Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisesti sovitun mukaisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot säilytetään Euroopan oikeusportaalissa vuoden 2024 loppuun.

Tuomioistuinratkaisun täytäntöönpano

Englanti ja Wales
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Mitä täytäntöönpano siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa tarkoittaa?

Täytäntöönpanolla tarkoitetaan tuomioistuimen määräämää toimenpidettä, jolla pakotetaan velallinen noudattamaan tuomioistuimen määräyksiä.

Englannin ja Walesin oikeusjärjestelmän mukaan tuomiossa tarkoitettu velkoja voi valita täytäntöönpanotavan vapaasti.

Velkojan on otettava menetelmän valinnassa huomioon seuraavat seikat:

 • Onko todennäköistä, että vastaaja maksaa velkansa ja oikeudenkäyntikulut?
 • Onko vastaaja velkaa muille henkilöille tai onko hänelle osoitettu muita County court ‑tuomioistuimen päätöksiä?
 • Omistaako vastaaja tavaroita tai varallisuutta, jotka voidaan myydä pakkohuutokaupalla?
 • Onko vastaajalla työpaikkaa?
 • Onko vastaajalla muita tuloja esimerkiksi sijoituksista?
 • Onko vastaajalla pankkitiliä, tiliä asuntorahastossa tai muuta tiliä?
 • Omistaako vastaaja kiinteistöä (esimerkiksi talon)?
 • Onko vastaajalla omia velkasaatavia?

Seuraavassa esitellään erilaisia täytäntöönpanotoimenpiteitä. Velkojan kannattaa valita sellainen toimenpide, jonka avulla hän todennäköisimmin saa hänelle kuuluvat velkasaatavat.

Tuomioistuin ei voi taata, että velkoja saa rahansa takaisin. Jokaisesta nostetusta kanteesta veloitetaan maksu. Tuomioistuin lisää maksun vastaajan maksettavana olevaan velkasummaan. Se ei kuitenkaan voi palauttaa velkojan suorittamaa maksua, jos saatavaa ei voida periä vastaajalta. Lisätietoja on esitteessä täytäntöönpanomenettelyistä.

Yleisiä tietoja velkojalle on oppaassa Make a Court Claim for Money.

Yleisiä tietoja velalliselle on seuraavissa oppaissa:

County court judgments for debt

Respond to a court claim for money

Make a Court Claim for Money

Erilaiset täytäntöönpanomenetelmät:

Omaisuuden takavarikointi (kutsuttiin aiemmin ulosotoksi (distraint/execution))

Irtaimen omaisuuden takavarikointi mahdollista haltuunottoa ja huutokaupalla myymistä varten tuomioistuimen päätöksellä vahvistetun velan kattamiseksi.

Omaisuuden takavarikointia varten on haettava tuomioistuimelta ulosottomääräys. Määräys voidaan kuitenkin panna täytäntöön vain, jos vastaajalla on

 • velkojan ilmoittamassa osoitteessa riittävästi irtainta omaisuutta, joka voidaan myydä huutokaupassa rahan hankkimiseksi tai
 • riittävästi rahaa ulosottomääräyksessä mainitun saatavan maksamiseksi (ja omaisuuden myynnin välttämiseksi).

Tuomioistuin voi antaa ulosottomääräyksen vain, jos vastaaja

 • on jättänyt maksamatta hänen maksettavakseen määrätyn summan tai
 • on jättänyt ainakin yhden maksuerän maksamatta määräaikaan mennessä.

Ulosottomies ei saa kaikissa tapauksissa ottaa haltuunsa vastaajan irtainta omaisuutta ja myydä sitä. Ulosottomiehellä ei ole oikeutta ulosmitata esimerkiksi välttämätöntä kodin irtaimistoa, työvälineitä taikka osamaksu- tai vuokrasopimuksen alaista omaisuutta. Ulosottomies ei myöskään ota haltuunsa vastaajan irtainta omaisuutta, jos sen arvo ei riitä maksamaan takavarikointimääräyksen mukaista saatavaa omaisuuden ulosotosta ja myymisestä aiheutuvien kustannusten vähentämisen jälkeen. Pakkohuutokaupassa irtaimesta omaisuudesta saadaan usein vain murto-osa sen alkuperäisestä arvosta. Tämän lisäksi ulosottomiehet ovat voineet ulosmitata vastaajan omaisuutta jo jonkin toisen ulosottomääräyksen nojalla.

