4 - Apua ja tukea rikosuhreille

Save as PDF

Oikeusministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sisäasiainministeriö / Poliisi

Valtion oikeusaputoimistot

Valtiokonttori

Rikosuhripäivystys

Naisten Linja

Raiskauskriisikeskus Tukinainen

Henrikikosten uhrien läheiset ry HUOMA

Turvakodit / Ensi- ja turvakotien liitto

Vähemmistövaltuutettu

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä

Monika-Naiset Liitto Ry

Suomen Mielenterveysseura

Oikeusministeriö

Oikeusministeriö ylläpitää ja kehittää oikeusjärjestystä ja oikeusturvaa sekä huolehtii demokratian rakenteista ja kansalaisten perusoikeuksista..

Oikeusministeriö

 • vastaa yksityishenkilöiden ja yhteisöjen oikeudelliseen asemaan liittyvien lakien valmistelusta rikoksen uhrien oikeudet mukaan lukien
 • huolehtii rikoksentorjunnan ja uhrin aseman yleisestä kehittämisestä
 • huolehtii tuomioistuinten, ulosottoyksiköiden ja valtion oikeusaputoimistojen toimintaedellytyksistä

VERKKOSIVUT:

Suomeksi: Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://oikeusministerio.fi/etusivu

Englanniksi: Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://oikeusministerio.fi/en/frontpage

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriön tavoitteena on, että kaikilla olisivat samanlaiset mahdollisuudet terveelliseen ja turvalliseen elämään.

Sosiaali- ja terveysministeriö

 • vastaa sosiaali- ja terveyspolitiikan suunnittelusta, ohjauksesta ja toimeenpanosta
 • vastaa lähisuhde- ja perheväkivaltatyön suunnittelusta, ohjauksesta ja lainsäädännöstä tavoitteenaan kehittää valtakunnallista palvelujärjestelmää siten, että se pystyisi tarjoamaan lähisuhde- ja perheväkivallan eri osapuolille palveluja ja tukea asuinpaikasta riippumatta.. Valtakunnallista lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisytyötä koordinoi Terveyden ja hyvinvoinninlaitos
 • on keskeinen toimija miesten ja naisten välisen tasa-arvon edistämisessä
 • vastaa ihmiskaupan uhrien sosiaalisten ongelmien ennaltaehkäisyyn ja uhrien auttamiseen liittyvistä asioista

VERKKOSIVUT:

Suomeksi: Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://stm.fi/etusivu

Englanniksi: Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://stm.fi/en/frontpage

Sisäministeriö / Poliisi

Sisäasiainministeriö on sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton ministeriö. Toiminta-ajatuksensa mukaisesti ministeriö rakentaa turvallista, vastuullista ja välittävää Suomea edistämällä moniarvoisuutta, yhdenvertaisuutta ja maahanmuuttoa.

Sisäministeriö

 • vastaa poliisin toimintaa koskevan lainsäädännön kehittämisestä ja asioista, jotka käsittelevät poliisin rikostorjuntaa (poliisiosasto).
 • vastaa maahanmuuttopolitiikan ja maahanmuuttoa koskevan lainsäädännön valmistelusta sekä maahanmuuttoasioihin liittyvän toiminnan yhteensovittamisesta hallinnonalojen välillä (maahanmuutto-osasto)
 • huolehtii ihmiskaupan vastaisen toiminnan yhteensovittamisesta sisäsasiainhallinnossa
 • huolehtii yhdenvertaisuuden ja hyvien etnisten suhteiden edistämisestä sekä rasismin ja syrjinnän ehkäisystä

VERKKOSIVUT:

Suomeksi Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://intermin.fi/etusivu

Englanniksi: Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://intermin.fi/en/frontpage

Poliisihallitus

 • suunnittelee, kehittää, johtaa ja valvoo poliisitoimintaa ja sen tukitoimintoja
 • vastaa poliisin tehtäviin liittyvien kansalaisten palvelujen tasapuolisesta saatavuudesta ja laadusta maan eri osissa

VERKKOSIVUT:

Suomeksi: Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://www.poliisi.fi/poliisihallitus

Englanniksi: Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://www.poliisi.fi/national_police_board

Paikallispoliisi

 • ylläpitää yleistä järjestystä ja turvallisuutta, toimii rikollisuuden ennalta estämiseksi,
 • tutkii rikoksia ja muita yleistä järjestystä tai turvallisuutta vaarantavia tapahtumia,
 • suorittaa muut poliisille säädetyt tai määrätyt tehtävät.

