Evropský platební rozkaz

Německo

Obsah zajišťuje
Německo

Úvodní poznámka

Podrobnosti k provádění nařízení, kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu v Německu, jsou stanoveny zákonem o zlepšování přeshraničního vymáhání dluhů a doručování písemností.


JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Německo

Evropské přeshraniční postupy – Evropský platební rozkaz


*povinný údaj

Článek 29(1)(a) - Soudy, které jsou příslušné rozkaz vydávat

Pro celé Německo je příslušným soudem okresní soud Berlín-Wedding (Amtsgericht Berlin-Wedding). Kontaktní údaje soudu jsou:

Amtsgericht Wedding
13343 Berlin
Tel: +49 (0)30 90156-0
Fax: +49 (0)30 90156-203

Článek 29(1)(b) - Přezkumné řízení

Pro řízení o platebním rozkazu je příslušným soudem okresní soud Wedding.

Následný spor se předloží soudu, který je podle žalobce mezinárodně příslušný. Tento soud může v případě nepříslušnosti předložit spor mezinárodně příslušnému německému soudu. Mezinárodní příslušnost se obvykle řídí příslušným právním aktem EU, např. nařízením č. 1215/2012.

Rozsah působnosti a průběh přezkumného řízení jsou již do velké míry upraveny v článku 20 nařízení. Zákon stanoví, že navrhovatel musí věrohodně doložit skutečnosti, které podle jeho názoru odůvodňují zrušení evropského platebního rozkazu. Mezinárodně příslušný německý soud (viz výše) vydá rozhodnutí, proti němuž nelze podat opravný prostředek. Pokud rozhodne, že je evropský platební rozkaz neplatný, řízení tím podle ustanovení nařízení končí.

Odchylně v pracovněprávních záležitostech podle § 2 a § 46b odst. 2 zákona o pracovněprávním řízení (Arbeitsgerichtsgesetz) je mezinárodně příslušný pracovní soud (Arbeitsgericht), který by byl příslušný v případě běžných žalob.

Článek 29(1)(c) - Prostředky komunikace

Návrh na vydání evropského platebního rozkazu lze kromě tištěné podoby podávat také elektronicky, pokud příslušný soud tuto formu podávání návrhů připouští. U okresního soudu Wedding je možné podávat návrhy elektronicky. Technickým předpokladem pro elektronické podávání návrhů u okresního soudu Wedding je zvláštní software. Bližší informace najdete na stránkách https://service.berlin.de/dienstleistung/327380/.

Článek 29(1)(d) – Přípustné jazyky

Přijatelným jazykem je pouze němčina.

Poslední aktualizace: 18/01/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.