Lisätietoja omaisuuden ulosottomääräyksistä on Yhdistyneen kuningaskunnan oikeusministeriön verkkosivustolla.

Ansiotulojen ulosmittausmääräys (attachment of earnings orders)

Tässä täytäntöönpanomenettelyssä hankitaan määräys, jonka nojalla velallisen palkasta pidätetään palkanmaksupäivänä kiinteä summa, joka siirretään suoraan velkojalle.

Vastaajan on oltava jonkin työnantajan palveluksessa, jotta ansiotulojen ulosmittausmääräys voidaan antaa. Määräystä ei voida antaa, jos vastaaja on työtön tai itsenäinen ammatinharjoittaja. Tuomioistuin ei myöskään välttämättä voi antaa ansiotulojen ulosmittausmääräystä tai se voi määrätä ulosmittauksen tapahtuvan vain pienissä erissä, jos vastaajan elinkustannukset ovat tämän ansiotuloja suuremmat.

Lisätietoja ansiotulojen ulosmittausmääräyksistä on Yhdistyneen kuningaskunnan oikeusministeriön verkkosivustolla.

Vakuustakavarikko (charging order) – mukaan lukien pakkohuutokauppa ja hukkaamiskielto

Vakuustakavarikolla (charging order) estetään vastaajaa myymästä omaisuuttaan (kuten kiinteistöjä, maata tai investointeja) maksamatta velkaansa velkojalle. Velkoja saa saatavansa joko myynnin tuotosta velkojan myydessä kiinteistön tai kuolinpesän tuotosta velallisen kuollessa. Tähän menettelyyn voi myös liittyä kaksi muuta tuomioistuimen määräyksien tyyppiä. Ensimmäinen niistä on pakkohuutokauppa (order for sale), jolla tuomioistuin voi määrätä vakuustakavarikon alaisen kiinteän omaisuuden pakkomyynnistä. Toinen on hukkaamiskielto (stop order), jolla velallista estetään luovuttamasta kiinteää omaisuutta välttääkseen häneen kohdistuvan vakuustakavarikkomenettelyn.

Lisätietoja vakuustakavarikosta on Yhdistyneen kuningaskunnan oikeusministeriön verkkosivustolla.

Pankkitalletusten ulosmittausmääräys (third party debt order, aiemmin garnishee proceedings)

Tässä täytäntöönpanomenettelyssä hankitaan tuomioistuimen määräys, jolla velallisen pankkitilit jäädytetään. Tämän jälkeen velan kattava määrä siirretään automaattisesti velkojalle velan maksamiseksi. Jos pankkitileillä ei ole riittävästi varoja koko velan kattamiseen, saatavilla olevilla varoilla maksetaan ainakin osa velkasaatavasta.

Perustietoa pankkitalletusten ulosmittausmääräyksestä on saatavilla Yhdistyneen kuningaskunnan oikeusministeriön verkkosivustolla.

Lisätietoja on saatavilla myös asiaa koskevasta videosta.

Konkurssimenettely

Jos velkasaatavan määrä on vähintään 5 000 Englannin puntaa, velkoja voi hakea myös vastaajan maksukyvyttömäksi julistamista. Tämä voidaan panna vireille sekä County Court- että High Court ‑tuomioistuimissa. Tämä voi kuitenkin olla kallista.

Tiedonsaantimääräys (orders to obtain information) (kutsuttiin aiemmin suulliseksi käsittelyksi (oral examinations)

Tämä ei ole varsinainen täytäntöönpanotoimi vaan menettely, jossa velallista kuulustellaan tietojen saamiseksi hänen varallisuudestaan. Velkoja voi näin saada tietoja, joista on apua käytettävän täytäntöönpanomenetelmän valinnassa.

Perustietoa tiedonsaantimääräyksestä on saatavilla Yhdistyneen kuningaskunnan oikeusministeriön verkkosivustolla.

