ES tarpininkavimo taisyklės

Europos Sąjunga aktyviai skatina alternatyvaus ginčų sprendimo būdus, pavyzdžiui, tarpininkavimą. Tarpininkavimo (mediacijos) direktyva taikoma visose ES šalyse. Direktyva susijusi su tarpininkavimu civilinėse ir komercinėse bylose.

Skatinant naudotis tarpininkavimu sudaromos palankesnės sąlygos ginčų sprendimui ir padedama išvengti su bylinėjimusi teisme susijusių rūpesčių, laiko praradimo ir išlaidų – taip piliečiams sudaromos sąlygos veiksmingai apginti savo teisėtas teises.

Tarpininkavimo direktyva taikoma tarpvalstybiniams ginčams civilinėse ir komercinėse bylose. Ji taikoma ginčams, kai bent vienos iš ginčo šalių nuolatinė gyvenamoji vieta yra kitoje nei kitos ginčo šalies valstybėje narėje tą dieną, kurią šalys susitaria naudotis tarpininkavimu, arba tą dieną, kai teismas nurodo juo naudotis.

Pagrindinis šio teisės akto tikslas – skatinti naudotis tarpininkavimu valstybėse narėse.

Siekiant šio tikslo, direktyvoje numatytos penkios esminės taisyklės:

  • kiekviena valstybė narė privalo skatinti tarpininkų mokymą ir užtikrinti aukštą tarpininkavimo kokybę;
  • kiekvienam teisėjui suteikiama teisė paraginti ginčo šalis pirmiausia bandyti išspręsti ginčą pasitelkiant tarpininkavimą, jei, jo nuomone, tai tikslinga atsižvelgiant į bylos aplinkybes;
  • po tarpininkavimo priimti sprendimai abiejų šalių prašymu gali būti paskelbti vykdytinais. Tai, pavyzdžiui, gali patvirtinti teismas arba notaro išduodamas pažymėjimas;
  • užtikrinama, kad tarpininkaujama laikantis konfidencialumo principo. Direktyvoje numatyta, kad tarpininkas negali būti įpareigotas duoti parodymų apie tai, kas vyko jam tarpininkaujant, teisme nagrinėjant kitą to tarpininkavimo šalių ginčą;
  • užtikrinama, kad dėl tarpininkavimui skirto laiko šalys nepraras galimybės kreiptis į teismą: terminai, per kuriuos reikia pateikti ieškinį teismui, yra netaikomi tarpininkavimo metu.

Suinteresuotųjų subjektų grupė, padedama Europos Komisijos, parengė Europos tarpininkų elgesio kodeksą PDF (127 Kb) lt, kuriame nustatyti tam tikri principai, kurių pavieniai mediatoriai gali savanoriškai nuspręsti laikytis.

Paskutinis naujinimas: 17/11/2021

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.