Výchozí odborná příprava advokátů v Evropské unii

Tento oddíl představuje systém počáteční odborné přípravy advokátů v členských státech EU: podmínky přijetí, cíle a obsah, délka a organizace, závěrečné hodnocení.

Advokáti hrají zásadní roli při praktickém uplatňování práva EU v mnoha soudních řízeních, ať už vnitrostátních nebo přeshraničních, občanských, rodinných, správních nebo trestních. Je také na nich, aby v konkrétních právních situacích vznášeli otázky související s právem EU.

Počáteční odborná příprava budoucích nebo nově jmenovaných advokátů by měla poskytovat:

  • zakotvení v právním systému EU a právní kultuře, pomoc při praktickém pochopení úlohy práva EU ve vnitrostátních právních systémech
  • acquis v oblasti právního státu
  • informace o úloze advokátů coby odborníků v oblasti aplikace evropského práva.
Poslední aktualizace: 01/03/2023

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.