2 Mille viranomaisille täytäntöönpanoa koskeva toimivalta kuuluu?

Toimivaltaisia tuomioistuimia täytäntöönpanoasioissa Englannissa ja Walesissa ovat High Court-, County Court- ja Magistrates’ Court ‑tuomioistuimet. High Court- ja County Court ‑tuomioistuimet antavat tuomioita ja Magistrates’ Court ‑tuomioistuimet antavat velkapäätöksiä paikallisviranomaisille.

3 Millä edellytyksillä päätös täytäntöönpanosta voidaan antaa?

3.1 Menettely

On mahdollista panna täytäntöön sekä tuomioistuinmenettelyssä että sen ulkopuolella annettuja päätöksiä. Täytäntöönpanoa varten ei aina tarvitse hakea tuomioistuimen päätöstä. Omaisuuden takavarikointi voidaan suorittaa maksamattomien vuokrien, verojen, tullimaksujen ja valmisteverojen sekä pysäköintisakkojen perusteella ilman tuomioistuimen ennakolta antamaa suostumusta.

Sekä High Court- että County Court ‑tuomioistuimet ovat toimivaltaisia määräämään täytäntöönpanosta asioissa, joissa ne ovat antaneet tuomion. On kuitenkin huomattava, että County Court ‑tuomioistuinten ulosottomiehet eivät voi suorittaa yli 5 000 Englannin punnan määriin kohdistuvia täytäntöönpanotoimia (ellei ole kyse vuoden 1974 kulutusluottolailla säännellystä sopimuksesta, joka voidaan panna täytäntöön vain County Court ‑tuomioistuimessa. Yli 5 000 Englannin punnan määriä koskevat County Court ‑tuomioistuinten tuomiot on siirrettävä High Court ‑tuomioistuimelle täytäntöönpanovirkamiehen täytäntöön pantaviksi. High Court ‑tuomioistuinten täytäntöönpanovirkamiehet eivät voi panna täytäntöön alle 600 Englannin punnan määriä koskevia tuomioita.

On olemassa menettely, jossa velkojat voivat valita, siirtävätkö ne County Court ‑tuomioistuinten tuomiot, jotka koskevat 600–5 000 Englannin punnan määriä, High Court ‑tuomioistuimiin täytäntöön pantaviksi ulosmittauksen avulla. On myös huomattava, että High Court ‑tuomioistuimissa ei ole ansiotulojen ulosmittausmenettelyä; tämän täytäntöönpanotavan käyttämiseksi asia on saatettava County Court ‑tuomioistuimen ratkaistavaksi.

Jos vaatimus on esitetty Money Claim Online ‑verkkopalvelun avulla, myös ulosottomääräystä voidaan hakea verkossa.

