Εθνικά δικαστήρια και λοιποί μη δικαστικοί φορείς

Cyprus

Content provided by:
Cyprus

Τα Εθνικά Δικαστήρια

Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας
Οδός Χαράλαμπος Μούσκου
1405-Λευκωσία
Κύπρος

Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού
Λεωφόρος Λόρδου Βύρωνος αρ.8
3726-Λεμεσός
Τ.Θ.54619
Κύπρος

Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας
Λεωφόρος Αρτέμιδως
6301-Λάρνακα
Τ.Θ.40107
Κύπρος

Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου
Οδός Γωνίας Νεοφύτου και Νικολαίδη
8100-Πάφος
Τ.Θ.60007
Κύπρος

Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου
Οδός Σωτήρας, αρ.2
5286-Παραλίμνι
Κύπρος

Επαρχιακό Δικαστήριο Κερύνειας
Οδός Χαράλαμπος Μούσκου
1405-Λευκωσία
Κύπρος

Αρμόδιοι φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων:

Επίτροπος Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Ο Επίτροπος Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Όμπουτσμαν – Ombudsman) είναι ανεξάρτητος αξιωματούχος του κράτους, που ξεκίνησε, επίσημα,  τη λειτουργία του το 1991. Αποτελεί τον κατ’ εξοχήν θεσμό εξωδικαστικού ελέγχου της διοίκησης και προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Οι κύριοι άξονες της αποστολής του Επιτρόπου Διοικήσεως είναι η διασφάλιση της νομιμότητας, η προώθηση της χρηστής διοίκησης, η προστασία των δικαιωμάτων του διοικούμενου, η καταπολέμηση της κακοδιοίκησης και η προάσπιση των δικαιωμάτων του πολίτη και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, γενικότερα.

Ο Επίτροπος προβαίνει στη διερεύνηση ενός θέματος, κατά κανόνα, μετά την υποβολή παραπόνου από πολίτη, ο οποίος επηρεάζεται άμεσα και προσωπικά από την ενέργεια, εναντίον της οποίας στρέφεται το παράπονο. Είναι, όμως, δυνατή η διενέργεια έρευνας μετά από εντολή του Υπουργικού Συμβουλίου ή με αυτεπάγγελτη παρέμβαση του Επιτρόπου σε υποθέσεις γενικότερου ενδιαφέροντος.

Οι εισηγήσεις ή συστάσεις του Επιτρόπου δεν είναι δεσμευτικές. Τίθεται, παρόλα αυτά, θέμα αρχής αν οι υπηρεσίες δεν συμμορφωθούν με αυτές. Η θέση αυτή ενισχύθηκε και με πρόσφατη τροποποίηση του σχετικού Νόμου, στη βάση του οποίου δίνεται η δυνατότητα στον Επίτροπο να προβεί σε διαδικασία διαβουλεύσεων με την εμπλεκόμενη υπηρεσία, με στόχο την εξεύρεση τρόπου υιοθέτησης των θέσεων του και συμμόρφωσης με αυτές σε πρακτικό επίπεδο.

Ο Επίτροπος Διοικήσεως είναι ιδιαίτερα διευρυμένες, αφού –πέρα από τα πιο πάνω- λειτουργεί, επιπλέον, και με τις πιο κάτω ιδιότητες:

Αρχή κατά των Διακρίσεων:  Υπό την ιδιότητά του αυτή ο Επίτροπος Διοικήσεως ελέγχει, κατόπιν υποβολής ατομικών καταγγελιών ή αυτεπάγγελτα, κατά πόσο παραβιάζεται η αρχής της ίσης μεταχείρισης των προσώπων εξαιτίας της φυλετικής/ εθνικής/ εθνοτικής καταγωγής, της κοινότητας στην οποία ανήκουν, της γλώσσας, του χρώματος, της ηλικίας, της αναπηρίας, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της θρησκείας, των πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, στους τομείς της κοινωνικής προστασίας, της κοινωνικής ασφάλισης, των κοινωνικών παροχών, της υγειονομικής περίθαλψης, της εκπαίδευσης, της συμμετοχής σε σωματεία και επαγγελματικές οργανώσεις και της πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες, περιλαμβανομένης της στέγασης. Η δράση της καλύπτει τόσο τον δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα.

