Jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych, bieżące procedury i postępowania wszczęte przed końcem okresu przejściowego będą nadal prowadzone na mocy prawa UE. W portalu e-Sprawiedliwość do końca 2022 r. będą nadal aktualizowane informacje dotyczące Wielkiej Brytanii na podstawie dwustronnej umowy z tym krajem.

Moje roszczenie ma zostać rozpatrzone w tym kraju

Anglia i Walia

Autor treści:
Anglia i Walia

W związku z jakiego rodzaju czynem zabronionym mogę otrzymać kompensatę?

Kompensata przysługuje niewinnym ofiarom przestępstw z użyciem przemocy lub osobom bliskim ofiary, która zmarła wskutek przestępstwa z użyciem przemocy. W załączniku B programu określono, które czyny uznaje się za przestępstwa z użyciem przemocy do celów programu. O kompensatę mogą się również ubiegać osoby, które doznały uszczerbku na zdrowiu, podejmując nadzwyczajne, uzasadnione ryzyko w celu zapobieżenia przestępstwu lub ograniczenia jego skutków, w tym zatrzymując osobę podejrzaną o popełnienie przestępstwa.

W związku z jakiego rodzaju uszczerbkiem na zdrowiu mogę otrzymać kompensatę?

Można ubiegać się o kompensatę:

 • z tytułu uszczerbku na zdrowiu psychicznym lub fizycznym;
 • z tytułu napaści na tle seksualnym lub znęcania fizycznego;
 • w związku ze śmiercią osoby bliskiej wskutek przestępstwa.

Nie wszystkie wnioski o wypłatę kompensaty zostaną uwzględnione; wnioskodawca musi być uprawniony do otrzymania kompensaty zgodnie z regulaminem programu.

Czy mogę otrzymać kompensatę, jeżeli jestem krewnym lub osobą pozostającą na utrzymaniu ofiary czynu zabronionego zmarłej w następstwie jego popełnienia? Kto z krewnych lub jakie osoby pozostające na utrzymaniu ofiary czynu zabronionego mogą otrzymać kompensatę?

Osoby bliskie ofiary przestępstwa, która zmarła w rezultacie poniesionych obrażeń, mogą być uprawnione do otrzymania świadczenia. Aby kwalifikować się do takiego świadczenia, trzeba spełniać warunki definicji „uprawnionej osoby bliskiej” w rozumieniu programu.

Uprawnioną osobą bliską jest osoba, która w chwili śmierci zmarłego była:

 • małżonkiem lub zarejestrowanym partnerem zmarłego zamieszkującym ze zmarłym w tym samym gospodarstwie domowym;
 • partnerem zmarłego (innym niż małżonek lub zarejestrowany partner), który nieprzerwanie zamieszkiwał z nim w tym samym gospodarstwie domowym przez co najmniej dwa lata bezpośrednio poprzedzające datę zgonu;
 • osobą, która spełniałaby powyższe kryteria, ale która nie zamieszkiwała ze zmarłym z powodu złego stanu zdrowia lub niedołężności własnej lub zmarłego;
 • małżonkiem lub zarejestrowanym partnerem bądź byłym małżonkiem lub byłym zarejestrowanym partnerem zmarłego, który pozostawał na utrzymaniu zmarłego;
 • matką lub ojcem zmarłego
 • albo dzieckiem zmarłego.

Czy mogę otrzymać kompensatę, jeżeli jestem krewnym lub osobą pozostającą na utrzymaniu ofiary czynu zabronionego, która pozostała przy życiu? Kto z krewnych lub jakie osoby pozostające na utrzymaniu ofiary czynu zabronionego mogą otrzymać kompensatę w tym przypadku?

O kompensatę z tytułu doznanego uszczerbku na zdrowiu psychicznym może ubiegać się osoba będąca świadkiem zdarzenia lub obecna podczas zdarzenia, w którym bliska jej osoba doznała uszczerbku na zdrowiu wskutek przestępstwa. Uprawniona może być również osoba, która brała udział w wydarzeniach, które nastąpiły bezpośrednio po doznaniu uszczerbku na zdrowiu przez bliską jej osobę.

