Abieluvararežiime käsitlevad asjad

Liikmesriikide teave seoses määrusega 2016/1103

2016. aasta juunis võttis Euroopa Liit vastu määruse, mis käsitleb vararežiime rahvusvaheliste abielude korral ning mille eesmärk on aidata paaridel oma vara iga päev majandada ja seda lahutuse või ühe abikaasa surma korral jagada. Määruse võttis tõhustatud koostöö menetluse raames vastu 18 ELi liikmesriiki: Rootsi, Belgia, Kreeka, Horvaatia, Sloveenia, Hispaania, Prantsusmaa, Portugal, Itaalia, Malta, Luksemburg, Saksamaa, Tšehhi Vabariik, Madalmaad, Austria, Bulgaaria, Soome ja Küpros. Ülejäänud liikmesriigid võivad määrusega igal ajal ühineda (sellisel juhul peavad nad ühinema ka määrusega, milles käsitletakse registreeritud kooselust tulenevaid varalisi tagajärgi).

Määrusega tagatakse rahvusvaheliste abielude õiguskindlus ja vähendatakse kohtumenetluste kulusid, sest abielupaaridele võimaldatakse ülevaade sellest, millise riigi kohtud peaksid tegelema küsimustega, mis puudutavad nende vara, ja millise riigi õigust kohaldatakse selliste küsimuste lahendamiseks. Määrusega lihtsustatakse ka muus liikmesriigis varalistes küsimustes tehtud kohtuotsuste tunnustamist ja täitmist. Kuna abielupaari vara tuleb lahutuse või surma korral jagada, aitab määrus lisaks muule lihtsustada piiriüleseid abielulahutusi ja pärandiküsimusi käsitlevate ELi normide kohaldamist. Määrust kohaldatakse alates 29. jaanuarist 2019.

Viimati uuendatud: 11/05/2021

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.