YHTEYSTIEDOT:

Poliisilaitosten ja muiden poliisiyksiköiden yhteystiedot löytyvät verkkosivuilta suomeksi: Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://www.poliisi.fi/ ja englanniksi: Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://www.poliisi.fi/en.

Valtion oikeusaputoimistot

Valtion oikeusaputoimistot antavat ihmisille mahdollisuuden saada oikeudellista apua joko kokonaan tai osittain valtion varoista. Suomen oikeusapujärjestelmä kattaa lähes kaikki oikeudelliset asiat.

Valtion oikeusaputoimistot

 • antavat oikeudellista apua oikeusprosesseissa ja muissa oikeusapujärjestelmän kattamissa tilanteissa
 • voivat tarjota maksutonta oikeusapua valtion varoista seksuaalirikosten ja lähisuhdeväkivallan uhreille
 • tarjoavat tietyin edellytyksin rikosprosessin syytetylle puolustusasianajajan valtion varoista riippumatta syytetyn taloudellisesta tilanteesta
 • eivät yleensä tarjoa oikeusapua, jos hakijalla on oikeusturvavakuutus, joka kattaa käsillä olevan asian
 • ylläpitävät puhelinneuvontaa, joka ohjaa sinut omaan oikeusaputoimistoosi

VERKKOSIVUT:

Suomeksi: Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://oikeus.fi/oikeusapu/fi/index.html

Englanniksi: Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://oikeus.fi/oikeusapu/en/index.html

Valtiokonttori

Valtiokonttorin tehtävänä on turvata rikoksen uhreille korvaus valtion varoista. Se toimii avustavana, vastaanottavana ja välittävänä viranomaisena rajat ylittävissä rikosvahingoissa EU:n jäsenvaltioiden välillä.

Valtiokonttori

 • voi maksaa korvauksen rikoksella aiheutetusta henkilövahingosta, esinevahingosta, taloudellisesta vahingosta ja kärsimyksestä
 • toimii avustavana, vastaanottavana ja välittävänä viranomaisena rajat ylittävissä rikosvahinkoa koskevissa korvausasioissa EU:n jäsenvaltioiden välillä

VERKKOSIVUT:

Suomeksi: Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://www.valtiokonttori.fi/

Englanniksi: Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://www.valtiokonttori.fi/en/

Rikosuhripäivystys

Rikosuhripäivystys on seitsemän järjestön vuonna 1994 perustama järjestö, joka tukee rikoksen kohteeksi joutuneita, heidän läheisiään ja rikoksen todistajia.

Rikosuhripäivystys

 • on kasvanut valtakunnalliseksi järjestöksi, jolla on keskustoimisto, kahdeksan aluetoimistoa, 26 paikallista palvelukeskusta, yli kaksikymmentä palkattua asiantuntijaa ja noin 300 koulutettua vapaaehtoista
 • ylläpitää kahta valtakunnallista neuvontapuhelinta, jotka toimivat luottamuksellisesti ja anonyymisti tarjoten uhreille mahdollisuuden puhua jonkun kanssa, joka ymmärtää mitä rikoksen uhriksi joutuminen voi tarkoittaa
 • ylläpitää oikeudellista neuvontapuhelinta, jossa vapaaehtoiset juristit antavat oikeudellista neuvontaa uhreille ja auttavat heitä pääsemään oikeuksiinsa sekä saamaan lisäohjeistusta
 • tarjoaa luottamuksellisen ja anonyymin online-tutkipalvelun rikoksen uhreille, heidän läheisilleen ja rikoksen todistajille, Rikunet
 • voi tarjota tukihenkilön rikoksen uhreille, heidän läheisilleen ja todistajille; tukihenkilö voi olla heidän mukanaan poliisitutkinnassa, oikeuden istunnoissa, avustaa lähestymiskiellon anomisessa tai vahingonkorvaushakemuksen tekemisessä

VERKKOSIVUT:

Suomeksi: Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.riku.fi/

Englanniksi: Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://www.riku.fi/en/

Naisten Linja

Naisten Linja on valtakunnallinen avustava puhelin, joka tarjoaa apua, neuvoja ja tukea väkivaltaa tai sen uhkaa kohdanneille tytöille ja naisille. Tukea tarjotaan myös heidän ystävilleen ja perheilleen.

