Ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor

Nationell information om förordning nr 606/2013

Allmän information

Genom förordning (EU) nr 606/2013 om ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor har en mekanism inrättats för ett direkt erkännande av skyddsorder som utfärdats som civilrättliga åtgärder mellan olika medlemsstater.

Om du alltså fått en civilrättslig skyddsorder utfärdad i den medlemsstat där du har din hemvist kan du åberopa den direkt i en annan medlemsstat genom att lämna ett intyg till behöriga myndigheter som bevis på dina rättigheter.

Förordningen är tillämplig från och med den 11 januari 2015.

Om du vill läsa fördjupad information från ett visst land väljer du det landets flagga.

Mer information om ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder finns denna specialsida.

Senaste uppdatering: 16/01/2023

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.