συγκεκριμένα είδη συμβάσεων που αφορούν ακίνητα, οικογενειακές ή κληρονομικές διαφορές και ορισμένα είδη εγγυητικών συμβάσεων.

9 Υπάρχουν ειδικά έντυπα για την άσκηση αγωγής; Αν όχι, πώς κινείται η διαδικασία; Ο φάκελος της αγωγής πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά ορισμένα στοιχεία;

Η αγωγή ασκείται εγγράφως. Για τα περισσότερα είδη αξιώσεων δεν υπάρχει τυποποιημένο έντυπο. Υπάρχουν, ωστόσο, ειδικά έντυπα για τις μικροδιαφορές (maza apmēra prasības, κεφάλαιο 30.3 του νόμου περί πολιτικής δικονομίας), για εκτέλεση υποχρεώσεων κατόπιν δικαστικής εντολής (saistību piespiedu izpildīšana brīdinājuma kārtība, κεφάλαιο 50.1 του νόμου) και για αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων κατά πράξεων βίας (pagaidu aizsardzība pret vardarbību, κεφάλαιο 30.5 του νόμου).

Στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει τυποποιημένο έντυπο, ορίζονται στον νόμο περί πολιτικής δικονομίας τα στοιχεία και οι πληροφορίες που πρέπει να περιέχονται στο δικόγραφο. Σύμφωνα με τον νόμο περί πολιτικής δικονομίας, το δικόγραφο πρέπει να αναφέρει τα εξής:

• το δικαστήριο ενώπιον του οποίου υποβάλλεται

• το όνομα, το επώνυμο, τον αριθμό ταυτότητας και τον δηλωθέντα τόπο κατοικίας ή, ελλείψει τέτοιου, τον πραγματικό τόπο κατοικίας του ενάγοντα στην περίπτωση νομικού προσώπου, την επωνυμία, τον αριθμό μητρώου και την επίσημη έδρα του Αν ο ενάγων συμφωνεί να επικοινωνεί με το δικαστήριο με ηλεκτρονικά μέσα και εφόσον περιλαμβάνεται μεταξύ των προσώπων/οντοτήτων που απαριθμούνται στο άρθρο 56 παράγραφος 23 του νόμου περί πολιτικής δικονομίας, πρέπει επίσης να αναφέρεται διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και, αν είναι εγγεγραμμένος στο ηλεκτρονικό σύστημα επικοινωνίας με το δικαστήριο, τα στοιχεία εγγραφής του. Ο ενάγων μπορεί να δηλώσει διαφορετική διεύθυνση για την αλληλογραφία του με το δικαστήριο

• το όνομα, το επώνυμο, τον αριθμό ταυτότητας, τον δηλωθέντα τόπο κατοικίας και τυχόν δηλωθείσα πρόσθετη διεύθυνση του εναγομένου ή λοιπών ενδιαφερομένων προσώπων, ή, ελλείψει δηλωθέντος τόπου κατοικίας, τον πραγματικό τόπο κατοικίας αυτών στην περίπτωση νομικού προσώπου, την επωνυμία, τον αριθμό μητρώου και την επίσημη έδρα του. Ο αριθμός ταυτότητας ή αριθμός μητρώου του εναγομένου πρέπει να αναγράφεται εφόσον είναι γνωστός

• το όνομα, το επώνυμο, τον αριθμό ταυτότητας και τη διεύθυνση αλληλογραφίας με το δικαστήριο του εκπροσώπου του ενάγοντα, εφόσον η αγωγή ασκείται από νόμιμο εκπρόσωπο, ή, στην περίπτωση νομικού προσώπου, την επωνυμία, τον αριθμό μητρώου και την επίσημη έδρα του Αν ο εκπρόσωπος του ενάγοντα, ο οποίος διαθέτει δηλωθέντα τόπο κατοικίας ή διεύθυνση αλληλογραφίας στη Λετονία, συμφωνεί να επικοινωνεί με το δικαστήριο με ηλεκτρονικά μέσα, πρέπει επίσης να αναφέρεται διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και, αν είναι εγγεγραμμένος στο ηλεκτρονικό σύστημα επικοινωνίας με το δικαστήριο, τα στοιχεία εγγραφής του. Αν ο δηλωθείς τόπος κατοικίας ή η διεύθυνση αλληλογραφίας του εκπροσώπου του ενάγοντα είναι εκτός Λετονίας, πρέπει επίσης να αναφέρονται η διεύθυνσή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τα στοιχεία της εγγραφής του στο ηλεκτρονικό σύστημα επικοινωνίας με το δικαστήριο. Αν ο εκπρόσωπος του ενάγοντα είναι δικηγόρος, θα πρέπει να αναφέρεται και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του γραφείου του