Αρχή Ισότητας: Υπό την ιδιότητά του αυτή, ελέγχει, κατόπιν υποβολής ατομικών καταγγελιών ή αυτεπάγγελτα, κατά πόσο παραβιάζεται η αρχής της ίσης μεταχείρισης των προσώπων εξαιτίας του φύλου/ της ταυτότητας φύλου, της φυλετικής/ εθνικής/ εθνοτικής καταγωγής, της κοινότητας στην οποία ανήκουν, της γλώσσας, του χρώματος, της ηλικίας, της αναπηρίας, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της θρησκείας, των πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων στους τομείς της απασχόλησης, της εργασίας και της επαγγελματικής εκπαίδευσης, περιλαμβανομένων των συμβάσεων εργασίας ή εγγράφων που ρυθμίζουν την εργασιακή σχέση, των προσλήψεων, των απολύσεων, των αγγελιών κενών θέσεων σε εφημερίδες κτλ. Επίσης, ελέγχει, ειδικότερα, κατά πόσο ασκείται διάκριση λόγω φύλου στην πρόσβαση των προσώπων σε αγαθά και υπηρεσίες (π.χ. υπηρεσίες που αφορούν στην παιδεία, στην υγεία, τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες). Η δράση της καλύπτει τόσο τον δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα.

Ανεξάρτητος Μηχανισμός Πρόληψης των Βασανιστηρίων: Υπό την ιδιότητά του αυτή ο  Επίτροπος επισκέπτεται ελεύθερα τους χώρους όπου άτομα στερούνται πλήρως ή μερικώς την ελευθερία τους (όπως φυλακές, κρατητήρια, ψυχιατρεία, στέγες ηλικιωμένων), με σκοπό την παρατήρηση και καταγραφή των συνθηκών διαβίωσης. Στόχος του Μηχανισμού είναι η διασφάλιση της αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων των προσώπων που βρίσκονται υπό αυτές τις συνθήκες. Κατόπιν των επισκέψεων, ο Επίτροπος υποβάλλει συστάσεις, τόσο για τη βελτίωση των συνθηκών που διαπιστώνονται όσο και για τη βελτίωση του σχετικού νομοθετικού και θεσμικού πλαισίου. Επιπρόσθετα, στα πλαίσια ελέγχου και ανοικτής επικοινωνίας με τις αρμόδιες αρχές, ο Επίτροπος μπορεί να λειτουργήσει και προληπτικά στο ζήτημα των βασανιστηρίων και της απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης, μέσα από τις σχετικές συστάσεις και εισηγήσεις του. Η δράση του καλύπτει τόσο τον δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα.

Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: Ο Επίτροπος, με αυτή του την ιδιότητα, τοποθετείται με απόψεις, εισηγήσεις και προτάσεις όταν κρίνει ότι οποιαδήποτε κρατική αρχή παραβιάζει ή περιορίζει την απόλαυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επίσης, προβαίνει σε ευρύτερες δράσεις προαγωγής του σεβασμού στα ανθρώπινα δικαιώματα και έρχεται, για το σκοπό αυτό, σε επαφή με μη κυβερνητικές οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και με άλλα οργανωμένα σύνολα.

Ανεξάρτητη Αρχή Προώθησης Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρία: Ο Επίτροπος έχει αρμοδιότητα να προωθεί, να προστατεύει και να παρακολουθεί την εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες στην Κύπρο.

Στα πλαίσια αυτά, ο Επίτροπος, εξετάζει, είτε με δική του πρωτοβουλία, είτε μετά από σχετικές καταγγελίες, κατά πόσο οι κρατικές αρχές εφαρμόζουν τις πρόνοιες της Σύμβασης, και υποβάλλει Εκθέσεις με συστάσεις για βελτίωση. Επίσης, συνεργάζεται με άλλους φορείς και σώματα που ασχολούνται με το αντικείμενο, και διαφωτίζει, ευαισθητοποιεί και προωθεί την προστασία και πραγμάτωση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες.

Αστυνομία Κύπρου

Στην Αστυνομία Κύπρου έχουν συσταθεί και λειτουργούν Γραφεία, τα οποία προωθούν, προστατεύουν και προάγουν τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Πιο κάτω παρατίθενται περιεκτικά τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των εν λόγω Γραφείων, μέσα από τα οποία διαφαίνεται η προσπάθεια που γίνεται για προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων από πλευράς Αστυνομίας:

 • Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Γ.Α.Δ.)

