Tietoa verkostosta

Jäsenvaltioiden toimittamia tietoja Euroopan oikeudellisen verkoston (siviili- ja kauppaoikeus) yhteysviranomaisista ja toiminnasta

Mikä on Euroopan oikeudellinen verkosto (siviili- ja kauppaoikeus)?

Euroopan unionissa on monia erilaisia kansallisia oikeusjärjestelmiä. Viranomaiset, jotka joutuvat käsittelemään kahta tai useampaa EU:n jäsenvaltiota koskevia, rajojen yli ulottuvia asioita, tarvitsevat tukea ja tietoa selvitäkseen kansallisten säännösten ja unionin oman uuden lainsäädännön muodostamasta pykäläviidakosta. Verkosto on perustettu täyttämään tämä tarve. Käsiteltävät asiat voivat liittyä niin yritys-, kuluttaja- tai työriitoihin kuin avioeroon, lasten huoltajuuteen tai perintöasioihin.

Verkoston jäseninä on paikallisten tuomioistuinten avustamisesta vastaavia kansallisia viranomaisia. Sen tavoitteena on helpottaa jäsenvaltioiden oikeudellista yhteistyötä. Verkosto perustettiin 28. toukokuuta 2001 tehdyllä neuvoston päätöksellä 2001/470/EY, ja se aloitti toimintansa 1. joulukuuta 2002. Perustamispäätöstä on muutettu kerran, vuonna 2009 (ajanmukainen teksti on saatavilla täällä). Verkostossa ovat mukana kaikki EU:n jäsenvaltiot Tanskaa lukuun ottamatta.

Infografiikka: Näin siviili- ja kauppaoikeusalan verkosto toimii

Euroopan oikeudellinen verkoston (siviili- ja kauppaoikeus) tehtävät

Euroopan oikeudellinen verkosto (siviili- ja kauppaoikeus) on perustamisestaan lähtien toiminut tärkeänä apuvälineenä siviili- ja kauppaoikeuden alaan kuuluvien EU:n säädösten käytännön soveltamisessa. Verkosto helpottaa ja tukee yhteyksien luomista kansallisten oikeusviranomaisten välillä kussakin jäsenvaltiossa toimivien yhteyspisteiden avulla. Näin helpotetaan rajat ylittävien asioiden käsittelyä. Viranomaisten välisen yhteistyön tarkoituksena on auttaa kansalaisia, jotka ovat joutuneet osallisiksi rajat ylittäviin oikeudenkäynteihin siviili- ja kauppaoikeuden alalla.

Euroopan oikeudellinen verkoston (siviili- ja kauppaoikeus) jäsenet

Verkostossa on yli 500 jäsentä, jotka jakautuvat seuraavassa esiteltyihin viiteen ryhmään. Jokaisessa jäsenvaltiossa on ainakin yksi yhteyspiste.

Verkostoon kuuluvat:

  • jäsenvaltioiden nimeämät yhteysviranomaiset
  • elimet ja keskusviranomaiset, jotka on määritetty unionin oikeudessa tai sellaisissa kansainvälisissä sopimuksissa, joiden osapuolia jäsenvaltiot ovat, tai siviili- ja kauppaoikeuden alalla tehtävää oikeudellista yhteistyötä koskevassa kansallisessa lainsäädännössä
  • yhteystuomarit, joiden tehtävät liittyvät siviili- ja kauppaoikeuden alalla tehtävään yhteistyöhön
  • muut oikeus- ja hallintoviranomaiset, joiden tehtävät liittyvät siviili- ja kauppaoikeuden alalla tehtävään oikeudelliseen yhteistyöhön ja joiden osallistumista verkoston toimintaan jäsenvaltio pitää hyödyllisenä
  • ammattialajärjestöt, jotka edustavat siviili- ja kauppaoikeuden alalla annetun unionin oikeuden ja kansainvälisten sopimusten soveltamiseen suoraan osallistuvia oikeusalan ammattilaisia.

Tietoa kunkin jäsenvaltion oikeusjärjestelmästä saa napsauttamalla kyseisen valtion lippua.

Päivitetty viimeksi: 30/05/2023

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.