Tuomioistuinratkaisun täytäntöönpano

Kun tuomioistuin on mukana riita-asian ratkaisussa, menettelyn päätyttyä tuomioistuimen on annettava tuomio ja tuomio on pantava käytännössä täytäntöön.

Jos toinen osapuoli (vastaaja tai velallinen) on pakotettava noudattamaan tuomiota (esim. velan maksamiseksi), on otettava yhteyttä täytäntöönpanoviranomaisiin. Vain heillä on valtuudet pakottaa velallinen maksamaan, tarvittaessa lainvalvontaviranomaisten avustuksella.

Rajat ylittävissä tapauksissa tuomioiden tunnustamista ja täytäntöönpanoa säännellään Bryssel I -asetuksella. Jos jossakin jäsenvaltiossa annettu tuomio on pantava täytäntöön toisessa jäsenvaltiossa, jossa esimerkiksi velallisella on omaisuutta, on käännyttävä kyseisen jäsenvaltion täytäntöönpanoviranomaisten puoleen. Tuomion täytäntöönpano ei edellytä mitään välimenettelyjä (nk. eksekvatuurimenettely on poistettu em. asetuksella). Velallinen, jota vastaan täytäntöönpanoa haetaan, voi pyytää tuomioistuimessa täytäntöönpanosta kieltäytymistä. Niiden toimivaltaisten tuomioistuinten nimet ja yhteystiedot, joille täytäntöönpanosta kieltäytymistä tai muuta muutoksenhakua koskeva hakemus on toimitettava, ovat saatavilla täällä.

Täytäntöönpanon tarkoituksena on yleensä rahasaatavien periminen, mutta se voi kohdistua myös muunlaiseen velvoitteeseen (velvoite tehdä jotakin tai olla tekemättä jotakin; kyseessä voi olla esim. tavaroiden toimittaminen, töiden loppuunsaattaminen tai lähestymiskiellon noudattaminen).

EU:n sisäisissä siviiliasioissa voidaan käyttää erilaisia eurooppalaisia menettelyjä (kuten eurooppalainen maksamismääräys, eurooppalainen vähäisiin vaatimuksiin sovellettava menettely ja eurooppalainen täytäntöönpanoperuste), mutta kaikissa niissä tuomio on pantava täytäntöön täytäntöönpanovaltion (yleensä se valtio, jossa velallinen tai hänen omaisuutensa on) omia sääntöjä ja menettelyjä noudattaen.

Käytännössä täytäntöönpanoa hakevalla on oltava täytäntöönpanokelpoinen asiakirja (tuomioistuimen päätös tai asiakirja). Täytäntöönpanomenettelyt ja niitä hoitavat viranomaiset (tuomioistuimet, perintätoimistot ja ulosottomiehet) määräytyvät sen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan, jossa täytäntöönpanoa haetaan.

Tietoa kunkin jäsenvaltion oikeusjärjestelmästä saa napsauttamalla kyseisen valtion lippua.

Linkki

EU-rahoitteisessa hankkeessa kehitetty täytäntöönpanoatlas sisältää tietoa täytäntöönpanomenettelyistä (menettelyistä, vaatimuksista, toimivallasta, kustannuksista ja aikatauluista) EU-maiden ja Yhdistyneen kuningaskunnan täytäntöönpanojärjestelmissä.

Päivitetty viimeksi: 02/06/2023

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.