Obvinění (trestní řízení)

Czechia

V tomto přehledu se dozvíte, za jakých podmínek máte nárok na zastoupení advokátem, jak advokáta vyhledat a jakým způsobem budou náklady na advokáta hrazeny, pokud si jej nemůžete dovolit zaplatit. Také se dozvíte, co pro vás advokát může udělat.

Content provided by:
Czechia

Vyhledání advokáta

Pouze advokát zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou (ČAK) je oprávněn působit jako obhájce v trestním řízení.

Pokud potřebujete obhájce, obraťte se na Českou advokátní komoru (http://www.cak.cz/nebo se obraťte přímo na některého z advokátů ze seznamu).

Co se stane, pokud si advokáta nezvolím?

Pokud si advokáta nezvolíte, musíte se obhajovat sám.

V některých případech obhájce mít musíte (tzv. nutná obhajoba); v takovém případě vám soud obhájce přidělí, pokud si nějakého ve stanovené lhůtě nezvolíte sami. Povinné zastoupení obhájcem platí v následujících případech:

  • jste-li ve vazbě nebo na pozorování ve zdravotnickém ústavu,
  • je-li vaše způsobilost k právním úkonům omezena,
  • jste-li uprchlým,
  • je-li vám méně než 18 let,
  • trpíte-li tělesnými nebo duševními vadami a existuje pochybnost o vaší způsobilosti náležitě se hájit,
  • pokud byste mohl být odsouzen k trestu odnětí svobody na více než 5 let,
  • pokud proti vám jako zadrženému má být zahájeno zjednodušené řízení,
  • v řízení, v němž vám může být uložena povinnost podrobit se ochrannému léčení (s výjimkou ochranného léčení protialkoholního),
  • v některých řízeních s cizím prvkem.

Kdo advokáta platí?

Za služby advokáta platí obviněný. V případě, že vám soud advokáta ustanoví, platí obhajobu stát. Stát obhájce platí též v případě, že máte nárok na bezplatnou obhajobu.

Kolik činí odměna advokáta?

Odměna za služby obhájce je specifikována ve smlouvě uzavřené mezi vámi a vaším obhájcem nebo ve vyhlášce o odměně advokáta (advokátní tarif) (pokud nemáte uzavřenou smlouvu).

Kdy máte nárok na bezplatnou obhajobu?

Pokud nemáte dostatek peněz na zaplacení nákladů vaší obhajoby, máte nárok na přiznání snížené odměny za obhajobu nebo na obhajobu bezplatnou (obě možnosti dále jen „bezplatná obhajoba“). O vaší žádosti rozhodne soudce nebo předseda senátu, a to na základě informací o vaší finanční situaci. Tuto žádost musíte podat v průběhu přípravného řízení (prostřednictvím státního zástupce) nebo v průběhu řízení u soudu.

Bezplatná obhajoba vám může být přiznána i bez návrhu, pokud důkazy nasvědčují tomu, že je to v daném případě vhodné.

Související odkazy

Zákon o odměně advokáta

Poslední aktualizace: 06/04/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.