Το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων υπάγεται στην Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, του Αρχηγείου Αστυνομίας και:

 1. Ασχολείται με τη μελέτη και την υλοποίηση των υποχρεώσεων που πηγάζουν από τις αποφάσεις διαφόρων ευρωπαϊκών οργάνων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στους τομείς που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Αστυνομίας.
 2. Ασχολείται με την υλοποίηση των συστάσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης, που αφορούν τις συνθήκες κράτησης στα αστυνομικά κρατητήρια κ.α.
 3. Διεξάγει συστηματικούς ελέγχους στα αστυνομικά κρατητήρια και υποβάλλει σχετικές εκθέσεις και εισηγήσεις, για βελτίωση των συνθηκών κράτησης και διαβίωσης των κρατουμένων.
 4. Συνεργάζεται με άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες, μη κυβερνητικούς οργανισμούς και ανεξάρτητους φορείς, για θέματα που αφορούν την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των πολιτών και προβαίνει σε εισηγήσεις ώστε να διασφαλιστεί ότι η Αστυνομία εφαρμόζει τις πρόνοιες των νομοθεσιών και συμβάσεων που έχει υπογράψει και κυρώσει η Δημοκρατία.
 5. Συνεργάζεται με την Αστυνομική Ακαδημία στο σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
 6. Προχωράει στην ετοιμασία και αποστολή εγκυκλίων και εγχειριδίων για θέματα που αφορούν την προστασία και προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
 • Γραφείο Καταπολέμησης των Διακρίσεων

Το Γραφείο Καταπολέμησης των Διακρίσεων υπάγεται στο Τμήμα Καταπολέμησης Εγκλήματος, του Αρχηγείου Αστυνομίας και αποστολή του είναι η προώθηση της προληπτικής και κατασταλτικής καταπολέμησης των διακρίσεων, του ρατσισμού και της ξενοφοβίας.

Βασικά καθήκοντα του Γραφείου είναι:

 1. ο συντονισμός, η παρακολούθηση και η συνεργασία μεταξύ των μελών της Αστυνομίας σε θέματα διερεύνησης και καταγραφής ρατσιστικών αδικημάτων / περιστατικών ή αδικημάτων με ρατσιστικό κίνητρο.
 2. η συνεργασία με λειτουργούς άλλων αρμόδιων επί θεμάτων καταπολέμησης διακρίσεων και ρατσισμού, κυβερνητικών και μη κυβερνητικών οργανισμών.
 3. η συνεργασία με την Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου και με άλλες οργανώσεις για περαιτέρω εκπαίδευση των μελών της Αστυνομίας.
 4. να λειτουργεί ως σύνδεσμος της Αστυνομίας με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες που αποσκοπούν στην χάραξη αποτελεσματικότερης αντιρατσιστικής πολιτικής.
 5. ενίσχυση και εφαρμογή του εθνικού νομικού πλαισίου σε σχέση με τις διεθνείς και ευρωπαϊκές οδηγίες και υποχρεώσεις.
 • Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Πρόληψης/ Καταπολέμησης της Βίας στην Οικογένεια και Κακοποίησης Ανηλίκων

Το Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Πρόληψης / Καταπολέμησης της Βίας στην Οικογένεια και Κακοποίησης Ανηλίκων υπάγεται στο Τμήμα Καταπολέμησης Εγκλήματος, Αρχηγείο Αστυνομίας και ο ρόλος του είναι κυρίως συντονιστικός, επιτελικός και στηρικτικός.

Βασικές αρμοδιότητες του είναι η παρακολούθηση υποθέσεων / περιστατικών, η μελέτη ποινικών φακέλων και η υποβολή ανάλογων εισηγήσεων για την παραπέρα πορεία τους. Το Γραφείο ΒΣΟΚΑ, έχοντας την ευθύνη για την εφαρμογή της νομοθεσίας, συνεργάζεται με τους εξεταστές των υποθέσεων, με Οικογενειακούς Συμβούλους ή Λειτουργούς των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, με άλλους συναρμόδιους κρατικούς και μη λειτουργούς, καθώς επίσης και με θύματα με τα οποία έχει τηλεφωνικές ή / και προσωπικές συναντήσεις. Επιπρόσθετα, μέσα στα πλαίσια της αποστολής του, το Γραφείο, σε συνεργασία και με την Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου, οργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια για μέλη της Αστυνομίας.

