Allmän beskrivning av principerna

Den nya tekniken utmanar de traditionella sätten att genomföra domstolsförfaranden. Den nya tekniken tillhandahåller också verktyg för att förbättra effektiviteten, flexibiliteten och bekvämligheten för alla som är inblandade – domstolar, parter och vittnen.

Videokonferenser – för vem och varför?

Videokonferenser är ett verktyg med stor potential för EU och dess 27 medlemsstater.

Många medlemsstater har praktisk erfarenhet av att anordna videokonferenser mellan myndigheter i olika regioner inom ett land eller med andra länder.

Inom ramen för den europeiska e-juridiken har EU:s medlemsstater enats om att arbeta tillsammans för att främja användningen av videokonferenser och att utbyta erfarenheter och bästa praxis. Detta arbete äger rum inom den befintliga rättsliga ramen och respekterar de rättssäkerhetsgarantier som finns på medlemsstats- och EU-nivå.

I gränsöverskridande mål är kommunikationen mellan de rättsliga myndigheterna i olika medlemsstater av avgörande betydelse. Videokonferenser erbjuder en möjlighet att förenkla och främja sådan kommunikation.

Användning av videokonferensutrustning ger domstolarna större flexibilitet vad beträffar när och på vilket sätt vittnen eller sakkunniga från andra medlemsstater ska vittna.

 • Från vittnets eller den sakkunniges synpunkt kan det vara enklare att vittna utan att behöva resa
 • Stressen hos sårbara eller skrämda vittnen minskar då de inte behöver möta en domsstolssal full med människor
 • Tolkning skulle kunna erbjudas genom videokonferenser då det är nödvändigt
 • Videokonferenser sänker också kostnaderna för alla inblandade.

Den rättsliga ramen

Det finns flera olika möjligheter att anordna gränsöverskridande videokonferenser enligt befintlig EU-lagstiftning, särskilt när det gäller att genomföra förhör med vittnen, sakkunniga eller offer genom videokonferenser enligt rättsliga instrument som:

En kort översikt av den rättsliga ramen finns i den bifogade broschyren – mer detaljerad information finns i handboken.

Framtidsplaner

Medlemsstaterna har enats om att arbetet med att underlätta videokonferenser bör fortsätta. I framtiden bör, då det är lämpligt, andra verktyg placeras i den europeiska e-juridikportalen i detta syfte. Framtidsplanerna skulle särskilt kunna omfatta:

 • länkar till EU-lagstiftning och medlemsstaternas lagstiftning som reglerar användning av videokonferenser,
 • en sammanställning av information om alla domstolar som har videokonferensfaciliteter i medlemsstaterna,
 • verktyg för det praktiska anordnandet av videokonferenser (elektroniska formulär, möjligtvis ett bokningssystem på sikt),
 • länkar till nationella instruktioner eller handböcker där sådana finns,
 • ett avsnitt med exempel på videokonferenser vid gränsöverskridande förfaranden och en samling med bästa praxis,
 • information om utbildning och utbildningsmoduler på Internet,
 • en länk till de sammankopplade tolkdatabaserna.

Bakgrundsmaterial

Broschyr PDF (3067 Kb) sv

Senaste uppdatering: 17/11/2021

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.