Cietušo tiesības (katrā valstī)

Latvia

Content provided by:
Latvia

Vai es varu pārsūdzēt notiesājošu vai apsūdzēto attaisnojošu spriedumu?

Vai ir iespējama turpmāka sprieduma pārsūdzēšana?

Kādas ir manas tiesības pēc tam, kad tiesas spriedums ir stājies spēkā?

Papildus informācija

Vai es varu pārsūdzēt notiesājošu vai apsūdzēto attaisnojošu spriedumu?

Pēc lietas iztiesāšanas tiesa taisa spriedumu. Ja pierādījumi ir pietiekami, ka apsūdzētais ir izdarījis noziegumu, tiesa atzīst viņu par vainīgu un piespriež sodu. Pretējā gadījumā apsūdzētais tiek attaisnots, atzīstot viņu par nevainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā. Jūs tiksiet informēts par tiesas lēmumu un Jums būs tiesības saņemt sprieduma kopiju.

Ja Jūs kā cietušais neesat apmierināts ar tiesas lēmumu, Jūs varat to pārsūdzēt. Jums ir jāiesniedz rakstveida apelācijas sūdzība. Termiņš apelācijas sūdzības iesniegšanai ir 10 dienas no dienas, kad kļuvis pieejams pilns tiesas nolēmums. Apelācijas sūdzību adresē vienu līmeni augstākai — apelācijas instances tiesai, bet iesniedz tiesai, kas pieņēmusi nolēmumu. Pilns Latvijas tiesu saraksts ir apskatāms Latvijas Tiesu Portālā.

Jūs informēs par apelācijas tiesas norises vietu un laiku. Jūs varat apmeklēt apelācijas tiesas sēde un izmanot tādas pašas tiesības, kādas Jums bija lietas izskatīšanas laikā pirmās instances tiesā.

Vai ir iespējama turpmāka sprieduma pārsūdzēšana?

Ja Jūs neesat apmierināts ar apelācijas tiesas spriedumu un Jūsuprāt tiesa nav pareizi piemēroja likuma normas, Jūs varat Augstākās Tiesas Kriminaltiesību departamentā iesniegt kasācijas sūdzību. Kasācijas sūdzību iesniedz ne vēlāk kā 10 dienu laikā vai, ja tiesa pagarinājusi pārsūdzības termiņu, ne vēlāk kā 20 dienu laikā pēc dienas, kad kļuvis pieejams pilns tiesas nolēmums.

Augstākā tiesas Senāts izskata lietu tā saucamajā "rakstveida procesā", proti, pēc lietā esošajiem materiāliem, neuzaicinot uz sēdi procesa dalībniekus. Šajā gadījumā Jūs varat iesniegt savus argumentus tikai rakstveidā.
Jūs varat iebilst pret rakstveida procesu un lūgt lietas izskatīšanu mutvārdu procesā. Ja tiesa piekrīt izskatīt lietu mutvārdu procesā, Jūs saņemsiet informāciju par tiesas sēdes norises laiku un vietu. Jūs varat piedalīties tiesas sēdē un sniegt tiesai mutiskus paskaidrojumus saistībā ar iesniegto kasācijas sūdzību.

Kādas ir manas tiesības pēc tam, kad tiesas spriedums ir stājies spēkā?

Tiesas spriedums stājās spēkā pēc tam, kad pagājis sprieduma pārsūdzēšanai paredzētais laiks. Jūs varat pieprasīt un saņemt tiesas sprieduma kopiju. Ja notiesātajai personai ir noteikts pienākums kompensēt Jums radītos zaudējumus, tiesa izsniegs dokumentu, ko sauc par „izpildrakstu” un ko var izmantot, ja persona labprātīgi neveic maksājumus.

Likums neparedz Jums iespēju saņemt informāciju par to, ka notiesātais ir izcietis viņam piespriesto sodu, kā arī Jums nav paredzētas tiesības piedalīties jautājuma apspriešanā par iespējamo likumpārkāpēja pirmstermiņa atbrīvošanu no brīvības atņemšanas soda izpildes. Protams, jūs varat turpināt gūt labumu no aizsardzības pasākumiem, ja ir pamats uzskatīt, ka Jūsu intereses joprojām tiek apdraudētas.

Papildus informācija:

Lapa atjaunināta: 29/09/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.