 • Γραφείο Καταπολέμησης Εμπορίας Προσώπων

Το Γραφείο Καταπολέμησης Εμπορίας Προσώπων υπάγεται στο Τμήμα Καταπολέμησης Εγκλήματος, του Αρχηγείου Αστυνομίας και η αποστολή του είναι η καταπολέμηση του φαινομένου της εμπορίας προσώπων, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Εμπορίας και Εκμετάλλευσης Προσώπων και της Προστασίας των Θυμάτων Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου σχετικού Νόμου, καθώς και άλλων συναφών νομοθεσιών ή υποχρεώσεων  της Αστυνομίας, τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Οι βασικές ευθύνες και αρμοδιότητες του Γραφείου, καθορίζονται ως ακολούθως:

 1. Επεξεργασία, ανάλυση και αξιοποίηση πληροφοριών που έχουν σχέση με τα αδικήματα που αφορούν την αποστολή του.
 2. Συντονισμός των δραστηριοτήτων και ενεργειών όλων των Διευθύνσεων / Υπηρεσιών / Τμημάτων, ώστε να υπάρχει προγραμματισμένη και ορθή οργάνωση των επιχειρήσεων, που πραγματοποιούνται παγκύπρια.
 3. Αναγνώριση θυμάτων εμπορίας ή/και εκμετάλλευσης, με βάση το σχετικό εγχειρίδιο αναγνώριση και τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας.
 4. Καθοδήγηση μελών της Αστυνομίας σε θέματα που είναι σχετικά με την εμπορία προσώπων.
 5. Παρακολούθηση της πορείας των υπό εξέταση υποθέσεων που  σχετίζονται με την εμπορία προσώπων και καθοδήγηση των αστυνομικών ανακριτών, όπου απαιτείται και όπου κι’ αν αυτοί υπηρετούν.
 6. Με οδηγίες του Αστυνομικού Διευθυντή του Τμήματος Καταπολέμησης Εγκλήματος, αναλαμβάνει τη διερεύνηση πολύπλοκων και σοβαρών υποθέσεων κατά παράβαση των προνοιών του περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Εμπορίας και Εκμετάλλευσης Προσώπων και της Προστασίας των Θυμάτων Νόμου, σε συνεργασία με εκπαιδευμένα μέλη που υπηρετούν στα επαρχιακά Τμήματα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων (ΤΑΕ).
 7. Ανταπόκριση σε αιτήματα άλλων χωρών για παροχή δικαστικής συνδρομής σε θέματα εμπορίας προσώπων.
 8. Διατήρηση βάσης στατιστικών δεδομένων και σύνταξη σχετικών εκθέσεων και στατιστικών.
 9. Η διενέργεια οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων που απορρέουν από τη Νομοθεσία και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την καταπολέμηση της εμπορίας προσώπων ή που ανατίθενται από τον Αρχηγό Αστυνομίας.

Τέλος, για την διασφάλιση και προστασία των δικαιωμάτων των αναγνωρισμένων θυμάτων εμπορίας προσώπων, το Γραφείο συνεργάζεται πέραν των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας και με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις όπως οι Cyprus Stop Trafficking, ΚΙΣΑ, Caritas, Well Spring, κ.α.

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ο Θεσμός, εγκαθιδρύθηκε με τον Περί Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Νόμο του 2007 [74(Ι)/2007], που τέθηκε σε ισχύ στις 22 Ιουνίου 2007. Ο Νόμος προβλέπει για το διορισμό Επιτρόπου, την ίδρυση και λειτουργία του Γραφείου του, καθώς και για άλλα συναφή θέματα. Τροποποιήθηκε το 2014 με τον Περί Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Νόμο του 2014 [44(Ι)/2014], ώστε να ρυθμιστούν πρόσθετα θέματα.