• το όνομα του πιστωτικού ιδρύματος και τον αριθμό του λογαριασμού στον οποίο θα κατατεθούν το οφειλόμενο ποσό και τα δικαστικά έξοδα

• το αντικείμενο της αξίωσης

• το ποσό της αξίωσης, εφόσον αυτή είναι αποτιμητή σε χρήμα και τον τρόπο υπολογισμού του ποσού το οποίο αναζητείται ή αμφισβητείται

• τα πραγματικά περιστατικά στα οποία στηρίζει ο ενάγων την αξίωσή του και αποδεικτικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν τα εν λόγω πραγματικά περιστατικά

• τις διατάξεις στις οποίες βασίζεται η αξίωση

• τις εκθέσεις τυχόν διαμεσολάβησης που επιχειρήθηκε πριν ασκηθεί αγωγή στο δικαστήριο

• τα αιτήματα του αιτούντος

• κατάλογο των εγγράφων που επισυνάπτονται στο δικόγραφο

• την ημερομηνία σύνταξης του δικογράφου και κάθε άλλη σημαντική σχετική πληροφορία. Ο ενάγων μπορεί να προσθέσει τον αριθμό τηλεφώνου του, αν δέχεται να επικοινωνεί με το δικαστήριο τηλεφωνικά.

Περισσότερα στοιχεία απαιτούνται από τον νόμο περί πολιτικής δικονομίας για συγκεκριμένα είδη αγωγών (π.χ. αγωγή διαζυγίου) καθώς και για συγκεκριμένα είδη διαδικασιών (π.χ. αναγνώριση ή ακύρωση υιοθεσίας, προστασία κληρονόμου ή κηδεμόνα).

Το δικόγραφο πρέπει να υπογράφεται από τον ενάγοντα ή τον εκπρόσωπό του, ή από κοινού από τον ενάγοντα και τον εκπρόσωπό του εφόσον το απαιτεί το δικαστήριο, με την επιφύλαξη αντίθετης διάταξης του νόμου. Όταν ο εκπρόσωπος ενεργεί για λογαριασμό του ενάγοντα, στο δικόγραφο πρέπει να επισυνάπτεται το έγγραφο της πληρεξουσιότητας (pilnvara) ή άλλο έγγραφο το οποίο αποδεικνύει την εξουσία του εκπροσώπου να διεξάγει τη διαδικασία για λογαριασμό του ενάγοντα.

Το δικόγραφο πρέπει να κατατεθεί στο δικαστήριο σε αριθμό αντιτύπων αντίστοιχο με τον αριθμό των εναγομένων και λοιπών διαδίκων στην υπόθεση.

Στις περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται από την ενωσιακή νομοθεσία ή διεθνή συνθήκη, δικόγραφο που αφορά απαιτήσεις διατροφής πρέπει να καταρτιστεί βάσει των εντύπων που προβλέπει η σχετική νομοθεσία και μπορεί να υποβληθεί ή να αποσταλεί μέσω των λετονικών κεντρικών αρχών που ορίζονται ως αρμόδιες για τους σκοπούς της διεθνούς συνεργασίας.

Το δικόγραφο πρέπει να συνοδεύεται από έγγραφα τα οποία:

  • αποδεικνύουν την καταβολή των ενσήμων (valsts nodevas) και λοιπών δικαστικών εξόδων σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία και στα νόμιμα ποσά
  • αποδεικνύουν την τήρηση της διαδικασίας εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς, όπου αυτή απαιτείται από το νόμο
  • αποδεικνύουν τα πραγματικά περιστατικά στα οποία βασίζεται η αξίωση.

Στην ηλεκτρονική πύλη των λετονικών δικαστηρίων, στην ενότητα E‑Pakalpojumi («ηλεκτρονικές υπηρεσίες»), E‑veidlapas («ηλεκτρονικά έντυπα»), παρέχονται διάφορα υποδείγματα διαδικαστικών εγγράφων. Τα εν λόγω υποδείγματα μπορούν να καταφορτωθούν, να συμπληρωθούν και να υποβληθούν σε έντυπη μορφή.

