Събиране на доказателства (преработен текст)

Portugal

Content provided by:
Portugal

FINDING COMPETENT COURTS/AUTHORITIES

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

Portugal

Taking evidence


*mandatory input

Член 2, параграф 1 – Органи, които може да бъдат считани за съдилища

Не е приложимо.

Член 3, параграф 2 – Замолени съдилища

-

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 4 – Централен орган

Генерална дирекция „Съдебна администрация“ (Direção-Geral da Administração da Justiça)

Av. D. João II, No 1.08.01 D/E, Pisos 0, 9-14

PT — 1990—097 ЛИСАБОН

Тел.: (+351) 217 906 500 – (+351) 217 906 200/1

Факс: (+351) 211 545 116 – (+351) 211 545 100

Електронна поща: correio@dgaj.mj.pt

Уебсайт: https://dgaj.justica.gov.pt/

Правомощията на Генерална дирекция „Съдебна администрация“ обхващат цялата територия на Португалия.

Член 6 – Приети езици за попълване на формулярите

Португалски и испански.

Член 7 – Приети средства за предаване на искания и други съобщения

Искания и други съобщения могат да бъдат получавани по:

  • пощата;
  • факс; или
  • телематични средства.

В спешни случаи може да се използва следното:

  • телеграма;
  • телефонно обаждане (последвано от изпращане на писмен документ); или
  • други аналогови средства за комуникация.

Член 19 – Централен орган или компетентен орган или органи, отговорни за решенията по искания за директно събиране на доказателства

Генерална дирекция „Съдебна администрация“ (Direção-Geral da Administração da Justiça)

Av. D. João II, No 1.08.01 D/E, Pisos 0, 9-14

PT — 1990—097 ЛИСАБОН

Тел.: (+351) 217 906 500 – (+351) 217 906 200/1

Факс: (+351) 211 545 116 – (+351) 211 545 100

Електронна поща: correio@dgaj.mj.pt

Уебсайт: https://dgaj.justica.gov.pt/

Член 29 – Споразумения или договорености, по които държавите членки са страни и които отговарят на условията по член 29, параграф 2

Договор между Португалската република и Кралство Испания за съдебно сътрудничество по наказателни и граждански дела. В тази връзка, моля, вижте също Известие № 274/98 и Списък № 73/2000 г.

Член 31, параграф 4 – Уведомление за ранно използване на децентрализираната информационна система

Не е приложимо.

Последна актуализация: 03/01/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.