Osoba, która była świadkiem zdarzenia lub brała udział w wydarzeniach, które nastąpiły bezpośrednio po doznaniu uszczerbku na zdrowiu przez bliską jej osobę, może się ubiegać o kompensatę z tego tytułu tylko w przypadku, gdy wskutek takich zdarzeń doznała uszczerbku na zdrowiu psychicznym. Konieczne jest przedstawienie stosownego zaświadczenia lekarskiego wydanego przez psychiatrę lub psychologa klinicznego.

Wykaz osób bliskich, które mogą być uprawnione do otrzymania kompensaty, przedstawiono powyżej.

Czy mogę otrzymać kompensatę, jeżeli nie jestem obywatelem państwa członkowskiego UE?

Do otrzymania kompensaty w ramach programu jest uprawniona jedynie osoba, która spełnia warunek dotyczący miejsca zamieszkania lub obywatelstwa bądź dowolny z pozostałych warunków przewidzianych w pkt 10. Oznacza to, że uprawniona jest osoba, która miała zwykłe miejsce zamieszkania w Zjednoczonym Królestwie w dniu zdarzenia lub która spełnia jeden z warunków określonych w pkt 11 lub 13 programu.

Do otrzymania kompensaty będzie również uprawniona osoba, która jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE), państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub państwa, które przystąpiło do przyjętej przez Radę Europy Europejskiej konwencji o odszkodowaniach dla ofiar przestępstw popełnionych z użyciem przemocy. W odniesieniu do potencjalnych ofiar handlu ludźmi i osób, które złożyły wnioski o udzielenie azylu, zastosowanie mają przepisy szczególne. Pełen wykaz kryteriów zawiera pkt 10 programu.

Czy mogę dochodzić kompensaty od państwa, jeżeli w nim mieszkam lub z niego pochodzę (jest to państwo mojego zamieszkania lub obywatelstwa), nawet jeżeli czyn zabroniony został popełniony w innym państwie członkowskim UE? Czy mogę tak uczynić zamiast dochodzić kompensaty w państwie, w którym doszło do popełnienia czynu zabronionego? Jeżeli tak, na jakich warunkach?

Kompensata jest wypłacana w ramach programu z tytułu zdarzeń, do których doszło w Wielkiej Brytanii (Szkocji, Anglii i Walii).

Osoby zamieszkujące w Zjednoczonym Królestwie, które doznały uszczerbku na zdrowiu wskutek przestępstwa z użyciem przemocy popełnionego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej (UE), mogą otrzymać wsparcie w dochodzeniu kompensaty od tego państwa. Aby uzyskać takie wsparcie, należy skontaktować się z zespołem ds. wsparcia w przypadku czynów popełnionych w UE pod numerem tel. 0300 003 3061 lub wysłać wiadomość e-mail na adres eucat@cica.gsi.gov.uk.

Osoba, która doznała uszczerbku na zdrowiu poza terytorium UE, może być uprawniona do ubiegania się o kompensatę w ramach podobnego programu istniejącego w danym państwie. Dodatkowych informacji udziela Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Wspólnoty Narodów. Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem https://www.gov.uk.

Czy aby móc dochodzić kompensaty, muszę zawiadomić policję o popełnieniu przestępstwa?

Tak. Warunkiem przyznania kompensaty jest złożenie na policji zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, w związku z którym wnioskodawca dochodzi kompensaty. Zgodnie z jednym z wymogów przewidzianych w programie konieczne jest złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa w odniesieniu do wszystkich zdarzeń stanowiących podstawę wniosku o kompensatę.

Czy muszę czekać na zakończenie dochodzenia policyjnego lub postępowania karnego, zanim wystąpię o kompensatę?

Nie. Wniosek o kompensatę można złożyć przed zakończeniem dochodzenia policyjnego lub postępowania karnego.

Czy muszę dochodzić najpierw odszkodowania od sprawcy – jeżeli został zidentyfikowany?

Zgodnie z założeniem z programu korzysta się w ostateczności. Jeżeli istnieje możliwość uzyskania odszkodowania z innego źródła, należy z niej skorzystać. Oczekuje się, że wnioskodawca poczynił wszelkie odpowiednie kroki, aby otrzymać świadczenia z zabezpieczenia społecznego, świadczenia z tytułu polisy ubezpieczeniowej, odszkodowanie lub kompensatę, do których może być uprawniony z tytułu doznanego uszczerbku na zdrowiu.