Naisten Linja on väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille naisille ja tytöille sekä heidän läheisilleen tarkoitettu maksuton neuvonta- ja tukipuhelin. Naisten LInja

 • tarjoaa tietoa ja neuvoja väkivaltaan ja sen uhkaan liittyvissä kysymyksissä, kuten esimerkiksi naisten oikeudellisesta ja taloudellisesta asemasta, koulutuksesta, työstä ja työn saannista, lasten asemasta ja huollosta sekä perheestä ja muista lähisuhteista
 • ohjaa tarvittaessa muiden palvelujen äärelle
 • antaa tytöille ja naisille mahdollisuuden puhua tilanteestaan luottamuksellisesti ja anonyymisti
 • toimii valtakunnallisesti suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi

Samaa apua tarjotaan myös internetissä.

Palvelun tarjoaa Naisten Linja Suomessa, joka on eurooppalaisen väkivaltaa vastustavan naisjärjestön WAWE:n jäsen (Women Against Violence Europe). .

VERKKOSIVUT:

Suomeksi: Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://www.naistenlinja.fi/,

Englanniksi:Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://www.naistenlinja.fi/en/ Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://wave-network.org/

Raiskauskriisikeskus Tukinainen

Raiskauskriisikeskus Tukinainen tarjoaa tukea ja neuvontaa henkilöille, jotka ovat joutuneet seksuaalisen väkivallan tai ahdistelun kohteiksi sekä heidän perheilleen. Sitä ylläpitää Tukinainen ry, joka on rekisteröity yhdistys...

Raiskauskriisikeskus Tukinainen

 • ylläpitää valtakunnallista neuvontapuhelinta, jonka kautta rikoksen uhrit voivat saada apua sekusaalirikoksiin erikoistuneilta asiantuntijoijlta, keskus voi myös järjestää henkilökohtaisia tapaamisia ja ryhmätapaamisia
 • tarjoaa maksutonta oikeudellista neuvontaa rikoksen uhreille seksuaalirikoksista, lähestymiskiellosta ja seksuaalisesta häirinnästä, tarjoaa myös maksutonta oikeudellista neuvontaa rikosilmoituksen tekemisessä ja esitutkinnan sekä oikeuskäsittelyn aikana
 • tarjoaa maksutonta oikeudellista neuvontaa lähisuhdeväkivallan uhreille
 • palvelua ylläpitää rekisteröity yhdistys, Tukinainen ry

VERKKOSIVUT:

Suomeksi: Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://tukinainen.fi/

Englanniksi: Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://www.tukinainen.fi/english/

Henkirikosten uhrien läheiset ry HUOMA

HUOMA on rekisteröity yhdistys, jonka jäsenet muodostavat vertaisverkostoja antaakseen tukea heille, jotka ovat menettäneet jonkun henkirikoksen uhrina.

Henkirikosten uhrien läheiset ry HUOMA

 • tarjoaa ilmaista vertaistukea koulutetuilta jäseniltään puhelimitse sunnuntai- ja maanantai-iltaisin
 • järjestää vertaistukiryhmiä niille, jotka ovat menettäneet läheisen henkirikoksen takia
 • tarjoaa jäsenilleen sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskursseja sekä suljetun verkkofoorumin, jossa jäsenet voivat keskustella kokemuksistaan toistensa kanssa

VERKKOSIVUT:

Suomeksi: Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.huoma.fi/

Turvakodit / Ensi- ja turvakotien liitto

Turvakodit tarjoavat kriisiapua ja välittömän suojan perheväkivaltaa ja sen uhkaa kokeneille ympäri vuorokauden. Turvakodeista 14 toimii valtakunnallisen lastensuojelujärjestön Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistyksissä..

Ensi- ja turvakotien liitto

 • on keskittynyt auttamaan avun tarpeessa olevia perheitä sekä ennaltaehkäisemään ongelmia
 • jäsenyhdistykset ylläpitävät eri puolilla Suomea turvakoteja, jotka tarjoavat kriisiapua ja suojaa perheväkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille ympäri vuorokauden..
 • Yhdistyksistä saa myös avopalveluna keskusteluapua ja neuvontaa perheväkivallan aiheuttaman tilanteen ratkaisemiseen.