10 Χρειάζεται να καταβληθούν τέλη στο δικαστήριο; Αν ναι, πότε; Η αμοιβή του δικηγόρου προκαταβάλλεται;

Τα δικαστικά έξοδα καταβάλλονται πριν από την υποβολή του δικογράφου, και είναι τα εξής: ένσημο (valsts nodeva), χαρτόσημο μητρώου (kancelejas nodeva) και έξοδα που απαιτούνται για την εξέταση της υπόθεσης (ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi). Τα σχετικά ποσά μπορούν να καταβληθούν σε τράπεζα. Εάν το δικαστήριο αποφανθεί υπέρ του ενός διαδίκου, διατάσσει τον ηττηθέντα διάδικο να καταβάλει το σύνολο των δικαστικών εξόδων του αντιδίκου. Σε περίπτωση που το δικαστήριο κάνει μερικώς δεκτή την αγωγή, τα δικαστικά έξοδα κατανέμονται αναλογικά στους διαδίκους. Σε περίπτωση παραίτησης από την αγωγή ή σε περίπτωση που αυτή δεν κριθεί, ο ενάγων υποχρεούται να αποζημιώσει τον εναγόμενο για τα δικαστικά του έξοδα (με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου σύμφωνα με το νόμο η αγωγή αφορά την έκδοση πιστοποιητικού που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1896/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου). Σε αυτή την περίπτωση ο εναγόμενος δεν αποζημιώνει τον ενάγοντα για τα δικαστικά του έξοδα όμως, εάν ο ενάγων παραιτηθεί από την αγωγή λόγω οικειοθελούς ικανοποίησης της αξίωσης εκ μέρους του εναγομένου μετά από την άσκηση της αγωγής, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει τον εναγόμενο να καταβάλει τα δικαστικά έξοδα του ενάγοντα μετά από αίτημα του τελευταίου.

Αντίστοιχα, τα έξοδα διεξαγωγής της διαδικασίας (αμοιβές δικηγόρων, έξοδα παράστασης στο δικαστήριο και έξοδα συλλογής αποδείξεων) επιδικάζονται υπέρ του ενάγοντα και κατά του εναγομένου εφόσον γίνει δεκτή η αγωγή εν όλω ή εν μέρει ή εφόσον παραιτηθεί ο ενάγων από αυτή λόγω οικειοθελούς ικανοποίησης της αξίωσης μετά από την άσκηση της αγωγής. Σε περίπτωση απόρριψης της αγωγής, το δικαστήριο διατάσσει τον ενάγοντα να αποζημιώσει τον εναγόμενο για τα έξοδα υπεράσπισής του.

Η αμοιβή που είναι καταβλητέα στους δικηγόρους ή νομικούς συμβούλους ορίζεται με συμφωνία μεταξύ αυτών και του πελάτη.

11 Μπορώ να τύχω νομικής συνδρομής;

Βλέπε το ενημερωτικό δελτίο με τίτλο «Νομική συνδρομή».

12 Από ποιο χρονικό σημείο και εξής η αγωγή μου θεωρείται επισήμως ασκηθείσα; Θα μου δώσουν οι αρχές πληροφορίες για το κατά πόσον η αγωγή μου έχει ασκηθεί εγκύρως;

Έγγραφα τα οποία λαμβάνονται μέσω ταχυδρομείου ή κατά τις ώρες εξυπηρέτησης του κοινού καταχωρίζονται από το δικαστήριο στο μητρώο εισερχόμενης αλληλογραφίας κατά την ημερομηνία παραλαβής τους. Τα δικόγραφα θεωρείται ότι έχουν υποβληθεί στο δικαστήριο κατά την ημερομηνία παραλαβής τους. Η προθεσμία για τη διεξαγωγή οποιασδήποτε διαδικαστικής πράξης λήγει κατά τη λήξη των εργάσιμων ωρών του δικαστηρίου. Εφόσον η αγωγή, έφεση ή άλλο δικόγραφο που αποστέλλεται μέσω ταχυδρομείου παραδοθεί σε φορέα επικοινωνιών έως τις 24:00 της ημέρας λήξης της σχετικής προθεσμίας, θεωρείται ότι έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα.

Σε περίπτωση που το δικόγραφο δεν έχει καταρτισθεί νομίμως ή δεν περιέχει όλα τα απαραίτητα έγγραφα, το δικαστήριο εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση δια της οποίας αποφαίνεται ότι η αγωγή δεν είναι δεκτική δικαστικής εκτιμήσεως. Αντίγραφο της απόφασης κοινοποιείται στον ενάγοντα μαζί με προθεσμία για τη διόρθωση των ελλείψεων. Η σχετική προθεσμία δεν μπορεί να είναι συντομότερη των 20 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης. Εφόσον ο ενάγων διορθώσει τις ελλείψεις εντός της ταχθείσας προθεσμίας, η αγωγή θεωρείται υποβληθείσα κατά την ημερομηνία στην οποία αυτή παρελήφθη αρχικά από το δικαστήριο. Σε περίπτωση που ο ενάγων δεν διορθώσει τις ελλείψεις εμπρόθεσμα, η αγωγή θεωρείται ως μη ασκηθείσα και επιστρέφεται σε αυτόν. Η επιστροφή της αγωγής στον ενάγοντα δεν κωλύει αυτόν να την ασκήσει εκ νέου ενώπιον του δικαστηρίου.

