Upozorňujeme, že výchozí angličtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
  Swipe to change

  Vyživovací povinnosti

  Vnitrostátní informace a online formuláře k nařízení č. 4/2009

  Všeobecné informace

  Nařízení Rady č. 4/2009 ze dne 18. prosince 2008 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyživovacích povinností, jehož cílem je umožnit účinný a rychlý výkon nároků v oblasti vyživovací povinnosti.

  Zavádí devět standartizovaných formulářů, které mají usnadnit komunikaci mezi ústředními orgány a umožnit podávání návrhů a žádostí elektronicky.

  Nařízení je závazné pro všechny členské státy Evropské unie.

  Dánsko prohlášením (Uř. věst. L 149, 12.06.2009, s. 80) potvrdilo svůj záměr provádět obsah uvedeného nařízení, a to v rozsahu, v jakém toto nařízení mění nařízení (ES) č.°44/2001, na základě paralelní dohody uzavřené s Evropským společenstvím.

  Dánsko potvrdilo svůj záměr provést obsah prováděcího nařízení ze dne 10. listopadu 2011, kterým se vytvářejí přílohy X a XI k nařízení Rady (ES) č. 4/2009 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a spolupráci ve věcech vyživovacích povinností. (Oznámení týkající se Dánska. Úř. věst. L195, 18.7.2013, s.1)

  Dánsko není vázáno Haagský protokolem z roku 2007.

  Portál evropské e-justice vám poskytuje informace týkající se platnosti nařízení i snadný nástroj k vyplňování formulářů.

  Nepovinný standardizovaný formulář prohlášení o nedoplatku na výživném

  Aby se usnadnilo provádění nařízení týkajícího se vyživovacích povinností v praxi a účinný výkon práv občanů v celé EU, byl v rámci Evropské justiční sítě pro občanské a obchodní věci vytvořen nepovinný standardizovaný formulář prohlášení o nedoplatku na výživném.

  Tento nepovinný formulář slouží ke snadnějšímu vymáhání výživného a je dostupný ve 23 jazycích. Doprovází jej praktická příručka s pokyny k jeho vyplnění. Formulář je k dispozici v těchto formátech: PDF PDF (1205 Kb) cs, fileDownload.do?id=67c613bf-e7ff-43cf-9b03-155a3e0fb612 a XLS Excel (458 Kb) cs.

  Chcete-li získat podrobné informace o právu některého členského státu, zvolte si jeho vlaječku.

  Související odkazy

  Pokyny k používání příloh nařízení (ES) č. 4/2009 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyživovacích povinností

  Haagský protokol ze dne 23. listopadu 2007

  ARCHIVOVANÉ internetové stránky Evropského soudního atlasu (uzavřeno 30. září 2017)


  JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

  Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

  Rodinné právo – výživné


  *povinný údaj
  Poslední aktualizace: 17/03/2022

  Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.