Медиация

Estonia

Content provided by:
Estonia

Директива 2008/52/ЕО относно медиацията е транспонирана в естонското право чрез Закона за помирението.


FINDING COMPETENT COURTS/AUTHORITIES

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

Estonia

Mediation


*mandatory input

Член 10 - Информация за компетентните съдилища и органи

Искането за предоставяне на изпълнителна сила на писмено споразумение, постигнато в резултат на медиация, се подава до окръжния съд (maakohus), в рамките на чиято териториална компетентност е била извършена медиацията. Можете да намерите координатите за връзка на окръжните съдилища на уебсайта на съдилищата. Ще трябва да заплатите държавна такса в размер на 50 EUR.

Споразумение, постигнато в резултат на помирително производство, проведено от заклет адвокат или нотариус (член 2, параграфи 2 и 3 от Закона за помирението), може да бъде заверено и от нотариус. Можете да намерите координатите за връзка на нотариусите чрез функцията „Намиране на нотариус“ на този портал. Ще трябва да платите нотариална такса в размер на 51,13 EUR.

Изпълнителната сила на споразуменията се урежда от член 14 от Закона за помирението. Процесът на придаване на изпълнителна сила на споразумения от съда се урежда от членове 6271 и 6272 от Гражданския процесуален кодекс. Нотариусът ще завери споразумението в съответствие с процедурата, предвидена в Закона за нотариалните заверки, и ще задължи длъжника да даде съгласието си за незабавно принудително изпълнение.

Последна актуализация: 29/03/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.