Ktorý súd je príslušný (konflikt jurisdikcií)

Jurisdikcia sa vzťahuje na právo a právomoc vykonávať spravodlivosť v rámci vymedzeného územia. Zahŕňa to právomoci súdov pojednávať o prípadoch týkajúcich sa osôb, majetku alebo udalostí a právomoc zasiahnuť, ako napríklad pri zatýkaní osôb alebo zhabaní majetku.

Ako dôsledok práva na voľný pohyb v rámci Európskej únie (EÚ), ako aj tendencie členských štátov rozširovať svoju jurisdikciu a modernizovať technológie, čoho sme svedkami v posledných desaťročiach, sa vyskytuje čoraz viac situácií, keď je niekoľko členských štátov príslušných viesť vyšetrovanie a trestné konanie v prípade tých istých skutočností.

Ak by členské štáty neboli povinné poskytovať si navzájom informácie o veciach, ktoré by mohli vyvolať kolíziu pri výkone súdnej právomoci, alebo by neboli povinné vzájomne konzultovať s cieľom urovnať takúto kolíziu, mohlo by to viesť k tomu, že by konania prebiehali v členskom štáte, ktorý na to nie je najvhodnejší (napr. ak sa závažné dôkazy a svedkovia nachádzajú v inom členskom štáte), alebo k súbežným konaniam v rôznych členských štátoch.

Na obmedzenie týchto rizík bolo na konci roku 2009 prijaté rámcové rozhodnutie o konfliktoch jurisdikcií. Účelom tohto nástroja je podporiť užšiu spoluprácu medzi členskými štátmi, ktoré vedú trestné konanie, s cieľom:

  • predchádzať situáciám, keď sa voči rovnakej osobe za rovnaké skutky vedú súbežné trestné konania v rôznych členských štátoch, a
  • dospieť k riešeniu s cieľom vyhnúť sa nepriaznivým následkom vyplývajúcim z takýchto súbežných trestných konaní.

Rámcové rozhodnutie má dosiahnuť tento cieľ stanovením povinného konzultačného postupu v prípadoch, keď sa v rôznych trestných štátoch vedú súbežné trestné konania. Ak sa na základe konzultačného postupu nedospeje ku konsenzu, dotknuté členské štáty v prípade potreby predložia vec Eurojustu.

Okrem rámcového rozhodnutia, ktoré sa vo všeobecnosti uplatňuje na trestné konania, existuje viacero nástrojov EÚ, ktoré obsahujú osobitné pravidlá predchádzania a riešenia konfliktov jurisdikcií, ako napríklad:

Rámcové rozhodnutie o európskom zatykači (článok 16 rámcového rozhodnutia 2002/584/JHA)

Rámcové rozhodnutie o boji proti terorizmu (článok 9 rámcového rozhodnutia 2002/475/JHA)

Rámcové rozhodnutie o útokoch na informačné systémy (článok 10 rámcového rozhodnutia 2005/222/JHA)

Rámcové rozhodnutie o boji proti organizovanému zločinu (článok 7 rámcového rozhodnutia 2008/841/JHA)

Nariadenie Rady, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry [článok 26 nariadenia Rady (EÚ) 2017/1939]

Posledná aktualizácia: 27/03/2020

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.