Διεξαγωγή αποδείξεων με τηλεδιάσκεψη

Το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο για αστικές και εμπορικές υποθέσεις (EΔΔ-αστικές υποθέσεις) έχει εκδώσει σειρά ενημερωτικών δελτίων που παρέχουν πρακτικές πληροφορίες για τους κανόνες, τις διαδικασίες και τα τεχνικά μέσα που απαιτούνται για τη διεξαγωγή τηλεδιάσκεψης μεταξύ δικαστηρίων διαφορετικών χωρών της ΕΕ.

O κανονισμός (ΕΕ) 2020/1783 (αναδιατύπωση), που καλύπτει τη συνεργασία μεταξύ δικαστηρίων διαφορετικών χωρών της ΕΕ κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις, παρέχει ένα γενικό νομικό πλαίσιο για τη διεξαγωγή αποδείξεων σε άλλη χώρα από εκείνη του δικαστηρίου. Ο εν λόγω κανονισμός αντικαθιστά τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συμβουλίου και τίθεται σε εφαρμογή την 1η Ιουλίου 2022. Ο νέος κανονισμός αποσαφηνίζει τον τρόπο διεξαγωγής αποδείξεων μέσω βιντεοδιάσκεψης ή άλλης τεχνολογίας εξ αποστάσεως επικοινωνιών και καθιερώνει, στο παράρτημα Ι, το έντυπο ΙΔ για την ανταλλαγή των σχετικών τεχνικών πληροφοριών. Το έντυπο Ν χρησιμοποιείται τόσο για την υποβολή παραγγελίας διεξαγωγής αποδείξεων μέσω βιντεοδιάσκεψης όσο και για την παροχή θετικής απάντησης σε τέτοια παραγγελία. Ωστόσο, κάθε χώρα της ΕΕ έχει τους δικούς της δικονομικούς κανόνες στον τομέα αυτό και, κατά συνέπεια, οι λεπτομέρειες της διαδικασίας διαφέρουν ανάλογα με το δίκαιο της χώρας που λαμβάνει το αίτημα για συνεργασία.

Για τη διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ των δικαστικών αρχών διαφορετικών χωρών της ΕΕ και της πλήρους αξιοποίησης της βιντεοδιάσκεψης για τη διεξαγωγή αποδείξεων σε άλλη χώρα της ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο για αστικές και εμπορικές υποθέσεις (ΕΔΔ-αστικές υποθέσεις) έχει εκδώσει σειρά ενημερωτικών δελτίων. Τα δελτία αυτά παρέχουν πρακτικές πληροφορίες όσον αφορά τους κανόνες, τις διαδικασίες και τις τεχνικές εγκαταστάσεις σε διάφορες χώρες της ΕΕ.

Επιλέξτε τη σημαία της αντίστοιχης χώρας για να λάβετε λεπτομερείς πληροφορίες για τη χώρα αυτή.

Σύνδεσμος

Απόκτηση αποδείξεων - κοινοποιήσεις των κρατών μελών και ένα εργαλείο αναζήτησης για τον εντοπισμό των αρμόδιων δικαστηρίων/αρχών

Τελευταία επικαιροποίηση: 03/04/2024

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.