Dokazování (přepracované znění)

Vnitrostátní informace a online formuláře k nařízení č. 2020/1783

Všeobecné informace

Cílem nařízení Rady (EU) 2020/1783 o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských a obchodních věcech (dokazování) (přepracované znění) je zlepšit, zjednodušit a urychlit spolupráci mezi soudy členských států při dokazování. Nařízení nahradilo nařízení Rady (ES) č. 1206/2001 od 1. července 2022.

Decentralizovaný informační systém jako povinný komunikační prostředek, který se má používat pro předávání a přijímání žádostí, formulářů a jiných sdělení, se však začne používat až od 1. května 2025 (první den měsíce následujícího po uplynutí tří let ode dne vstupu prováděcího aktu uvedeného v článku 25 v platnost (další podrobnosti viz článek 35 nařízení (EU) 2020/1783)).

Toto nařízení se použije ve všech členských státech Evropské unie s výjimkou Dánska. Mezi Dánskem a ostatními členskými státy platí Haagská úmluva o provádění důkazů v cizině ve věcech občanských a obchodních z roku 1970.

Nařízení stanoví tři způsoby dokazování mezi členskými státy: dokazování prostřednictvím dožádaného soudu, přímé dokazování dožadujícím soudem a dokazování diplomatickými zástupci nebo konzulárními úředníky.

Dožadujícím soudem je soud nebo jiný příslušný orgán, je-li oznámen příslušným členským státem, u něhož je řízení zahájeno nebo se zahájení řízení zamýšlí. Dožádaný soud je soud jiného členského státu, který je příslušný provést dokazování. Ústřední orgán je odpovědný za předávání informací soudům a hledání řešení veškerých obtíží, které mohou vzniknout v souvislosti se žádostí o dokazování.

Nařízení stanoví čtrnáct formulářů.

Portál evropské e-justice vám poskytuje informace týkající se platnosti nařízení i snadný nástroj k vyplňování formulářů.

Chcete-li získat podrobné informace o právu některého členského státu, zvolte si jeho vlaječku.

Související odkazy

Nařízení Rady (ES) č. 1206/2001 ze dne 28. května 2001 o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských nebo obchodních věcech

Haagská úmluva ze dne 18. března 1970 o provádění důkazů v cizině ve věcech občanských a obchodních


JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Získávání důkazů


*povinný údaj
Poslední aktualizace: 22/02/2023

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.