Kohtukulud seoses väiksemate kohtuvaidluste menetlusega

Estonia

Kui riigilõiv tasutakse kohtulahendi alusel, tuleb see maksta kohtulahendis märgitud kontole ja kasutada kohtulahendis näidatud viitenumbrit.

Content provided by:
Estonia

Sissejuhatus

Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetluses avalduse esitamisel Eesti kohtule tuleb riigilõivu tasuda samas suuruses kui siseriikliku avalduse esitamisel. Riigilõivu ja muude menetluskuludega seonduvat reguleerivad tsiviilkohtumenetluse seadustik ja riigilõivuseadus. Riigilõivu ja kohtule tasutavaid menetluskulusid saab maksta üksnes pangaülekandega.

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Avalduse esitamisel tuleb tasuda kohtukuluna riigilõiv. Menetluse käigus võivad lisanduda muud menetluskulud, näiteks menetlusdokumentide kättetoimetamise kulud, tõlkekulud.

Kui palju pean maksma?

Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetluses avalduse esitamisel Eesti kohtule on riigilõiv samas suuruses kui siseriikliku avalduse esitamisel. Riigilõivu suurus sõltub nõutavast rahasummast. Näiteks tuleb 500 euro suuruselt nõudelt tasuda riigilõivu 140 eurot, 1000 euro suuruselt nõudelt 245 eurot, 1500 euro suuruselt nõudelt 280 eurot ja 2000 euro suuruselt nõudelt 315 eurot.

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Riigilõiv tuleb tasuda avalduse esitamisel ette. Kui riigilõiv on tasumata, annab kohus avaldajale võimaluse kohtu määratud tähtajaks riigilõiv tasuda. Kui kohtu määratud tähtpäevaks riigilõivu ei tasuta, keeldub kohus avaldust menetlusse võtmast.

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Riigilõivu saab tasuda üksnes pangaülekandega. Krediitkaarte ei aktsepteerita. Kõikide maksete puhul, mida soovitakse kohtutele teha, on makse saajaks Rahandusministeerium.

Kui riigilõivu tasutakse ettemaksuna, siis tuleb maksekorralduse selgitusse võimalikult täpselt märkida, millise toimingu eest riigilõivu tasutakse. Kui avaldus esitatakse avaliku e-toimiku kaudu, saab riigilõivu tasuda samas keskkonnas pangalingiga.  Kui riigilõiv tasutakse kohtulahendi alusel, tuleb see maksta kohtulahendis märgitud kontole ja kasutada kohtulahendis näidatud viitenumbrit.

Täiendavat infot riigilõivu kontode ja kohtute viitenumbrite kohta leiab kohtute kodulehelt.

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Kohtule tuleb esitada riigilõivu tasumist kinnitavad andmed, et kohus saaks riigilõivu laekumist kontrollida. Sellisteks andmeteks on: riigilõivu maksja nimi, panga ja konto andmed, kuhu riigilõiv tasuti, tasutud summa, tasumise kuupäev. Kohus saab makse laekumist kontrollida elektrooniliselt, mistõttu riigilõivu tasumist tõendava maksekorralduse esitamine ei ole vajalik. Kohus võib vajadusel seda siiski küsida.

Viimati uuendatud: 17/05/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.