Jeżeli sprawca nie został zidentyfikowany lub skazany, czy jestem nadal uprawniony do otrzymania kompensaty? Jeżeli tak, jakie dowody powinienem przedstawić na potwierdzenie mojego roszczenia?

Osoba objęta programem może kwalifikować się do otrzymania kompensaty nawet w przypadku, gdy tożsamość sprawcy przestępstwa nie jest znana lub gdy nie doszło do jego skazania. Oczekuje się pełnej współpracy wnioskodawcy w toku ewentualnego postępowania przygotowawczego prowadzonego przez policję. Decyzje w ramach programu są podejmowane na zasadzie uprawdopodobnienia.

Czy istnieje termin do wniesienia wniosku o kompensatę?

Wniosek należy złożyć jak najszybciej. W przypadku osób, które w chwili popełnienia przestępstwa były pełnoletnie, powinno to zazwyczaj nastąpić w terminie dwóch lat od daty zdarzenia. Termin ten może zostać przedłużony wyłącznie w przypadku:

 • wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności uniemożliwiających wcześniejsze złożenie wniosku oraz
 • przedstawienia dowodów na poparcie wniosku skutkujących tym, że można go rozpatrzyć bez konieczności prowadzenia dalszego szczegółowego badania przez urzędnika odpowiedzialnego za rozpatrywanie roszczeń.

Jakie straty i wydatki zostaną pokryte przez kompensatę?

a) w przypadku ofiary czynu zabronionego:

- szkoda majątkowa (niedotycząca kondycji psychicznej):

 • koszty związane z leczeniem (leczenie ambulatoryjne i szpitalne, rehabilitacja) – Nie, bezpośrednie koszty leczenia nie zostaną pokryte ze środków programu.
 • dodatkowe potrzeby lub koszty wynikające z uszczerbku na zdrowiu (tj. opieka i pomoc, leczenie okresowe i stałe, fizjoterapia długotrwała, dostosowanie miejsca zamieszkania, specjalne wyposażenie itp.) – W zależności od okoliczności koszty te mogą zostać pokryte ze środków programu. O pokrycie takich szczególnych wydatków ze środków programu można ubiegać się wyłącznie w przypadku, gdy wskutek doznanego uszczerbku na zdrowiu wnioskodawca był niezdolny do pracy lub utracił sprawność w podobnym stopniu na okres dłuższy niż 28 tygodni.
 • trwały uszczerbek na zdrowiu (np. inwalidztwo i inna trwała niepełnosprawność): – Tak
  • utrata zarobków w trakcie leczenia oraz po jego zakończeniu (w tym utracone zarobki i utrata zdolności do pracy zarobkowej lub obniżenie standardu życia itp.) – Wyłącznie w przypadku, gdy wnioskodawca stał się niezdolny do pracy lub częściowo niezdolny do pracy na okres dłuższy niż 28 tygodni bezpośrednio z powodu uszczerbku na zdrowiu doznanego wskutek przestępstwa.
  • utracone możliwości – Tak, zgodnie z zasadami dotyczącymi kwalifikowalności do programu.
  • koszty postępowania sądowego związanego ze zdarzeniem, które spowodowało szkodę, np. koszty obsługi prawnej, koszty sądowe: – Nie
  • kompensata z tytułu kradzieży lub zniszczenia rzeczy osobistych: – Nie
  • inne – Zob. zasady dotyczące kwalifikowalności określone w programie.

- szkoda niemajątkowa (krzywda):

 • ból i cierpienie ofiary – Tak, zgodnie z zasadami dotyczącymi kwalifikowalności do programu.

b) w przypadku osób uprawnionych lub bliskich ofiary:

- szkoda majątkowa (niedotycząca kondycji psychicznej):

 • koszty pogrzebu: – Tak
 • koszty leczenia (np. terapia dla członka rodziny, leczenie ambulatoryjne i szpitalne, rehabilitacja) – Nie
 • utrata środków utrzymania lub utracone możliwości – Tak, jeżeli ofiara przestępstwa zmarła, i zgodnie z zasadami dotyczącymi kwalifikowalności do programu.