Σημαντικές πρόνοιες του Νόμου, κατοχυρώνουν τη δυνατότητά του να λειτουργήσει ως Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με αποστολή την προάσπιση και την προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού. Ο Νόμος καθορίζει στον Επίτροπο ένα ευρύτατο πλαίσιο αρμοδιοτήτων/υποχρεώσεων οι οποίες, για λόγους αναφοράς, είναι δυνατόν να συνοψιστούν σε τέσσερις πυλώνες:

 • Έλεγχος-Παρακολούθηση νομοθεσιών, διαδικασιών και πρακτικών από τις αρμόδιες αρχές του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
 • Ενδυνάμωση και Συμμετοχή των παιδιών
 • Διαφώτιση και Ευαισθητοποίηση των παιδιών και της κοινωνίας ευρύτερα σχετικά με τα δικαιώματα του παιδιού
 • Αντιπροσώπευση των παιδιών και των συμφερόντων τους σε διαδικασίες που τα επηρεάζουν

Πρώτη Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού διορίστηκε η Λήδα Κουρσουμπά η οποία σήμερα υπηρετεί τη δεύτερη της θητεία στο αξίωμα.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Γωνία Απελλή και Παύλου Νιρβάνα, 5ος Όροφος, 1496

Τηλ. : +357 22873200
Φαξ : +357 22872365

Ηλεκτρονική διεύθυνση : childcom@ccr.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.childcom.org.cy/

Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Ο Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι ανεξάρτητη εποπτική Αρχή που συστάθηκε με βάση τον περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμο 112 του 2001 (Νόμος 112(Ι)/2001), ο οποίος μεταφέρει τις διατάξεις της Οδηγίας 95/46/ΕK στην εθνική έννομη τάξη.

Ο Επίτροπος εποπτεύει την εφαρμογή του πιο πάνω Νόμο. Οι αρμοδιότητες του Επιτρόπου περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη διενέργεια ελέγχων, την έκδοση των αδειών που προβλέπονται από το Νόμο και την επιβολή διοικητικών κυρώσεων για παραβάσεις του Νόμου. Ο Επίτροπος συνεργάζεται με αντίστοιχες Αρχές άλλων Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης, σε ζητήματα σχετικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και την προώθηση του σεβασμού των δικαιωμάτων της ιδιωτικής ζωής και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των Ευρωπαίων πολιτών.

Ο Επίτροπος είναι η Εθνική Εποπτική Αρχή των EUROPOL, EUROJUST, EURODAC, SIS II (Second Generation Schengen Information System), VIS (Visa Information System) CIS (Custom Information System) και του IMI (Internal Market Information System).

Στόχος του Γραφείου του Επιτρόπου είναι η καλύτερη ενημέρωση του κοινού σχετικά με τα δικαιώματα του που προβλέπονται από το Νόμο και η καλλιέργεια κουλτούρας φιλικής προς την ιδιωτική ζωή, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Η Σύμβαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, αποτελεί ορόσημο στην ιστορία της αναπηρίας και καθορίζει τις υποχρεώσεις των κρατών να λάβουν όλα τα κατάλληλα νομοθετικά, διοικητικά και άλλα μέτρα για την εφαρμογή των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες σε όλους τους τομείς της ζωής. Η Κυπριακή Δημοκρατία κύρωσε τη Σύμβαση το 2011 και διαμόρφωσε και υιοθέτησε το πρώτο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αναπηρία το 2013.

Το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες ανέλαβε, ως το Κεντρικό  Σημείο, το συντονισμό της αποτελεσματικής εφαρμογής  της Σύμβασης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, καθώς και των Εθνικών Σχεδίων Δράσης για την Αναπηρία 2013-2015 και 2017-2020.

Πέραν τούτου, το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες έχει ως αποστολή την προώθηση της κοινωνικής προστασίας, κοινωνικής ενσωμάτωσης και απασχόλησης των ατόμων με αναπηρίες, με κυριότερες δραστηριότητες:

 • την παροχή Αξιολογήσεων και Πιστοποιήσεων της Αναπηρίας και Λειτουργικότητας
 • τη χορήγηση Κοινωνικών Παροχών σε άτομα με αναπηρίες
 • την παροχή Άμεσης και Έμμεσης Επαγγελματικής Αποκατάστασης και άλλων Υποστηρικτικών Υπηρεσιών.

Όραμα του Τμήματος είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρίες και η δημιουργία νέων προοπτικών για την κοινωνική ενσωμάτωσή τους, μέσω του σχεδιασμού, συντονισμού και υλοποίησης μεταρρυθμιστικών δράσεων.

