Задължения за издръжка

Специфична информация за отделните държави и национални онлайн формуляри във връзка с Регламент № 4/2009

Обща информация

Регламент 4/2009 на Съвета от 18 декември 2008 г. относно задълженията за издръжка цели осигуряването на бързо и ефективно събиране на вземането за издръжка.

В него се съдържат девет стандартни формуляра, които улесняват комуникацията между централните органи и правят възможно подаването на молби по електронен път.

Регламентът се прилага между всички държави-членки на Европейския съюз.

Дания потвърди намерението си да приложи съдържанието на регламента, доколкото той изменя Регламент (ЕО) № 44/2001, посредством декларация (OВ L 149, 12.6.2009 г., стр. 80), основана на успоредно споразумение, сключено с Европейската общност.

Дания потвърди намерението си да приложи съдържанието на Регламента за изпълнение от 10 ноември 2011 г. за въвеждане на приложения X и XI към Регламент (ЕО) № 4/2009 на Съвета относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни решения и сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения за издръжка. (Уведомление от Дания, ОВ L 195, 18.7.2013 г., стр. 1)

Дания не е обвързана от Хагския протокол от 2007 г.

От 1 януари 2021 г. Обединеното кралство вече не е държава — членка на ЕС. В областта на гражданското правосъдие обаче висящите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. До края на 2024 г. Обединеното кралство може да бъде избирано в онлайн (динамичните) формуляри за целите на тези процедури и производства.

Европейският портал за електронно правосъдие ви предоставя информация относно прилагането на регламента и лесен за използване инструмент за попълване на формулярите. Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела разработи Ръководство за ползване на приложенията към Регламента за издръжката, което е достъпно на 23 езика.

Незадължителен стандартен формуляр за декларацията за просрочени задължения за издръжка

С цел улесняване на прилагането в практиката на Регламента за издръжката и ефективното упражняване от страна на гражданите на техните права в целия ЕС, Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела разработи незадължителен стандартен формуляр за декларацията за просрочени задължения за издръжка.

Този незадължителен формуляр има за цел да улесни събирането на просрочените задължения за издръжка и е на разположение на 23 езика. Към него е приложено практическо ръководство за попълването му. Формулярът е на разположение в следните формати: PDF PDF (908 Kb) bg, и XLS Excel (144 Kb) bg.

Незадължителен стандартен формуляр за доброволно уреждане на спорове

За да се улесни прилагането на Регламента за издръжката, както и ефективното трансгранично събиране на вземания за издръжка, Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела разработи (незадължителен) стандартен формуляр за доброволно уреждане на спорове.

Уреждането на спора по взаимно съгласие ще предотврати намесата на съд и/или изпълнително производство. То може да спомогне за предотвратяване на продължителни и сложни производства. Този формуляр ще помогне на централните органи да улеснят уреждането на спорове между страните по взаимно съгласие и да преодолеят езиковите бариери с оглед получаване на доброволно плащане на издръжка. Формулярът е достъпен на 23 езика. Формулярът е на разположение в следния формат: PDF PDF (185 Kb) bg

Моля, изберете знаме, за да получите подробна информация за съответната страна.

Връзки по темата

Хагски протокол от 23 ноември 2007 г

АРХИВИРАН уебсайт на Европейския съдебен атлас (закрит на 30 септември 2017 г.)


ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Семейно право — задължения за издръжка


*задължително поле
Последна актуализация: 09/12/2023

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.