Juridiske oversættere og tolke

Greece

Grækenland har ikke noget websted med en officiel fortegnelse over autoriserede oversættere og tolke. Databaserne og deres elektroniske grænseflader er ved at blive digitaliserede.

Content provided by:
Greece

Hvordan finder man en autoriseret oversætter eller tolk i Grækenland?

Tolkning og oversættelse i straffesager ved de græske domstole er reguleret i artikel 233‑238 i den græske strafferetsplejelov. Tolke og oversættere udpeges af den kompetente domstol fra en fortegnelse, der udarbejdes hvert år af et panel af dommere ved byretterne, og som godkendes endeligt af et panel af dommere ved appeldomstolene. Har en sag særligt hastende karakter, kan der udpeges tolke, som ikke er opført i ovenstående fortegnelse.

I civile sager er det i artikel 252 i den civile retsplejelov fastsat, at retten skal udpege en tolk, hvis et vidne, en sagkyndig eller en part ikke forstår græsk. Der findes en tilsvarende bestemmelse i artikel 137 i forvaltningsprocesloven.

Det bemærkes ligeledes, at udenrigsministeriet fører et register over godkendte oversættere, der oversætter offentlige og private dokumenter i overensstemmelse med den nye lovgivning.

Udenlandske officielt bekræftede dokumenter oversættes kun, hvis dokumenterne bærer en apostillepåtegning (autorisation) fra lande, der er med i Haagerkonventionen fra 1961, som Grækenland har ratificeret ved lov nr. 1497/1984 (statstidende nr. 188, bind A). Alle andre udenlandske dokumenter skal bekræftes af den græske konsulære myndighed i dokumentets oprindelsesland eller af landets konsulære myndighed i Grækenland.

Oversættelse er ikke gratis. Omkostningerne fastsættes af udenrigsministeriet.

I henhold til loven om advokatvirksomhed (artikel 36 i lov nr. 4194/2013, statstidende nr. 208, bind A) sørger advokaterne for, at dokumenter, der er affattet på et andet sprog, oversættes, og påser, at græske dokumenter oversættes til andre relevante sprog. Oversættelsen skal lægges til grund for sagen af enhver domstol eller forvaltningsmyndighed, forudsat at den er ledsaget af en bekræftet kopi af det oversatte dokument, og advokaten bekræfter at have tilstrækkeligt kendskab til de sprog, som dokumentet er oversat til og fra.

Er der gratis adgang til databaser med oversættere?

Grækenland har ikke en centraliseret database over græske autoriserede oversættere/tolke.

Der findes dog en database over medlemmer af den græske translatørforening (medlemmer af Det Internationale Oversætterforbund — FIT), som selvstændige translatører (hvoraf nogle også er tolke) er medlem af. Brugere kan søge efter en tolk/oversætter efter sprog og region i denne database.

Desuden findes der oplysninger om selvstændige translatører for hver region i Grækenland i databasen for dengræske forening af professionelle translatører, der er uddannet ved det ioniske universitet (medlemmer af FIT), hvis medlemmer er specialiseret i to af disse tre sprog: engelsk, fransk og tysk (oplysning om, hvilket sprog foreningens medlemmer er specialiseret i, kan fås ved henvendelse til foreningen).

Sådan finder man en autoriseret oversætter i Grækenland

Se ovenfor.

Relevante links

Registret over oversættere, der er godkendt af udenrigsministeriet.

Den græske translatørforening

Den græske forening af professionelle translatører, der er uddannet ved det ioniske universitet

Justitsministeriet (hvor man kan finde kontaktoplysninger på landets anklagemyndigheder og domstole)

Sidste opdatering: 14/06/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.