Процедури за изпълнение на съдебно решение

Когато даден съд участва в решаването на спор, трябва да бъдат предприети две стъпки в края на процеса.  Първо, съдът трябва да издаде съдебно решение, а след това съдебното решение трябва да бъде изпълнено на практика.

За да бъде принудена другата страна (ответникът или вашият длъжник) да изпълни съдебното решение срещу нея (например да изплати сума), трябва да се обърнете към органите по изпълнението. Единствено те имат правомощия да принудят длъжника да плати, като сезират органите на закона и реда, ако е необходимо.

Съгласно Регламента „Брюксел I“ (преработен текст), уреждащ признаването и изпълнението на съдебни решения по трансгранични дела, ако разполагате с изпълняемо съдебно решение, постановено в държава — членка на Съюза, можете да се обърнете към органа по изпълнението в друга държава членка, където например длъжникът има имущество, без да е необходимо провеждането на междинна процедура (Регламентът премахва производството по екзекватура). Длъжникът, срещу когото искате изпълнение, може да сезира съда с молба за отказ за изпълнение. Наименованията и седалищата на тези компетентни съдилища и съдилищата, пред които се подават последващи жалби са представени тук.

Целта на принудителното изпълнение обикновено е възстановяването на парични суми, но е възможно целта да бъде изпълнение на друго задължение (задължение за извършване или въздържане от извършване на действие, напр. доставка на стоки или завършване на работа или въздържане от причиняване на щета).

Може да бъдат използвани различни европейски процедури (като eвропейска заповед за плащане, европейска процедура за искове с малък материален интерес и eвропейско изпълнително основание) при трансграничните граждански дела, но при всяко от тях съдебното решение трябва да бъде изпълнено в съответствие с националните правила и процедурите на държавата, в която се извършва принудителното изпълнение (обикновено където се намира длъжникът или неговите/нейните активи).

На практика трябва да разполагате с документ, подлежащ на изпълнение (съдебно решение или акт), ако желаете да подадете молба за принудително изпълнение. Процедурите по принудителното изпълнение и органите, които ги прилагат (съдилища, агенции по събиране на вземания и съдебни изпълнители), се определят от националното законодателство на държавата-членка, в която се изисква принудително изпълнение.

Моля, изберете знаме, за да получите подробна информация за съответната страна.

Връзки по темата

Атласът относно принудителното изпълнение, разработен по финансиран от ЕС проект, предоставя информация относно процедурите за принудително изпълнение (процедури, изисквания, компетентност, разходи и срокове) в рамките на системите за принудително изпълнение на държавите от ЕС и Обединеното кралство.

Последна актуализация: 02/06/2023

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.