Εθνικός Μηχανισμός για τα Δικαιώματα της Γυναίκας (ΕΜΔΓ)

 1. Ο Εθνικός Μηχανισμός για τα Δικαιώματα της Γυναίκας (ΕΜΔΓ) συστάθηκε με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου (αρ. Απόφασης 40.609) στις 16 Φεβρουαρίου 1994.
 2. Ο Εθνικός Μηχανισμός για τα Δικαιώματα της Γυναίκας (ΕΜΔΓ) αποτελεί βασικό όργανο στη διαμόρφωση και προώθηση της κυβερνητικής πολιτικής για την εξάλειψη των νομοθετικών διακρίσεων σε βάρος της γυναίκας και την κατοχύρωση της Ισότητας ανδρών και γυναικών σε όλους τους τομείς του δικαίου. Πρόσθετα συμβάλλει στην εμπέδωση της αρχής της Ισότητας και των ίσων ευκαιριών στην πράξη, που προϋποθέτει μεταξύ άλλων αλλαγή νοοτροπίας, προώθηση ειδικών προγραμμάτων που υποστηρίζουν και ενισχύουν τις γυναίκες στους πολλαπλούς τους ρόλους, καθώς και ενσωμάτωση της αρχής της Ισότητας σε όλα τα προγράμματα και τις πολιτικές.
 3. Σύμφωνα με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 23/4/2014 (Αρ. Απόφ. 76.789), του Συμβουλίου και της Εθνικής Επιτροπής του ΕΜΔΓ προεδρεύει η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων, ενώ χρέη Γενικής Γραμματείας εκτελούν Λειτουργοί του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, που ανήκουν στη Μονάδα Ισότητας.
 4. Ο ΕΜΔΓ αποτελείται από τρία συλλογικά σώματα, (α) το Συμβούλιο, (β) την Εθνική Επιτροπή, (γ) τη Διϋπουργική Επιτροπή, καθώς και τη Γενική Γραμματεία.
 5. Το Συμβούλιο του ΕΜΔΓ αποτελείται από 19 οργανώσεις - μέλη. Στο Συμβούλιο συμμετέχουν γυναικείες, συνδικαλιστικές και άλλες Μη-Κυβερνητικές οργανώσεις, εκ των οποίων 2 Τουρκοκυπριακές γυναικείες οργανώσεις (Κατάλογος των Οργανώσεων του Συμβουλίου του ΕΜΔΓ επισυνάπτεται ως Παράρτημα A).
 6. Η Εθνική Επιτροπή του ΕΜΔΓ αποτελείται από 69 οργανώσεις – μέλη, στις οποίες περιλαμβάνονται κομματικές οργανώσεις, οργανώσεις κατά της βίας και εκμετάλλευσης γυναικών, εκπαιδευτικές, ερευνητικές, αντιρατσιστικές, αγροτικές, συνδικαλιστικές, οργανώσεις για την ειρήνη, για τους εκτοπισμένους, για την οικογένεια και το παιδί κ.ά.
 7. Η Διϋπουργική Επιτροπή του ΕΜΔΓ αποτελείται από τους Αρμόδιους Λειτουργούς για τα Δικαιώματα της Γυναίκας όλων των Υπουργείων και της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης.
 8. Η Γενική Γραμματεία προετοιμάζει τις συνεδριάσεις όλων των οργάνων του ΕΜΔΓ και προωθεί την υλοποίηση των λαμβανόμενων αποφάσεων, παρέχοντάς του διοικητική και επιστημονική υποστήριξη και καθοδήγηση.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών έχει ως κύρια αρμοδιότητα να μελετά και να διερευνά, στα πλαίσια της άσκησης του κοινοβουλευτικού ελέγχου, κατά πόσον τηρούνται στη Δημοκρατία οι διατάξεις του συντάγματος, των διεθνών συμβάσεων και της σχετικής νομοθεσίας που αναφέρονται στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Στα πλαίσια αυτά η επιτροπή επιλαμβάνεται υποθέσεων που σχετίζονται με παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε βάρος πολιτών και άλλων προσώπων που διαμένουν στη Δημοκρατία και υποβάλλει σχετικές εκθέσεις προς τη Βουλή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Εθνικός Μηχανισμός για τα Δικαιώματα της Γυναίκας