- szkoda niemajątkowa:

 • ból i cierpienie członków rodziny lub osób uprawnionych / kompensata dla osób pozostałych przy życiu po śmierci ofiary – O kompensatę z tytułu doznanego uszczerbku na zdrowiu psychicznym może ubiegać się osoba będąca świadkiem zdarzenia lub obecna podczas zdarzenia, w którym bliska jej osoba doznała uszczerbku na zdrowiu wskutek przestępstwa. Uprawniona może być również osoba, która brała udział w wydarzeniach, które nastąpiły bezpośrednio po doznaniu uszczerbku na zdrowiu przez bliską jej osobę. Osoba, która była świadkiem zdarzenia lub brała udział w wydarzeniach, które nastąpiły bezpośrednio po doznaniu uszczerbku na zdrowiu przez bliską jej osobę, może ubiegać się o kompensatę z tego tytułu tylko w przypadku, gdy wskutek takich zdarzeń doznała uszczerbku na zdrowiu psychicznym. Konieczne jest przedstawienie stosownego zaświadczenia lekarskiego wydanego przez psychiatrę lub psychologa klinicznego.

Czy kompensata zostanie wypłacona jednorazowo czy będzie wypłacana w miesięcznych ratach?

W miarę możliwości kompensata zostanie wypłacona w postaci płatności jednorazowej.

W jaki sposób moje zachowanie w związku z czynem zabronionym, moja karalność lub brak mojej współpracy w toku postępowania o kompensatę wpływają na otrzymanie kompensaty lub jej wysokość?

Na otrzymanie kompensaty lub jej wysokość mogą mieć wpływ następujące czynniki:

 • brak pełnej współpracy wnioskodawcy z policją i systemem sądownictwa karnego;
 • wyrok skazujący wnioskodawcę na karę pozbawienia wolności lub wykonanie pracy na cele społeczne, w przypadku gdy skazanie nie uległo zatarciu;
 • zachowanie wnioskodawcy przyczyniło się do zdarzenia;
 • charakter wnioskodawcy przedstawiony w wydanych przeciwko niemu wyrokach skazujących lub w innych dowodach sprawia, że przyznanie mu kompensaty nie byłoby stosowne brak pełnej współpracy wnioskodawcy z CICA.

W jaki sposób moja sytuacja finansowa może wpłynąć na szansę otrzymania przeze mnie kompensaty lub na wysokość kwoty?

Program nie opiera się na kryterium dochodowym.

Czy istnieją jeszcze inne kryteria, które mogłyby wpłynąć na szansę otrzymania przeze mnie kompensaty lub wysokość kwoty?

Kompensata nie może zostać wypłacona w następujących przypadkach:

 • wnioskodawca doznał uszczerbku na zdrowiu przed dniem 1 sierpnia 1964 r.;
 • uszczerbku na zdrowiu doznano poza terytorium Wielkiej Brytanii;
 • wnioskodawca wystąpił już z wnioskiem do CICA dotyczącym tego samego uszczerbku na zdrowiu doznanego wskutek tego samego zdarzenia;
 • sprawca przestępstwa mógłby skorzystać na przyznaniu kompensaty;
 • uszczerbku na zdrowiu doznano przed dniem 1 października 1979 r., a ofiara i sprawca zamieszkiwali wówczas we wspólnym gospodarstwie domowym jako członkowie rodziny.

Kompensata nie zostanie również przyznana lub jej wysokość zostanie obniżona, jeżeli wnioskodawca otrzymał odszkodowanie z tytułu tego samego uszczerbku na zdrowiu z określonych innych źródeł, np. w rezultacie postępowania cywilnego.

W jaki sposób zostanie obliczona kompensata?

Parlament ustala regulamin programu i określa wartość przyznawanych płatności, których kwotę oblicza się na podstawie wykazu szkód. Wysokość kompensaty może być różna w zależności od powagi doznanego uszczerbku na zdrowiu.

Czy istnieje kwota minimalna/maksymalna kompensaty?

Minimalna kwota kompensaty wynosi 1 000 £, a maksymalna – 500 000 £.

Czy oczekuje się ode mnie podania we wniosku o kompensatę określonej kwoty? Jeżeli tak, czy dostanę instrukcje dotyczące sposobu jej obliczenia lub innych kwestii?

Kwota należnej kompensaty zostanie obliczona przez właściwy organ.

Czy kompensata wypłacana przez właściwy organ zostanie pomniejszona o odszkodowanie, które otrzymam z tytułu poniesienia szkody z innych źródeł (od pracodawcy lub z prywatnego systemu ubezpieczeń)?