Turvakotien yhteystiedot ja lisätietoja saa nettiturvakodista Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.turvakoti.net/. Joillakin kunnilla on omia turva- ja tukiasuntoja, joiden yhteystiedot löydät kunnan palveluhakemistosta tai ottamalla yhteyttä kunnan sosiaali- ja terveystoimeen.

VERKKOSIVUT:

Suomeksi: Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.turvakoti.net/ (nettiturvakoti), Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.ensijaturvakotienliitto.fi/

Englanniksi: Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://nettiturvakoti.fi/en_onlineshelter/Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://ensijaturvakotienliitto.fi/en

Yhdenvertaisuusvaltuutettu

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on itsenäinen viranomainen, jonka tehtävänä on ehkäistä etnistä syrjintää ja edistää yhdenvertaisuutta. Yhdenvertaisuusvaltuutettu toimii myös kansallisena ihmiskaupparaportoijana ja tarjoaa oikeudellista neuvontaa ja apua ihmiskaupan uhreille..

Vähemmistövaltuutettu

 • on viranomainen, jonka perustehtävänä on edistää etnisten vähemmistöjen ja ulkomaalaisten asemaa, yhdenvertaisuutta ja oikeussuojaa sekä hyviä etnisiä suhteita Suomessa
 • valvoo yhdenvertaisuuslain mukaista etnisen syrjimättömyyden toteutumista
 • neuvoo ja ohjaa toimistoon yhteyttä ottavia etnisyyteen ja ulkomaalaisuuteen liittyvissä asioissa
 • kansallisena ihmiskaupparaportoijana antaa myös oikeudellista neuvontaa ja avustaa uhreja tarvittaessa
 • voi avustaa ihmiskaupan uhria tämän oikeuksien turvaamisessa taikka tarvittaessa hankkia tälle oikeusapua

VERKKOSIVUT:

Suomeksi: Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://www.syrjinta.fi/web/fi/etusivu

Englanniksi: Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://www.syrjinta.fi/web/EN/

 

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä voi auttaa mahdollisia ihmiskaupan uhreja sekä heidän huollettavanaan olevia alaikäisiä lapsia. Myös todistajan asemassa olevat henkilöt voivat olla oikeutettuja apuun. Palvelut ovat auttamisjärjestelmän asiakkaalle maksuttomia.

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän asiakkaalla on oikeus mm. seuraaviin palveluihin:

 • Turvallinen majoitus - jos tilanteesi sitä vaatii, sinut voidaan majoittaa turvakotiin tai vahvistaa nykyisen asuinpaikkasi turvallisuutta. Auttamisjärjestelmä tekee yhteistyötä poliisin kanssa ihmiskaupan uhrin turvaamiseksi.
 • Terveydenhoitopalvelut - terveydellistä apua fyysisiin ja henkisiin ongelmiin
 • Sosiaalipalvelut - ohjausta ja tukea arjessa selviytymiseen
 • Vastaanottoraha tai toimeentulotuki - taloudellista tukea vähävaraisille ja varattomille
 • Lainmukainen oikeusapu ja oikeudellinen neuvonta - saat tietoa oikeuksistasi ja tarvittaessa sinua autetaan hankkimaan oikeusavustaja. Ihmiskaupparikoksen uhri voi saada maksuttoman oikeusavustajan jo ihmiskaupparikoksen esitutkintavaiheessa.
 • Tukihenkilö - tarvittaessa voit saada tukihenkilön rikosprosessia varten.
 • Tulkki- ja käännöspalvelut - kanssasi asioidaan ymmärtämälläsi kielellä

Jos olet ulkomaan kansalainen, olet lisäksi oikeutettu seuraaviin palveluihin:

 • Avustettu vapaaehtoinen kotiinpaluu - jos haluat palata kotimaahasi tuetusti
 • Apua oleskeluluvan hakemisessa - auttamisjärjestelmä ohjaa ja auttaa sinua oleskeluusi liittyvissä kysymyksissä. Ihmiskaupan uhri voi Linkki avautuu uuteen ikkunaanhakea oleskelulupaa esimerkiksi sen perusteella, että on joutunut ihmiskaupan uhriksi. Huomaathan, ettei auttamisjärjestelmä kuitenkaan tee päätöstä siitä, saatko sinä oleskeluluvan vai et. Oleskeluluvista sekä turvapaikkahakemusten ratkaisusta päättää Maahanmuuttoviraston maahanmuuttoyksikkö ja turvapaikkayksikkö.