Συμβούλιο για τα Δικαιώματα της Γυναίκας

 

Προεδρείο

τηλ

φαξ

Πρόεδρος: Ιωσηφίνα Αντωνίου,

Επίτροπος Ισότητας των Φύλων

iantoniou@presidency.gov.cy

22805929

22805986

Διοικητική Λειτουργός: Ευαγγελία Κατσουνάρη

ekatsounari@papd.mof.gov.cy

22805915

22518356

Οργανώσεις Μέλη του Συμβουλίου:

α/α

Οργάνωση

Μέλη

τηλ

φαξ

Γ.Ο. ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ

Θεμιστοκλή Δέρβη 41

5 ος όροφος. Γρ. 508, Λευκωσία

lia.georgiades@cytanet.com.cy

1. Λία Γεωργιάδη (Πρόεδρος)

2. ΓεωργίαΧαραλαμπίδου

3. Χριστίνα Πετρούδη

4. Γιόλα Δημητρίου

22000111

99617800

2200234

Γ.Κ. ΠΟΓΟ

Λεωφ. Κέννετυ 56, ΑΒΙΤΑΡΕ 2,

Διαμ. 21, Λευκωσία 1076

pogo@spidernet.com.cy

1. Σκεύη Κουκουμά

(Γενική Γραμματέας)

2. Σκεύη Πασιά (Κ.Ο.Γ.)

22494906

99648825

99697168

22427051

ΓΟΔΗΚ

Λεωφ. Γεωργίου Γρίβα Διγενή 50,

1096 Λευκωσία

godik@diko.org.cy

1. Αντιγόνη Παπαδοπούλου  (Πρόεδρος)

Κύλωνα 1, 2058 Στρόβολος

antigonipapadopoulou@hotmail.com

2. Ιωάννα Κυπριανού

(Μέλος)

99651799

22669421

(ΓΟΔΗΚ)

22421818

22492004

(ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)

22661003

(ΓΟΔΗΚ)

ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΙΝΗΣΗ

Λεωφ. Βύρωνος 40,1096 Λευκωσία,

Τ.Θ. 29107, 1621 Λευκωσία

sosialistikiginekiakinisi@cytanet.com.cy

1. Ρούλα Μαυρονικόλα

(Πρόεδρος)

roulla.mavronikola@gmail.com

2. Σύλια Κυρμίτση

(Γενική Γραμματέας)

skyrmitsi@gmail.com

22476000

99430688

99432529

22670205

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΙΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΙΣΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ

Τ.Κ. 25337, Τ.Τ. 1308, Λευκωσία

koullakoumides@yahoo.com

eleni.boston@yahoo.com

1. Κούλα Κουμίδου (Πρόεδρος)

2. Έλλη Χριστοδούλου

(Γενική Γραμματέας)

99620300

99180037

22488728

ΤΜΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΟ

Αρχείρμου 29, Τ.Τ. 1045,Λευκωσία

polinastavrou@inek.org.cy

marina@peo.org.cy

1. Μαρίνα Σταυρινού Κούκου

(Γραμματέας Τμ. Γυναικών)

2. Πολίνα Σταύρου

(Μέλος Γραμματείας)

22866417

99486147

22866400

22346828

7.

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕΚ

Λεωφ. Στροβόλου 11,

Τ.Κ. 25018, 1307 Λευκωσία

despina.isaia@sek.org.cy

natasaioannou@eac.com.cy

1. Δέσποινα Ησαΐα

(Γενική Γραμματέας Τμήματος)

2. Νατάσα Ιωάννου

(Επαρχιακή Γραμματέας Τμήματος)

22849618

22871491

22849850

22849858

ΤΜΗΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΤΙΣΙΜ) - ΔΕΟΚ

Λεωφ. Βύρωνος 40,1096 Λευκωσία,

Τ.Θ. 21625, Λευκωσία

deok@cytanet.com.cy

flora@deok.org.cy

1. Φλώρα Γιάγκου

22872177

99312280

22670494

ΟΕΒ

Medcon Construction Ltd, Δοσιθέου 1, Λυκαβητός, 1071 Λ/σία, Τ.Κ. 21054

1501 Λευκωσία,

d.karantokis@medcon.com.cy

Λεωφ. Γρίβα Διγενή 30, Τ.Θ. 21657

1511 Λευκωσία

lpanayiotou@oeb.org.cy

1. Δήμητρα Καραντώκη

2. Λένα Παναγιώτου

22265000

22665102

22762549

22669459

10.