Täytäntöönpanovirkamiesten asema, tehtävät, vastuualueet ja valtuudet

 • High Court ‑tuomioistuinten täytäntöönpanovirkamiehet (aiemmin ulosotonvalvojat [Sheriffs]) – huhtikuun 1. päivästä 2004 lähtien High Court ‑tuomioistuinten määräyksiä ovat panneet täytäntöön High Court ‑tuomioistuinten täytäntöönpanovirkamiehet. Nämä ovat ammattimaisia täytäntöönpanovirkamiehiä, jotka Ison-Britannian lordikansleri nimittää suorittamaan täytäntöönpanotoimia tietyissä postipiireissä. Jotta heitä voidaan pitää tehtävään soveltuvina, heidän on täytettävä useita vaatimuksia, jotka koskevat muun muassa pätevyyttä, taloudellista nuhteettomuutta, ammattialajärjestön jäsenyyttä ja sitoutumista monimuotoisuuteen sekä asianmukaiseen käytökseen ja kurinpitomenettelyyn. High Court ‑tuomioistuinten täytäntöönpanovirkamiehet voivat panna täytäntöön County Court ‑tuomioistuinten tuomioita, joissa täytäntöönpanon kohteena oleva määrä on yli 600 Englannin puntaa, velkojan päättäessä siirtää velan täytäntöönpanon High Court ‑tuomioistuimeen.
 • County court ‑tuomioistuinten ulosottomiehet ovat Yhdistyneen kuningaskunnan oikeushallinnon palveluksessa olevia ulosottomiehiä, joiden tehtävänä on panna täytäntöön County Court ‑tuomioistuinten antamat ja kirjaamat tuomiot ja/tai määräykset. He panevat toimeen ulosottomääräyksiä, ottavat takaisin hallintaan kiinteää omaisuutta hallintamääräysten nojalla ja palauttavat irtainta omaisuutta palautusmääräysten nojalla. Lisäksi County court ‑tuomioistuinten ulosottomiehet hoitavat muita tehtäviä, kuten asiakirjojen ja syytteeseenpanomääräysten henkilökohtaisia tiedoksiantoja.
 • Valtuutetut täytäntöönpanovirkamiehet ovat County Court ‑tuomioistuimen tuomarin valtuuttamia yksityisiä ulosottomiehiä. He ottavat haltuunsa vuokralaisen irtainta omaisuutta vuokraisännän puolesta turvatakseen vuokrarästien maksun ilman tuomioistuimen väliintuloa. Yksityinen ulosottomies voi eräiden muiden lakien perusteella ulosmitata myös muita erityisvelkoja, kuten paikallisveroja ja liikekiinteistöveroja (non-domestic rates).
 • Magistrates’ Court ‑tuomioistuimet: Täytäntöönpanosta vastaavat siviilivirkamiehet panevat täytäntöön Magistrates’ Court ‑tuomioistuinten määräyksiä. He voivat takavarikoida ja myydä tavaroita sen määrän kattamiseksi, jonka velallinen on sakon tai kunnallisen seuraamuspäätöksen nojalla velkaa. He voivat myös panna täytäntöön Magistrates’ Court ‑tuomioistuimen antamia pidätys-, syytteeseenpano-, vangitsemis- ja takavarikointipäätöksiä useiden lakien, muun muassa sakkojen ja kunnallisten seuraamusten täytäntöönpanoa koskevien lakien, nojalla. Jotkin Magistrates’ Court ‑tuomioistuimet voivat päättää ulkoistaa täytäntöönpanotehtävät valtuutetuille täytäntöönpanovirkamiehille.

Asianajajan tai muun oikeusalan ammattilaisen käyttö

Velallisella ei ole velvollisuutta tehdä täytäntöönpanoa koskevaa hakemusta asianajajan tai muun oikeusalan ammattilaisen avulla.

Täytäntöönpanomenettelyt voivat kuitenkin olla monimutkaisia, varsinkin High Court ‑tuomioistuimessa. Tästä syystä velkojien saattaa olla viisasta pyytää neuvoja asianajajalta, oikeuskeskuksesta tai kansalaisille tarkoitetusta Citizens Advice ‑neuvontapalvelusta ennen täytäntöönpanomenettelyn aloittamista.

Täytäntöönpanokustannukset

Eri täytäntöönpanomenettelyihin liittyy erilaisia oikeudenkäyntimaksuja. Kuten edellä mainittiin, tuomioistuin lisää maksun vastaajan maksettavana olevaan velkasummaan. Se ei kuitenkaan voi palauttaa velkojan suorittamaa maksua, jos saatavaa ei voida periä vastaajalta. Täytäntöönpanomenettelyistä perittävät tämänhetkiset maksut ovat saatavilla Yhdistyneen kuningaskunnan oikeusministeriön verkkosivustolla.

3.2 Tärkeimmät edellytykset

Kuten edellä todettiin, Englannissa ja Walesissa velkoja voi valita täytäntöönpanotavan vapaasti. Asiasta vastaavilla velkojilla, jotka ovat saaneet tuomioistuimelta lainvoimaisen tuomion mutta joille ei silti ole maksettu velkaa takaisin, on oikeus panna tuomio täytäntöön parhaaksi katsomallaan tavalla. Näin ollen tuomioistuimen on noudatettava velkojan toivomuksia ja käytettävä velkojan valitsemaa täytäntöönpanotapaa, mikäli lainvoimainen tuomio on olemassa ja asianmukainen hakemus on tehty.

4 Täytäntöönpanotoimien tarkoitus ja luonne

4.1 Minkä tyyppinen varallisuus voi olla täytäntöönpanon kohteena?

Täytäntöönpanotoimet voidaan kohdistaa seuraaviin omaisuuseriin:

 • pankkitileihin pankkitalletusten ulosmittausmenettelyllä
 • aineelliseen irtaimeen omaisuuteen omaisuuden takavarikointimenettelyllä
 • rekisteröityihin kulkuneuvoihin omaisuuden takavarikointimenettelyllä
 • kiinteään omaisuuteen vakuustakavarikkomenettelyllä
 • palkkoihin ansiotulojen ulosmittausmenettelyllä.