Επιβεβαίωση της προσήκουσας υποβολής της αγωγής: εφόσον το δικόγραφο έχει καταρτισθεί νομίμως και επισυνάπτονται σε αυτό όλα τα απαραίτητα έγγραφα, το δικαστήριο εκδίδει απόφαση εντός επτά ημερών από την παραλαβή της, δια της οποίας κηρύσσει αυτή παραδεκτή και εκκινεί την σχετική διαδικασία.

Μετά την εκκίνηση της διαδικασίας, η αγωγή και αντίγραφα των συνημμένων σε αυτή εγγράφων κοινοποιούνται στον εναγόμενο μαζί με την προθεσμία υποβολής εγγράφων προτάσεων. Με την παραλαβή των προτάσεων του εναγομένου, το δικαστήριο κοινοποιεί αντίγραφο αυτών στον ενάγοντα και στα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη. Το δικαστήριο μπορεί να ζητήσει από τον ενάγοντα να σχολιάσει επί των προτάσεων του εναγομένου. Μετά από την παραλαβή των προτάσεων ή την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής τους, το δικαστήριο ορίζει την ημερομηνία της επ᾽ ακροατηρίω συζήτησης. Η γραμματεία του δικαστηρίου κοινοποιεί στους διαδίκους κλήση για παράσταση. Όταν η διαφορά υπόκειται στην έγγραφη διαδικασία, δεν ορίζεται ημερομηνία συζήτησης και δεν κοινοποιείται στους διαδίκους κλήση για παράσταση.

13 Θα λάβω λεπτομερείς πληροφορίες για το χρονοδιάγραμμα των γεγονότων που θα ακολουθήσουν την προσφυγή στο δικαστήριο (π.χ. όσον αφορά το πότε θα πρέπει να εμφανιστώ στο δικαστήριο);

Στους διαδίκους κοινοποιείται ο χρόνος και τόπος συζήτησης της υπόθεσης ή άλλων διαδικαστικών ενεργειών. Η κλήση για παράσταση κοινοποιείται στους διαδίκους στον δηλωθέντα τόπο κατοικίας τους, ωστόσο τα μέρη μπορούν να υποδείξουν διαφορετική διεύθυνση αλληλογραφίας με το δικαστήριο.

Εάν ο εναγόμενος δεν έχει δηλωμένο τόπο κατοικίας στη Λετονία, ο δε ενάγων δεν έχει καταφέρει για αντικειμενικούς λόγους να εντοπίσει τον τόπο κατοικίας του εναγομένου εκτός Λετονίας, το δικαστήριο μπορεί, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του ενάγοντα, να ακολουθήσει τις διαδικασίες εντοπισμού της διεύθυνσης του εναγομένου που προβλέπονται στις διεθνείς συμφωνίες που έχει υπογράψει η Λετονία ή στη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός της κατοικίας του εναγομένου μέσω των διαδικασιών που προβλέπονται στις διεθνείς συμφωνίες που έχει υπογράψει η Λετονία ή στη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή σε περίπτωση που καταστεί αδύνατη η αποστολή των εγγράφων στον εναγόμενο στη διεύθυνση την οποία έχει εντοπίσει ο ενάγων, ή σε περίπτωση που καταστεί αδύνατη η αποστολή των εγγράφων στον εναγόμενο μέσω των διαδικασιών που προβλέπονται στη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εκείνων που προβλέπονται στις διεθνείς συμφωνίες που έχει υπογράψει η Λετονία ή εκείνων που προβλέπονται στον νόμο περί πολιτικής δικονομίας σχετικά με τη διεθνή συνεργασία σε αστικές δίκες, ο εναγόμενος ο οποίος δεν έχει δηλωμένο τόπο κατοικίας στη Λετονία καλείται να παρασταθεί στο δικαστήριο δια κοινοποίησης η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Latvijas Vēstnesis).

Στην ηλεκτρονική πύλη των λετονικών δικαστηρίων, στην ενότητα E-Pakalpojumi («ηλεκτρονικές υπηρεσίες») και Tiesvedības gaita («πρόοδος δικαστικών διαδικασιών»), οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο των δικαστικών διαδικασιών, βάσει του αριθμού της υπόθεσης ή του αριθμού της κλήσης.

Τελευταία επικαιροποίηση: 05/04/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.