Ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής

Η Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής είναι μια απλουστευμένη διαδικασία για διασυνοριακές χρηματικές αξιώσεις τις οποίες δεν αμφισβητεί ο εναγόμενος, με βάση τυποποιημένα έντυπα.

Για την ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής έχουν συνταχθεί τυποποιημένα έντυπα, τα οποία είναι διαθέσιμα εδώ σε όλες τις γλώσσες. Στον σύνδεσμο αυτόν παρέχονται επίσης περισσότερες πληροφορίες για τα δικαστήρια που μπορούν να εκδώσουν ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής και για το πού θα πρέπει να αποσταλούν τα έντυπα των αιτήσεων.

Για την έναρξη της διαδικασίας, πρέπει να συμπληρωθεί το έντυπο Α, με την παροχή όλων των απαραίτητων στοιχείων σχετικά με τους διαδίκους και το είδος και το ύψος της αξίωσης. Το δικαστήριο θα εξετάσει την αίτηση και, αν το έντυπο έχει συμπληρωθεί σωστά, θα εκδώσει την ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής εντός 30 ημερών.

Στη συνέχεια, η ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής πρέπει να επιδοθεί από το δικαστήριο στον καθού. Ο καθού μπορεί είτε να καταβάλει το ποσό της αξίωσης είτε να το αμφισβητήσει. Αν επιθυμεί να το αμφισβητήσει, έχει στη διάθεσή του προθεσμία 30 ημερών για να υποβάλει δήλωση αντιρρήσεων κατά της ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής. Στην περίπτωση αυτή, η υπόθεση μπορεί, βάσει σχετικής επιλογής του αιτούντος, είτε να διαβιβασθεί στα τακτικά πολιτικά δικαστήρια για να εκδικαστεί βάσει του εθνικού δικαίου, είτε να εκδικαστεί βάσει της ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών, είτε να τερματιστεί.

Αν δεν υποβληθεί δήλωση αντιρρήσεων από τον καθού, η ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής θα καταστεί αυτομάτως εκτελεστή. Αντίγραφο της ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής και, αν είναι αναγκαίο, μετάφρασή της πρέπει να αποσταλεί στις αρχές εκτέλεσης του κράτους μέλους στο οποίο αυτή πρόκειται να εκτελεστεί. Η εκτέλεση διεξάγεται σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες και διαδικασίες του κράτους μέλους στο οποίο εκτελείται η ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής. Για λεπτομέρειες σχετικά με την εκτέλεση, παρακαλούμε ανατρέξτε στο σχετικό τμήμα.

Επισημαίνεται ότι ο οδηγός δεν περιλαμβάνει δύο τροποποιήσεις που τέθηκαν σε ισχύ στις 14 Ιουλίου 2017. Η πρώτη τροποποίηση προσθέτει τη δυνατότητα συνέχισης της διαδικασίας σε περίπτωση υποβολής δήλωσης αντιρρήσεων σύμφωνα με τους κανόνες του κανονισμού (ΕΚ) 861/2007 για τη θέσπιση ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών. Η δεύτερη τροποποίηση επεκτείνει την εφαρμογή της ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών σε αξιώσεις αξίας έως 5 000 ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό, συμβουλευθείτε το νέο κείμενο του άρθρου 17 του κανονισμού καθώς και το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 861/2007, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2421.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Πρακτικός οδηγός για την εφαρμογή του κανονισμού για τη θέσπ ιση διαδικασί ας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής PDF (5812 Kb) el

Ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής – κοινοποιήσεις των κρατών μελών και ένα εργαλείο αναζήτησης για τον εντοπισμό των αρμόδιων δικαστηρίων/αρχών

Σημειώστε ότι υπάρχουν και εθνικές διαδικασίες διαταγής πληρωμής. Μπορείτε να ενημερωθείτε γι΄ αυτές τις εθνικές διαδικασίες επιλέγοντας τη σημαία της αντίστοιχης χώρας.

Τελευταία επικαιροποίηση: 03/04/2024

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.