Täytäntöönpanovirkamies voi ulosmitata vain omaisuutta, joka kuuluu vastaajalle tai on yhteisomistuksessa. Seuraavia tavaroita ei voida ulosmitata:

a) esineet tai laitteet (esimerkiksi työkalut, kirjat, puhelimet, tietokonelaitteistot ja ajoneuvot), joita velallinen tarvitsee henkilökohtaiseen käyttöönsä työssään, liiketoiminnassaan, elinkeinon tai ammatin harjoittamisessaan, opinnoissaan tai koulutuksessaan; tämän poikkeuksen piiriin kuuluvien tavaroiden tai laitteiden yhteenlaskettu arvo ei kuitenkaan saa ylittää 1 350 Englannin puntaa;

b) vaatteet, vuodevaatteet, huonekalut, kotitalouslaitteet, esineet ja tarvikkeet, jotka voidaan kohtuudella katsoa tarvittavan velallisen ja kaikkien velallisen kotitalouden jäsenten perustarpeiden täyttämiseksi, muun muassa

i) liesi tai mikroaaltouuni

ii) jääkaappi

iii) pesukone

iv) riittävän suuri ruokapöytä ja riittävä määrä tuoleja velallista ja kaikkia velallisen kotitalouden jäseniä varten

v) riittävästi sänkyjä ja vuodevaatteita velallista ja kaikkia velallisen kotitalouden jäseniä varten

vi) yksi kiinteä puhelin, tai jos kiinteää puhelinlinjaa ei ole, matka- tai internetpuhelin, jota velallinen tai joku velallisen kotitalouden jäsen voi käyttää

vii) esineet tai laitteet, joita kohtuudella tarvitaan

velallisen tai jonkun velallisen kotitalouden jäsenen lääketieteelliseen hoitoon;

asunnon asumisturvallisuuden varmistamiseen; tai

asunnon suojaamiseen (esimerkiksi hälytysjärjestelmä)

viii) riittävästi lamppuja tai lämmittimiä tai muita valaisimia tai lämmityslaitteita velallisen kotitalouden perustavien lämmitys- ja valaistustarpeiden täyttämiseksi

ix) muut esineet ja laitteet, joita voidaan kohtuudella katsoa tarvittavan

alle 18-vuotiaan henkilön,

vammaisen henkilön tai

ikääntyneen henkilöön hoitoon

c) avustajakoirat (muun muassa opaskoirat, kuulokoirat ja vammaisten tukikoirat), paimenkoirat, vahtikoirat tai lemmikkieläimet

d) ajoneuvo, jossa on voimassa oleva liikkumisesteisen pysäköintitunnus, koska sitä käytetään tai sitä voidaan kohtuullisin perustein olettaa käytettävän vammaisen henkilön kuljettamiseen

e) ajoneuvo (riippumatta siitä, onko se julkissektorin omistama vai ei), jota käytetään tai jota voidaan kohtuullisin perustein olettaa käytettävän poliisin tai palo- ja pelastustoimen tarkoituksiin tai ambulanssina

f) ajoneuvo, jossa on Yhdistyneen kuningaskunnan lääkäriliiton (British Medical Association) tunnus tai jokin muu ensihoitopalvelujen tunnus, koska sitä käytetään tai sitä voidaan kohtuullisin perustein olettaa käytettävän ensihoitopalveluihin.

Täytäntöönpanovirkamiehen ulosmittaamien tavaroiden on todennäköisesti tuotettava rahaa huutokaupassa. Täytäntöönpanovirkamiehet eivät takavarikoi tavaroita, jos he katsovat, ettei niistä saada tarpeeksi rahaa määräyksen perusteena olevan velan lyhentämiseksi, kun nouto- ja huutokauppakustannukset on maksettu.

Ansiotulojen ulosmittausmääräyksissä tuomioistuin ottaa huomioon, kuinka paljon varoja vastaaja tarvitsee ruokaan, vuokraan tai asuntolainan lyhennyksiin ja välttämättömiin menoihin sekä säännöllisten laskujen, kuten sähkölaskun, maksamiseen. Tätä kutsutaan ”ansiotulojen suojaosuudeksi”. Jos vastaajan ansiotulot ylittävät suojaosuuden, ulosmittausmääräys annetaan.

