Hur ser man till att domstolsavgöranden verkställs?

När en domstol prövar en tvist måste följande två steg säkerställas i slutet av förfarandet: först ska domstolen meddela ett avgörande och därefter ska avgörandet verkställas i praktiken.

För att tvinga den andra parten (svaranden eller din gäldenär) att följa en dom (exempelvis om betalningsskyldighet) måste du vända dig till de exekutiva myndigheterna. Endast de har befogenhet att framtvinga betalning från gäldenären, om nödvändigt med handräckning från polisen.

Bryssel I-förordningen (omarbetning), som reglerar erkännande och verkställighet av domstolsavgöranden i gränsöverskridande ärenden, innebär att den som har ett verkställbart domstolsavgörande som har utfärdats i en EU-medlemsstat kan vända sig till de exekutiva myndigheterna i andra medlemsstater, exempelvis den där gäldenären har tillgångar, utan att det krävs några mellanliggande förfaranden (genom förordningen avskaffas det så kallade exekvaturförfarandet). Den gäldenär som begäran om verkställighet riktar sig mot kan vända sig till domstol med en ansökan om att verkställighet ska vägras. De behöriga domstolarnas och relevanta överinstansernas beteckningar och adresser återfinns här.

Syftet med verkställighet är vanligtvis att driva in penningbelopp, men det kan också handla om att få motparten att uppfylla någon annan typ av skyldighet (skyldighet att utföra något eller att avstå från att utföra något, till exempel leverera varor eller avstå från att göra intrång).

Olika EU-förfaranden (som det europeiska betalningsföreläggandet, det europeiska småmålsförfarandet och den europeiska exekutionstiteln) kan användas i tvister med anknytning till flera länder, men för samtliga gäller att ett domstolsavgörande måste verkställas i enlighet med de nationella bestämmelserna och förfarandena i verkställighetsstaten (vanligtvis den där gäldenären eller dennes egendom befinner sig).

I praktiken måste du ha en exekutionstitel (ett domstolsavgörande eller en officiell handling) för att kunna ansöka om verkställighet. Verkställighetsförfarandena och vilka myndigheter som ansvarar för dessa (domstolar, indrivningsfirmor och exekutionstjänstemän) regleras av den nationella lagstiftningen i den medlemsstat där verkställighet söks.

Om du vill läsa fördjupad information från ett visst land väljer du det landets flagga.

Länk

Verkställighetsatlasen innehåller information om systemen för verkställighet (förfaranden, krav, behörighet, kostnader och tidsfrister) i EU-länderna och Storbritannien. Atlasen är ett EU-finansierat projekt.

Senaste uppdatering: 02/06/2023

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.