ΠΑΣΥΔΥ

Λεωφ. Δημοσθένη Σεβέρη 3,Λευκωσία

thadjiprodromou@papd.mof.gov.cy

achilleos@dits.mof.gov.cy

akasoulidou@pasydy.org

1. Τασούλα Χατζηπροδρόμου

2. Νάνα Αχιλλέως

3. Νάσω Κασουλίδου

99541212

99415869

22844457

22800900

22668639

11.

ΓΟΔΗΣΥ

Κίλκις 7, 6015 Λάρνακα

Τ.Κ. 40138, 6301  Λάρνακα

xencon@yahoo.com

1. Ξένια Κωνσταντίνου (Γ.Γ.)

2. Ουρανία Σχίζα (Επαρχιακή (Γραμματέας Λευκωσίας)

99344634

22883000

22883100

22811489

12.

ΓΟΕΔ

Μελπομένης 52, 2102 Αγλαντζιά

1. Κάτια Γεωργίου

99467606

99606320

99516691

13. 

ΚΟΓΕΕ (Κυπριακή Ομοσπονδία Γυναικών Επαγγελματιών Επιχειρηματιών)

Τ.Κ. 23407

1683, Λευκωσία

president@bpwcyprus.org.cy

info@bpwcyprus.org.cy

1. Μαίρη Παπαδοπούλου

(Πρόεδρος)

2. Δημήτρια Κουκούνη

(Πρόεδρος Επιτρ. Ισότητας)

99629474

22325694

22328435

14.

Women’s Research Centre

sevgul_uludag@yahoo.com

1. Sevgul Uludag

99966518

15.

New Cyprus Party

ghassan010950@yahoo.com

1. Gulay Kaser

00905428543740

16.

ΓΟΕΚ – Γυναικεία Οργάνωση Ευρωπαϊκού Κόμματος

Στασάνδρου 27,

1060 Λευκωσία

elpidapavlidou@hotmail.com

evropaiko.komma@cytanet.com.cy

1. Ελπίδα Παυλίδου

(Πρόεδρος)

99624474/

99977668

22761144

22674009

22376179

17.

Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια  (ΣΠΑΒΟ)

Λεωφόρος  Κυρήνειας 176,

2112 Λευκωσία

http://www.domviolence.org.cy/

info@domviolence.org.cy

kikibo@cytanet.com.cy

myroulla54@gmail.com

1. Κική Πογιατζή

(Πρόεδρος)

2. Μυρούλλα Χριστοδούλου

22560099

22339001

99428843

1440

99302414

18.

Ένωση Κυπρίων Αγροτών (ΕΚΑ)

Ανδροκλέους 4, Διαμ. 3, 1060 Λευκωσία

Τ.Θ. 21409, 1508 Λευκωσία

vagkos30@yahoo.com

eka.agroton@cytanet.com.cy

1. Αλεξία Ποταμού

2. Δέσπω Χατζηγιωργαλλή

(Μέλος Συμβουλίου Τμήματος Αγροτισσών ΕΚΑ)

23743000

22754651

22755678

99537330

99775738

22768176

19.

Γυναικεία Κίνηση Οικολόγων (ΓΥΚΟ)

Περικλέους 63, Γραφείο 102, 2024 Στρόβολος, Τ.Θ. 29682, 1722 Λσία

yianoulam@gmail.com

xefi@cyprusgreens.org

gyko@cytanet.com.cy

1. Γιαννούλα Μαρκίδου

(Γενική Γραμματέας)

2. ΄Εφη Ξάνθου

(Βοηθός Γενική Γραμματέας)

22518787

99541724

99879266

22377161

22512710

20.

Συμμαχία Γυναικών

marina.demetriou@cobalt.aero

xarathoma@hotmail.com

info@symmaxiapoliton.org

1. Μαρίνα Δημητρίου

(Πρόεδρος)

2. Χαρά Θωμά

(Γραφείο Επικοινωνίας)

99892302

99938539

22282000

Τελευταία επικαιροποίηση: 11/04/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.