Pankkitalletusten ulosmittausmääräysten kohdalla velallinen, joka ei voi nostaa rahaa pankkitililtään tai asuntorahastossa olevalta tililtään ja väittää, että hänellä tai hänen perheellään on tämän seurauksena vaikeuksia selvitä tavallisista elinkustannuksista, voi hakea tuomioistuimelta vaikeaan tilanteeseen perustuvaa maksamismääräystä, jonka perusteella tietyille henkilöille voidaan suorittaa yksi tai useampia maksuja.

4.2 Mitä vaikutuksia täytäntöönpanotoimilla on?

Tuomioistuinten määräysten noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa sekä velallisille että kolmansille osapuolille seuraamuksia oikeuden halventamisesta. Oikeuden halventamisesta mahdollisesti määrättäviä rangaistuksia ovat muun muassa anteeksipyyntö tuomarille tuomioistuimen avoimessa käsittelyssä, sakot ja vakavimmissa tapauksissa enintään 14 päivän vankeus.

Pankeilla on tiettyjä velvollisuuksia, jotka liittyvät tietojen luovuttamiseen ja pankkitileihin. Kun pankki saa asiakkaalleen osoitetun pankkitalletusten ulosmittausmääräyksen, sen ei tarvitse paljastaa, paljonko rahaa tilillä on. Se voi ilmoittaa, ettei tilillä ole rahaa, että tilillä olevat varat eivät riitä kattamaan koko määrää, mutta osan siitä, tai että tilillä on riittävästi varoja koko pyydetyn määrän maksamiseksi. Sitä, mitä tietoja pankki voi tämän lisäksi toimittaa, säännellään hyvin tiukoilla tietosuojamääräyksillä.

4.3 Mikä on täytäntöönpanotoimien voimassaoloaika?

Kaikissa määräyksissä ilmoitetaan määräaika, jonka kuluessa on toimitettava asiaankuuluvat tiedot tai noudatettava tuomioistuimen päätöstä, samoin kuin mahdollisesti määrättävät enimmäisrangaistukset, jos tuomioistuimen päätöstä ei noudateta.

5 Voiko täytäntöönpanopäätökseen hakea muutosta?

Kaikkiin tuomioistuinkäsittelyä edellyttäviin täytäntöönpanomenettelyihin (vakuustakavarikko, ansiotulojen ulosmittausmääräykset ja pankkitalletusten ulosmittausmääräykset) liittyy kaksivaiheinen prosessi. Prosessin ensimmäinen vaihe on pelkästään asiakirjoihin perustuva oikeustoimi, eikä velallinen osallistu prosessiin mitenkään tässä vaiheessa. Jotta ansiotulojen ulosmittausmääräykset ja pankkitalletusten ulosmittausmääräykset voivat edetä viimeiseen vaiheeseen, on kuitenkin järjestettävä käsittely, johon velallinen kutsutaan ja jossa hän voi esittää mahdolliset syyt, joiden vuoksi suunniteltua täytäntöönpanomenettelyä ei pitäisi toteuttaa. Lopullinen käsittely pidetään siinä tuomioistuimessa, johon kyseistä täytäntöönpanomenettelyä koskeva hakemus alun perin jätettiin (ellei nimenomaisesti muuta pyydetä). Käsittelyn ajankohta ilmoitetaan hyvissä ajoin kaikille osapuolille, ja kaikissa tapauksissa ensimmäisen vaiheen, lopullista käsittelyä koskevan ilmoituksen ja lopullisen käsittelyn välillä on kuluttava tietty kiinteä vähimmäisaika, jotta velallisella (ja mahdollisilla asiaan suoraan liittyvillä kolmansilla osapuolilla, kuten pankilla, jos kyse on pankkitalletusten ulosmittausmääräyksestä) on riittävästi aikaa valmistautua käsittelyyn. Jos lopullisen käsittelyn ajankohta ei sovi osapuolille, ne voivat saada sen siirrettyä molemmille paremmin sopivaan ajankohtaan. Jos näin tapahtuu, välitoimi pysyy voimassa, mutta määräyksestä ei voida tehdä ”lopullista”, ennen kuin käsittely on pidetty.

