Evropský platební rozkaz

Lucembursko

Obsah zajišťuje
Lucembursko

Článek 29(1)(a) - Soudy, které jsou příslušné rozkaz vydávat

Příslušnost vydávat evropský platební rozkaz mají:

1. předseda okresního soudu (tribunal d'arrondissement) nebo soudce, který jej zastupuje, pokud je žalovaná částka vyšší než 15 000 EUR;

2. smírčí soudce (le juge de paix), pokud je žalovaná částka nižší než 15 000 EUR;

3. předseda pracovního soudu (tribunal du travai) nebo soudce, který jej zastupuje, bez ohledu na výši žalované částky, pokud se jedná o spory:

  • z pracovních smluv, ze smluv o školení a z doplňkových penzijních systémů, které vznikly ve vztahu mezi zaměstnavateli na straně jedné a jejich zaměstnanci na straně druhé, včetně vztahů, které přetrvávají i po skončení doby zaměstnání;
  • z poskytování pojištění proti úpadku podle kapitoly V zákona ze dne 8. června 1999 o doplňkových penzijních systémech, které vznikly mezi subjektem uvedeným v článku 21 nebo životní pojišťovnou podle čl. 24 odst. 1 téhož zákona na straně jedné a zaměstnanci, bývalými zaměstnanci a oprávněnými osobami na straně druhé.

Článek 29(1)(b) - Přezkumné řízení

K rozhodnutí o odporu a žádosti o přezkum jsou příslušné:

1. okresní soud (tribunal d'arrondissement), pokud byl evropský platební rozkaz vydán předsedou okresního soudu, nebo soudcem, který jej zastupuje;

2. hlavním smírčím soudcem (le juge de paix directeur) nebo soudcem, který jej zastupuje, pokud byl evropský platební rozkaz vydán smírčím soudcem;

3. pracovní soud (tribunal du travail), pokud byl evropský platební rozkaz vydán předsedou pracovního soudu, nebo soudcem, který jej zastupuje;

Článek 29(1)(c) - Prostředky komunikace

Lucembursko přijímá doručení poštou jako komunikační prostředek.

Článek 29(1)(d) – Přípustné jazyky

Lucembursko přijímá písemnosti ve francouzštině a němčině.

Poslední aktualizace: 14/05/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.