Dedičské právo

Vnútroštátne normy v oblasti dedičstva sa v jednotlivých členských štátoch značne líšia (pokiaľ ide napríklad o otázky, kto dedí, aké veľké sú dedičské podiely a zákonné dedičské podiely, ako sa má pozostalosť spravovať, do akej miery sa prenášajú záväzky na dedičov atď.).

Všeobecné informácie

Významným krokom na uľahčenie cezhraničného dedenia bolo prijatie nových pravidiel Únie 4. júla 2012, ktorých cieľom je uľahčiť občanom vysporiadať právne aspekty medzinárodného dedičstva. Tieto nové pravidlá sa vzťahujú na dedičstvo po osobách, ktoré zomrú 17. augusta 2015 alebo neskôr.

Toto nariadenie umožní, aby sa cezhraničné dedičstvo vybavovalo jednotne, podľa jediného práva, a aby ho vybavoval jediný orgán. Rozhodné právo a príslušný súd sa v zásade určujú podľa posledného obvyklého bydliska zosnulého. Občania sa však môžu rozhodnúť, aby rozhodným právom vo veci ich dedičstva bolo právo podľa ich štátnej príslušnosti. Uplatňovaním jediného práva jediným orgánom pri cezhraničnom dedení sa predíde paralelným konaniam s potenciálne rozpornými súdnymi rozhodnutiami. Takisto sa tým zabezpečí, aby rozhodnutia vydané v jednom členskom štáte boli uznávané v celej Únii bez toho, aby boli potrebné nejaké osobitné postupy.

Nariadením sa takisto zavádza európske osvedčenie o dedičstve (European Certificate of Succession – ECS). Tento dokument, ktorý vydáva úrad konajúci vo veci dedičstva, môžu používať dediči, odkazovníci, vykonávatelia závetov a správcovia dedičstva na preukázanie svojho postavenia a uplatňovanie svojich práv alebo právomocí v iných členských štátoch. Po jeho vydaní by ECS mali uznávať vo všetkých členských štátoch bez potreby osobitného konania.

Dňa 9. decembra 2014 Komisia prijala vykonávacie nariadenie, ktorým sa stanovujú tlačivá určené na použitie podľa uvedeného nariadenia.

Portál elektronickej justície vám umožní online vyplniť a vo formáte PDF vytvoriť formulár V (Európske osvedčenie o dedičstve).

Dánsko a Írsko sa nezúčastňujú na tomto nariadení. V dôsledku toho sa budú cezhraničné dedičské konania vedené v týchto dvoch členských štátoch aj naďalej riadiť podľa ich vnútroštátnych pravidiel.

Otázky týkajúce sa právnych predpisov v oblasti dane z dedičstva nie sú predmetom nariadenia.

Informácie o nových predpisoch EÚ týkajúcich sa dedenia nájdete na tomto webovom sídle.

Kliknutím na vlajku príslušnej krajiny na pravej strane tejto stránky si môžete pozrieť informačné listy týkajúce sa dedičského práva a postupov v jednotlivých členských štátoch. Informačné listy vypracovala Európska justičná sieť pre občianskoprávne a obchodné veci (EJS-civil) v spolupráci s Radou notárov EÚ (CNUE).

Dedičstvo v Európe, webové sídlo navrhnuté CNUE, vám pomôže nájsť odpovede na otázky týkajúce sa dedenia v 22 členských štátoch.

Ak si želáte nájsť notára v členskom štáte, môžete použiť vyhľadávací nástroj Ako nájsť notára, ktorý poskytuje Európska komisia v spolupráci so zúčastnenými združenia notárov.

Pravidlá registrácie závetu sa v jednotlivých krajinách značne líšia. V niektorých členských štátoch osoba, ktorá urobí závet (závetca) ho musí zaregistrovať. V iných členských štátoch sa registrácia odporúča alebo sa týka len niektorých typov závetu. V niekoľkých členských štátoch notárske registre závetov neexistujú.

Ak potrebujete vedieť, ako zaregistrovať závet v členskom štáte alebo či zosnulá osoba urobila závet, môžete si pozrieť informačné hárky pre občanov EÚ a pre príslušníkov právnického povolania vypracované Združením Európskej siete registrov závetov (ENRWA) a dostupné v 3 až 4 jazykoch. V týchto informačných hárkoch sa ozrejmuje, ako zaregistrovať závet v jednotlivých členských štátoch a poskytuje sa v nich poradenstvo o tom, ako zaregistrovať závet v jednotlivých členských štátoch.

Súvisiace odkazy

Dedičské právo – oznámenia členských štátov a vyhľadávací nástroj na identifikáciu príslušných súdov a orgánov

Príručka pre občanov: ako sa pravidlami EÚ zjednodušuje medzinárodné dedenie

EU-ADAPT – EU Adapt je IT nástroj určený na pomoc sudcom, notárom a iným právnikom zaoberajúcim cezhraničným dedením, ktorý im pomáha nájsť najbližšie rovnocenné vecné právo. Používateľ môže uviesť v nástroji i) právny poriadok členského štátu, ktorým sa spravuje dedenie („lex successionis“), ii) vecné právo existujúce podľa právneho poriadku členského štátu, ktorým sa spravuje dedenie a iii) právny poriadok členského štátu, v ktorom sa uplatňuje vecné právo („lex rei sitae“). Prostredníctvom tohto nástroja jeho užívateľ potom dostane informácie a návrhy, pokiaľ ide o zodpovedajúce vecné právo podľa práva členského štátu, v ktorom sa toto právo uplatňuje.

Výsledky projektu „Ďalší vývoj v oblasti vzájomného prepojenia registra závetov“, ktorý skúma možnosti ako zefektívniť cezhraničné dedičské konania pomocou elektronických prostriedkov, realizovaný v spolupráci so Združením Európskej siete registrov závetov, s Radou notárov Európskej Únie, estónskou notárskou komorou, estónskym strediskom pre registre a informačné systémy a s členskými štátmi Európskej únie pod vedením estónskeho ministerstva spravodlivosti:

Posledná aktualizácia: 22/04/2024

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.