Vakuustakavarikoiden tapauksissa velkojan on annettava välitoimi tiedoksi velalliselle, ja ellei velallinen vastusta sitä, välitoimesta tulee lopullinen ilman käsittelyä, ellei tuomari päätä, että käsittely on tarpeen. Velallisen on vastattava tuomioistuimelle 10 päivän kuluessa käsittelyn tiedoksi antamisesta. Jos velallinen ei vastusta välitoimea tai tuomari siirtää asian käsittelyn toiseen tuomioistuimeen, asia siirretään siihen tuomioistuimeen, jossa alkuperäinen tuomio annettiin, ja käsittelyn ajankohta vahvistetaan. Sekä velkoja että velallinen ovat läsnä käsittelyssä.

Tuomioistuimen annettua määräyksensä päätöksestä ei voi valittaa. Tietyissä olosuhteissa muutoksenhakukanteita tai takaisinsaantihakemuksia voidaan tehdä vain sen alkuperäisen tuomion osalta, jolla velkojalle annettiin alun perin oikeus hakea täytäntöönpanoa. Tuomioistuin voi peruuttaa täytäntöönpanon vain siinä tapauksessa, että tuomion muutoksenhaku tai takaisinsaantihakemus hyväksytään. Jos tuomioon haetaan muutosta sen jälkeen, kun tuomioistuin on hyväksynyt velkojan täytäntöönpanopyynnön, täytäntöönpanomääräyksen toimeenpano voidaan keskeyttää tuomioistuimelle esitetyn hakemuksen perusteella. Ulosottomiehet eivät saa takavarikoida omaisuutta, mutta heidän on jatkettava sen kirjaamista (eli sellaisen omaisuuden luettelointia, joka voidaan myöhemmin takavarikoida myytäväksi).

Jos velkoja on tehnyt asianmukaisen täytäntöönpanoa koskevan hakemuksen tuomioistuimelle, tuomioistuin ei voi kieltäytyä hyväksymästä velkojan valitsemaa täytäntöönpanotapaa. Tästä syystä velkoja ei tarvitse muutoksenhakukeinoa jonkin toimenpiteen hyväksymispäätöstä vastaan.

6 Sovelletaanko täytäntöönpanoon mitään rajoituksia, esimerkiksi velallisen suojaa koskevien sääntöjen tai määräaikojen perusteella?

Takavarikointimääräyksen voimassaoloaika on rajallinen. Määräys on voimassa 12 kuukautta, ja voimassaoloa voidaan jatkaa 12 kuukaudella tuomioistuimen päätöksellä.

Omaisuuden takavarikointimenettelyssä velalliselle on annettava 7 päivää aikaa maksaa velka ja kulut, ennen kuin täytäntöönpanovirkamies voi takavarikoida omaisuutta. Tätä aikaa voidaan lyhentää tuomioistuimen päätöksellä, jos on näyttöä siitä, että velallinen aikoo siirtää omaisuutta täytäntöönpanotoimien välttämiseksi.

Täytäntöönpanovirkamies ei saa takavarikoida omaisuutta ennen kello 6.00 eikä kello 21.00 jälkeen, jos velallinen on yksityishenkilö.

Täytäntöönpanovirkamies ei saa mennä tiloihin takavarikoimaan omaisuutta, jos ainoa niissä tiloissa läsnä oleva henkilö, joissa omaisuus sijaitsee, on lapsi tai haavoittuvassa asemassa oleva henkilö (tai molempia).

Jos velallinen on haavoittuvassa asemassa oleva henkilö, omaisuuden takavarikoinnin täytäntöönpanovaiheesta veloitettavaa maksua tai maksuja ei peritä, ellei täytäntöönpanovirkamies ole ennen omaisuuden noutamista antanut velalliselle riittävää mahdollisuutta saada apua ja neuvontaa.

Linkkejä

Yhdistyneen kuningaskunnan oikeusministeriö

Civil Enforcement Association

High Court Enforcement Officers Association

 

Tämä verkkosivu on osa Sinun Eurooppasi -sivustoa.

Anna palautetta sisällön hyödyllisyydestä.

Your-Europe

Päivitetty viimeksi: 21/10/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.