Wysokość kompensaty zostanie obniżona, jeżeli ofiara otrzymała płatność lub jest uprawniona do otrzymania płatności w związku z tym samym uszczerbkiem na zdrowiu z tytułu:

 • jakiejkolwiek innej kompensaty w związku z doznaniem uszczerbku na zdrowiu wskutek przestępstwa lub jakiegokolwiek innego podobnego świadczenia;
 • odszkodowania zasądzonego przez sąd cywilny;
 • roszczenia odszkodowawczego
 • albo jakiegokolwiek nakazu zapłaty odszkodowania wydanego w postępowaniu karnym lub oferty złożonej w toku takiego postępowania.

W przypadku przyznania świadczenia tytułem szczególnych wydatków wysokość kompensaty zostanie obniżona, aby uwzględnić świadczenia z zabezpieczenia społecznego z tytułu tej samej szkody i wypłacone ubezpieczenie, niezależnie od tego, kto opłacał składki, jeżeli wnioskodawca wystąpił z roszczeniem o pokrycie kosztów przystosowania jego miejsca zamieszkania lub opieki osobistej.

Czy mogę otrzymać zaliczkę na poczet kompensaty? Jeżeli tak, na jakich warunkach?

Jeżeli właściwy organ stwierdzi, że ofiara przestępstwa kwalifikuje się do otrzymania kompensaty, ale nie będzie w stanie podjąć ostatecznej decyzji w tej kwestii, może rozważyć wypłacenie płatności zaliczkowej. Jeżeli właściwy organ nie jest w stanie podjąć ostatecznej decyzji, prawdopodobnie jest to spowodowane tym, że wstrzymuje się w celu określenia długoterminowych skutków doznanego uszczerbku na zdrowiu.

Czy po wydaniu przez organ rozstrzygnięcia w sprawie kompensaty mogę otrzymać kompensatę uzupełniającą lub dodatkową (ze względu na zmianę okoliczności lub pogorszenie stanu zdrowia itp.)?

Organ może rozważyć możliwość ponownego rozpatrzenia sprawy po dokonaniu płatności końcowej, jeżeli:

 • osoba, która otrzymała kompensatę, umrze w rezultacie uszczerbku na zdrowiu doznanego wskutek przestępstwa, z tytułu którego przyznano jej kompensatę
 • albo stan zdrowia wnioskodawcy zmienił się tak znacząco, że nieskorygowanie pierwotnie przyznanej kwoty kompensaty byłoby w stosunku do niego niesprawiedliwe.

W normalnych warunkach organ nie rozpatrzy sprawy ponownie, jeżeli od daty wydania ostatecznej decyzji nie upłynęły jeszcze dwa lata. Jeżeli wnioskodawca wystąpi o ponowne rozpatrzenie sprawy po upływie ponad dwóch lat od daty podjęcia decyzji, organ uwzględni taki wniosek wyłącznie w przypadku, gdy wnioskodawca przedstawi dowody wystarczające do podjęcia decyzji w sprawie bez konieczności prowadzania dalszego szeroko zakrojonego postępowania.

Jakie dokumenty należy załączyć do wniosku o kompensatę?

To, jakie informacje są potrzebne, będzie zależało od rodzaju wniosku. Na poszczególnych etapach procedury składania wniosku wnioskodawca będzie informowany, jakie informacje są konieczne. W razie potrzeby organ zwróci się również do wnioskodawcy o przekazanie wszelkich dodatkowych informacji na piśmie.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności, które należy uiścić w chwili wniesienia wniosku oraz w trakcie jego rozpatrywania?

Złożenie wniosku o kompensatę nie podlega opłacie. W stosownych przypadkach organ zwróci się do wnioskodawcy o przedstawienie dowodów medycznych. Jeżeli uzyskanie dowodów medycznych wiąże się z kosztami, oczekuje się, że pokryje je wnioskodawca. Koszty uzyskania dowodów medycznych będą zróżnicowane, przy czym oczekuje się, że nie przekroczą łącznie 50 GBP.

Jaki organ wydaje rozstrzygnięcia dotyczące wniosków o kompensatę (w sprawach krajowych)?

Urząd ds. Kompensaty za Szkody Wyrządzone Przestępstwem

Na jaki adres należy wysłać wniosek (w sprawach krajowych)?

