Bortförande av barn vid vårdnadstvister

Är ni ett internationellt par med barn som är på väg att separera? Du kanske vill återvända till hemlandet och ta med dig barnen. Om du gör detta utan den andra förälderns eller domstolens samtycke kan du att bryta mot lagen.

Visa merVisa mindre

Ta reda på vad lagen säger och vad du kan göra om ditt barn har förts bort av den andra föräldern.

Hur kan EU-regler förhindra bortförande av barn?

Domstolen i det land där barnet hade sin hemvist före bortförandet har kvar ansvaret till dess att ärendet har lösts. Syftet med detta är att undvika att föräldrar för bort sitt barn i hopp om att få en mer gynnsam dom i en domstol i sitt eget land.

Hur kan en förälder få tillbaka ett bortfört barn?

Det finns centrala myndigheter i alla EU-länder (utom Danmark) som hjälper föräldrar som är offer för gränsöverskridande bortföranden av barn. Det är möjligt att inleda ett förfarande för att återlämnande av barnet. Domstolen måste besluta i frågan inom sex veckor. Domstolen bör ge barnet möjlighet att komma till tals under förfarandet, om detta inte är olämpligt med hänsyn till barnets ålder och mognad.

Kan en domstol i det land som barnet bortfördes till vägra att återlämna barnet?

Domstolen i det land som barnet bortfördes till kan endast invända mot ett återlämnande om det finns en allvarlig risk för att barnets återlämnande skulle utsätta det för fysisk eller psykisk skada (artikel 13 b i 1980 års Haagkonvention). Ett återlämnande kan dock inte förhindras om lämpliga åtgärder har vidtagits för att skydda barnet. Om domstolen finner att barnet inte ska återlämnas måste den kontakta domstolen i det land som barnet bortfördes från.

Domstolen i det land som barnet bortfördes från fattar därefter ett slutgiltigt beslut mot bakgrund av den andra domstolens bevisning och resonemang. Domaren ska också höra barnet och båda parter.

Kommer domstolens avgörande automatiskt bli verkställbart?

Det slutliga avgörandet av domstolen i ursprungsstaten erkänns automatiskt och är verkställbart i en annan medlemsstat utan att det krävs en verkställbarhetsförklaring, om domaren har utfärdat ett intyg om detta.

Länkar:

Senaste uppdatering: 20/05/2019

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.