Vyživovací povinnosti

Vnitrostátní informace a online formuláře k nařízení č. 4/2009

Všeobecné informace

Nařízení Rady č. 4/2009 ze dne 18. prosince 2008 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyživovacích povinností, jehož cílem je umožnit účinný a rychlý výkon nároků v oblasti vyživovací povinnosti.

Zavádí devět standartizovaných formulářů, které mají usnadnit komunikaci mezi ústředními orgány a umožnit podávání návrhů a žádostí elektronicky.

Nařízení je závazné pro všechny členské státy Evropské unie.

Dánsko prohlášením (Uř. věst. L 149, 12.06.2009, s. 80) potvrdilo svůj záměr provádět obsah uvedeného nařízení, a to v rozsahu, v jakém toto nařízení mění nařízení (ES) č.°44/2001, na základě paralelní dohody uzavřené s Evropským společenstvím.

Dánsko potvrdilo svůj záměr provést obsah prováděcího nařízení ze dne 10. listopadu 2011, kterým se vytvářejí přílohy X a XI k nařízení Rady (ES) č. 4/2009 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a spolupráci ve věcech vyživovacích povinností. (Oznámení týkající se Dánska. Úř. věst. L195, 18.7.2013, s.1)

Dánsko není vázáno Haagský protokolem z roku 2007.

Od 1. ledna 2021 již Spojené království není členským státem EU. V oblasti občanskoprávní však budou podle práva EU pokračovat jak probíhající řízení, tak i řízení zahájená před koncem přechodného období. Pro účely těchto řízení může být Spojené království až do konce roku 2024 nadále jednou z možností výběru v online (dynamických) formulářích.

Na portálu evropské e-justice najdete informace týkající se uplatňování nařízení a uživatelsky přívětivý nástroj k vyplňování formulářů. Evropská soudní síť pro občanské a obchodní věci vypracovala pokyny k používání příloh nařízení o výživném, které jsou dostupné ve 23 jazycích.

Nepovinný standardizovaný formulář prohlášení o nedoplatku na výživném

Aby se usnadnilo provádění nařízení týkajícího se vyživovacích povinností v praxi a účinný výkon práv občanů v celé EU, byl v rámci Evropské justiční sítě pro občanské a obchodní věci vytvořen nepovinný standardizovaný formulář prohlášení o nedoplatku na výživném.

Tento nepovinný formulář slouží ke snadnějšímu vymáhání výživného a je dostupný ve 23 jazycích. Doprovází jej praktická příručka s pokyny k jeho vyplnění. Formulář je k dispozici v těchto formátech: PDF PDF (1205 Kb) cs a XLS Excel (458 Kb) cs.

Nepovinný standardizovaný formulář dohody o smírném řešení

Aby se usnadnilo provádění nařízení o výživném a účinné přeshraniční vymáhání výživného, byl v rámci Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci vytvořen (nepovinný) standardizovaný formulář dohody o smírném řešení.

Smírným urovnáním sporu se předejde zásahu soudu a/nebo vykonávacímu řízení. Mohou se jím předejít zdlouhavá a komplexní řízení. Tento formulář pomůže ústředním orgánům ulehčit řízení vedoucí k uzavírání dohod o smírném řešení mezi stranami a překonat jazykové bariéry s cílem dosáhnout dobrovolného placení výživného. Formulář je k dispozici ve 23 jazykových verzích. Formulář je k dispozici v tomto formátu: PDF PDF (150 Kb) cs

Chcete-li získat podrobné informace o právu některého členského státu, zvolte si jeho vlaječku.

Související odkazy

Haagský protokol ze dne 23. listopadu 2007

ARCHIVOVANÉ internetové stránky Evropského soudního atlasu (uzavřeno 30. září 2017)


JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Rodinné právo – výživné


*povinný údaj
Poslední aktualizace: 09/12/2023

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.