Criminal Injuries Compensation Authority (CICA)
Alexander Bain House
Atlantic Quay
15 York Street
Glasgow
G2 8JQ

Tel.: Zjednoczone Królestwo: +44 (0)300 003 3601; (spoza Zjednoczonego Królestwa): +44(0)203 684 2517

Strona internetowa: https://www.gov.uk/

Czy muszę być obecny w trakcie postępowania lub w czasie rozpatrywania mojego wniosku?

Nie, organ będzie kontaktował się z wnioskodawcą korespondencyjnie.

Jak długo będę musiał czekać (w przybliżeniu) na wydanie decyzji dotyczącej kompensaty przez ten organ?

Czas potrzebny na rozpatrzenie wniosku będzie zależał od stopnia jego złożoności. Na przykład rozpatrzenie wniosku dotyczącego utraty zarobków potrwa dłużej niż rozpatrzenie wniosku dotyczącego wyłącznie świadczenia wypłacanego na podstawie wykazu szkód. CICA nie zakończy rozpatrywania złożonego wniosku, dopóki wnioskodawca nie potwierdzi, że leczenie doznanych obrażeń zakończyło się (na tyle, na ile jest to możliwe). Urząd dąży do rozstrzygnięcia spraw o niewielkim stopniu złożoności w ciągu 12 miesięcy od daty otrzymania wniosku.

Jeżeli nie zgadzam się z rozstrzygnięciem organu, w jaki sposób mogę je zaskarżyć?

Jeżeli wnioskodawca nie zgadza się z pierwotną decyzją urzędu i chce, aby urząd ponownie rozpatrzył jego sprawę, musi skierować do niego pisemny wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 56 dni od daty wydania pierwotnej decyzji. Wnioskodawca musi załączyć do wniosku wszelkie dodatkowe dowody na jego poparcie, jeżeli chce, aby urząd wziął je pod uwagę.

Po otrzymaniu przez urząd wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy wraz ze wszystkimi informacjami uzupełniającymi wniosek zostanie rozpoznany przez urzędnika odpowiedzialnego za rozpatrywanie roszczeń, innego niż urzędnik, który wydał pierwotną decyzję. Decyzja wydana w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy może być bardziej albo mniej korzystna niż pierwotna decyzja bądź pierwotna decyzja może pozostać niezmieniona.

Jeżeli wnioskodawca nie zgadza się z treścią decyzji wydanej w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy, może ją zaskarżyć przed Trybunałem Pierwszej Instancji (Izba ds. Kompensaty za Szkody Wyrządzone Przestępstwem) zgodnie z regulaminem postępowania przed Trybunałem. Z regulaminem można zapoznać się na stronie internetowej Trybunału Pierwszej Instancji.

Gdzie mogę pobrać niezbędne formularze i uzyskać pozostałe informacje dotyczące wnoszenia wniosku o kompensatę?

Wniosek o kompensatę można złożyć za pośrednictwem rządowej strony internetowej, która zawiera również wiele przydatnych informacji na temat programu.

Czy istnieje specjalny numer telefonu, pod który mógłbym zadzwonić, lub strona internetowa, z którą mógłbym się zapoznać?

Łącze do odpowiedniej strony internetowej podano powyżej. Ponadto doradcy centrum obsługi klienta udzielają wnioskodawcom wsparcia pod numerem telefonu +44(0)300 003 3601. Należy pamiętać, że rozmowy z doradcami centrum obsługi klienta odbywają się wyłącznie w języku angielskim.

Czy w trakcie sporządzania wniosku o kompensatę mogę otrzymać pomoc prawną (pomoc ze strony prawnika)?

Aby wystąpić z wnioskiem o kompensatę, nie trzeba korzystać z płatnych usług pełnomocnika, takiego jak prawnik posługujący się tytułem solicitor czy przedsiębiorstwo obsługi roszczeń. Jeżeli wnioskodawca zdecyduje się skorzystać z płatnych usług pełnomocnika, urząd nie może pokryć związanych z tym kosztów – wnioskodawca będzie musiał je ponieść we własnym zakresie.

Czy istnieją organizacje wspierające ofiary czynów zabronionych, które mogłyby mi pomóc w dochodzeniu kompensaty?

Aby uzyskać pomoc przy składaniu wniosku, wnioskodawca może skontaktować się ze Służbą Udzielającą Informacji Ofiarom Przestępstw.

Ostatnia aktualizacja: 01/10/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.