Asiakirjojen tiedoksianto

Finland

Content provided by:
Finland

HUOM. Neuvoston asetus (EY) N:o 1393/2007 on korvattu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2020/1784 alkaen 1.7.2022.

Uuden asetuksen nojalla tehdyt ilmoitukset


2 artiklan 1 kohta - Lähettävät viranomaiset

Lähettäviä viranomaisia ovat käräjäoikeudet, markkinaoikeus, hovioikeudet, korkein oikeus, ulosottolaitos ja oikeusministeriö.

2 artiklan 2 kohta - Vastaanottavat elimet

Tähän artiklaan liittyvien toimivaltaisten viranomaisten luettelon saa esiin seuraavasta linkistä.
Toimivaltaisten viranomaisten luettelo

2 artiklan 4 kohdan c alakohta - Asiakirjojen vastaanottotavat

Käytettävissä olevat asiakirjojen vastaanottotavat: asiakirjoja voidaan vastaanottaa postitse, faksilla tai sähköpostina.

2 artiklan 4 kohdan d alakohta - Kielet, joita voidaan käyttää liitteessä I olevan vakiolomakkeen täyttämiseen

Vakiolomakkeen täyttökielet: suomi, ruotsi tai englanti.

3 artikla - Keskusyksikkö

Keskusyksikkö on oikeusministeriö.

 

Oikeusministeriö

PL 25

FIN-00023 Valtioneuvosto

Puh. (358-9) 16 06 76 28

Faksi: (358-9) 16 06 75 24

S-posti: central.authority.om@gov.fi

Asiakirjoja voidaan vastaanottaa postitse, faksina tai sähköpostina.

Kielet: suomi, ruotsi, englanti.

4 artikla - Asiakirjojen lähettäminen

Pyyntölomake voidaan täyttää suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

8 artiklan 3 kohta ja 9 artiklan 2 kohta - Jäsenvaltion lainsäädännön mukainen tiedoksiantoaika

Suomi ilmoittaa 9 artiklan 3 kohdan nojalla, ettei se sovella 9 artiklan 1 ja 2 kohdan määräyksiä. Artiklan määräyksillä ei nykyisessä muodossaan ole maan oikeusjärjestelmän kannalta ymmärrettävää merkitystä eikä niitä siten voitaisi Suomessa käytännössä soveltaa.

10 artikla - Todistus tiedoksiannosta ja tiedoksi annetun asiakirjan jäljennös

Todistuslomake voidaan täyttää suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

11 artikla - Tiedoksiantokulut

Asiakirjojen tiedoksianto on maksutonta ulkomaisille lähettäville viranomaisille.

13 artikla - Diplomaattisten edustajien tai konsuliviranomaisten toimittama asiakirjojen tiedoksiantaminen

Suomi ei vastusta tällaista tiedoksiantotapaa.

15 artikla - Suora tiedoksiantopyyntö

Suomi ei vastusta tällaista tiedoksiantotapaa.

19 artikla - Oikeuteen saapumatta jättävä vastaaja

Suomi ei anna 19 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua ilmoitusta, joten Suomen tuomioistuimet eivät voi ratkaista asiaa 19 artiklan 2 kohdan nojalla. Siksi myöskään saman artiklan 4 kohdan tarkoittamaa ilmoitusta ei ole tarpeen tehdä.

Päivitetty viimeksi: 18/06/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.