Dokumentide kättetoimetamine (uuesti sõnastatud)

Liikmesriikide teave seoses määrusega 2020/1784 ja asjaomased veebivormid

Üldine teave

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2020/1784 (mis käsitleb kohtu- ja kohtuväliste dokumentide liikmesriikides kättetoimetamist tsiviil- ja kaubandusasjades) (dokumentide kättetoimetamine) (uuesti sõnastatud) eesmärk on parandada ja kiirendada kohtu- ja kohtuväliste dokumentide edastamist liikmesriikide vahel. Selle määrusega asendatakse alates 1. juulist 2022 nõukogu määrus (EÜ) nr 1393/2007.

Detsentraliseeritud IT-süsteemi kui kohustuslikku sidevahendit, mida kasutatakse taotluste, vormide ja muu teabevahetuse edastamiseks ja vastuvõtmiseks, hakatakse siiski kohaldama alles 1. maist 2025 (selle kuu esimene päev, mis järgneb kolme aasta möödumisele artiklis 25 osutatud rakendusakti jõustumise kuupäevast (üksikasjalikum teave on esitatud määruse (EL) 2020/1784 artiklis 37).

Määrust kohaldatakse kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide vahel, k.a Taani, kes kinnitas kõnealuse määruse sisu rakendamise kavatsust deklaratsiooniga, mis põhineb Euroopa Ühendusega sõlmitud paralleelsel lepingul.

Määrusega nähakse ette dokumentide edastamise ja kättetoimetamise erinevad viisid: edastamine edastavate ja vastuvõtvate asutuste kaudu, edastamine konsulaar- või diplomaatiliste kanalite kaudu, kättetoimetamine postiteenust kasutades, elektrooniline kättetoimetamine ja vahetu kättetoimetamine.

Edastavad asutused on pädevad edastama teises liikmesriigis kättetoimetatavaid kohtu- või kohtuväliseid dokumente. Vastuvõtvad asutused on pädevad teisest liikmesriigist edastatud kohtu- ja kohtuväliseid dokumente vastu võtma. Keskasutuse ülesanne on anda teavet edastavatele asutustele ja lahendada kättetoimetatavate dokumentide edastamisel tekkivaid probleeme.

Määrusega on ette nähtud kaksteist vormi.

Euroopa e-õiguskeskkonna portaalist leiate teavet määruse kohaldamise kohta ja kasutajasõbraliku vahendi vormide täitmiseks.

Riigi kohta üksikasjaliku teabe saamiseks klõpsake paremas servas selle lipukesel.

Seotud lingid

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. novembri 2007. aasta määrus (EÜ) nr 1393/2007 kohtu- ja kohtuväliste dokumentide liikmesriikides kättetoimetamise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades („dokumentide kättetoimetamine“), millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1348/2000

Euroopa Ühenduse ja Taani Kuningriigi vaheline tsiviil- ja kaubandusasjade kohtu- ja kohtuväliste dokumentide kätteandmist käsitlev leping

15. novembri 1965. aasta tsiviil- ja kaubandusasjade kohtu- ja kohtuväliste dokumentide välisriikides kättetoimetamise Haagi konventsioon


PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Dokumentide kätteandmine


*kohustuslikud andmed
Viimati uuendatud: 22/02/2023

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.