Please note that the original language version of this page Estonian has been amended recently. The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.
Swipe to change

Tilltalade (brottmål)

Estonia

Om du är involverad i ett straffrättsligt förfarande är det mycket viktigt att du kan få juridisk rådgivning. I faktabladen visar vi när och under vilka förhållanden du har rätt att företrädas av advokat. Här visar vi också vad en advokat kan göra för dig. I detta allmänna faktablad får du veta hur du hittar en advokat och hur advokatens kostnader kan täckas om du inte har råd att betala för den juridiska rådgivningen.

Content provided by:
Estonia

Måste jag ha en advokat?

Du måste ha en advokat under förfarandet före rättegången från den tidpunkt då du får möjlighet att granska akten (se faktablad 2). Före detta skede måste du ha en advokat i följande fall:

  • om du var omyndig när brottet begicks,
  • om du inte kan försvara dig själv på grund av ett fysiskt eller mentalt funktionshinder eller om försvaret är komplicerat för dig på grund av ett sådant funktionshinder,
  • om du misstänks för ett brott som ger livstids fängelse,
  • om ditt mål står i strid med målet för en annan person som har en försvarsadvokat,
  • om du har varit häktad i minst sex månader,
  • om målet prövas med skyndsam handläggning.

Du måste ha en advokat under rättegången. Det är obligatoriskt för advokaten att delta i rättegången.

Hitta en advokat

Du har rätt att välja din egen advokat som samtycker till att företräda dig på grundval av ett avtal. Namn och kontaktuppgifter till advokater finns på webbplatsen för det estniska advokatsamfundet.

Om du inte har ett avtal med en advokat eller om din advokat inte kan företräda dig, har du rätt att begära att en advokat utses åt dig. I det här fallet utser det estniska advokatsamfundet en advokat som kan företräda dig.

Din rätt att låta det estniska advokatsamfundet utse en advokat åt dig beror inte på din ekonomiska situation. Du behöver inte avslöja detaljer om din ekonomiska situation när du ansöker om en advokat.

Om du vill att det estniska advokatsamfundet utser en advokat åt dig, måste du lämna in en begäran till den utredande myndigheten, åklagaren eller domstolen.

I vissa förfaranden är det obligatoriskt att advokaten deltar. Om du inte har valt en advokat i ett sådant förfarande kommer den utredande myndigheten, åklagarsidan eller domstolen att utse en åt dig. Du behöver inte ansöka om en advokat.

Betala för advokaten

Du måste betala för den advokat du har valt. Advokatarvodet och betalningsvillkoren ingår i klientavtalet.

Om du inte själv vill anlita en advokat, har du rätt att låta staten ordna en advokat åt dig. Staten betalar för advokaten som utses av det estniska advokatsamfundet. Du behöver inte betala för advokaten. Om domstolen förklarar dig skyldig är du skyldig att betala advokatarvodet till staten.

Kan jag byta advokat?

Du har rätt att byta den advokat du har valt. Om advokaten utsågs åt dig har du rätt att byta advokat, om den ursprungliga advokaten och den nya advokaten är eniga. Om den advokat som har utsetts åt dig har varit inkompetent eller vårdslös, har du rätt att lämna in en ansökan till domstolen om att avsätta denna advokat och låta det estniska advokatsamfundet utse en ny advokat.

Länkar

Estlands advokatsamfund

Senaste uppdatering: 01/10/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.