Laittomasti Suomessa oleskelevalle ihmiskaupan uhrille auttamisjärjestelmä voi kuitenkin antaa niin sanotun Linkki avautuu uuteen ikkunaanharkinta-ajan. Harkinta-aikana ihmiskaupan uhri voi toipua kokemuksistaan ja päättää, haluaako hän ryhtyä yhteistyöhön viranomaisten kanssa häneen kohdistuneiden rikosten selvittämiseksi. Harkinta-ajan maksimipituus on kuusi kuukautta ja sen aikana oleskelu Suomessa on laillista. Harkinta-aikana sinua ei saa poistaa maasta.

 

VERKKOSIVUT:

Suomeksi: Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.ihmiskauppa.fi/hae_apua

Englanniksi: Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.ihmiskauppa.fi/en/seek_help

Monika-Naiset Liitto Ry

MONIKA on vuonna 1998 perustettu etnisiin vähemmistöihin kuuluvien naisten kansalaisjärjestö. Se tarjoaa helposti saatavilla olevia palveluja, ohjausta ja tukea sekä vertaisryhmien aktiviteetteja läheisväkivallan kohteeksi joutuneille maahanmuuttajanaisille ja –lapsille.

Monika-Naiset liitto ry

 • kehittää ja tarjoaa maksuttomia palveluja maahanmuuttajanaisille ja -lapsille, jotka ovat kokeneet väkivaltaa.
 • Turvakoti Mona on tarkoitettu väkivaltaa kokeneille maahanmuuttajanaisille ja -lapsille, jotka ovat välittömässä hengenvaarassa pari- tai lähisuhdeväkivallan, pakkoavioliiton, kunniaan liittyvän väkivallan tai ihmiskaupan takia. Turvakoti Mona tarjoaa turvallisia, kulttuurisensitiivisiä asumis- ja erityispalveluja asiakkaan ymmärtämällä kielellä. Työntekijät ovat monikulttuurisia sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia. Turvakotiin voi hakeutua kaikkialta Suomesta.
 • Voimavarakeskus Monika on matalan kynnyksen palvelupiste, joka tarjoaa ohjausta, neuvontaa ja kriisiapua väkivaltaa kokeneille tai sen uhan alla eläville maahanmuuttajataustaisille naisille, tytöille ja lapsille. Keskukset sijaitsevat Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Kemissä ja Mikkelissä.
 • auttava puhelin tarjoaa apua ja opastusta vuorokauden ympäri
 • MoniNaisten Talot Helsingissä ja Mikkelissä toimivat monikulttuurisina kohtaamispaikkoina
 • palveluja tarjotaan useilla kielillä (mm. arabia, dari, englanti, espanja, farsi, persia, ranska, ruotsi, somali, sorani, thai, venäjä ja viro).

VERKKOSIVUT:

Suomeksi: Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://monikanaiset.fi/

Englanniksi: Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://monikanaiset.fi/en/


Sähköposti: Linkki avautuu uuteen ikkunaaninfo@monikanaiset.fi

MIELI Suomen Mielenterveys ry

MIELI Suomen Mielenterveys ry on kansalaisjärjestö, jonka perustehtävä on mielenterveyden edistäminen ja ongelmien ehkäisy.

MIELI ry

 • puolustaa kaikkien yhtäläistä oikeutta hyvään mielenterveyteen
 • rakentaa osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä edistää välittämisen kulttuuria
 • toimii ihmisoikeuksien ja yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden puolesta Suomessa ja kansainvälisesti
 • tarjoaa apua elämän kriiseissä ja tukee erityisesti heikoimmassa asemassa olevien mielenterveyttä ja hyvinvointia
 • Ylläpitää kriisipuhelinta

VERKKOSIVUT:

Suomeksi:  Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://mieli.fi/fi

Englanniksi: Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://mieli.fi/en


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 17/06/2020