Orzecznictwo krajowe

Poland

Content provided by:
Poland

Orzecznictwo udostępnione na stronach internetowych

Orzeczenia:

link

Trybunału Konstytucyjnego

– Internetowy Portal Orzeczeń (IPO)

https://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Szukaj?cid=1

Sądu Najwyższego

– Baza Orzeczeń

https://www.sn.pl/wyszukiwanie/SitePages/orzeczenia.aspx

Naczelnego Sąd Administracyjnego

– Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/

Co do zasady strony internetowe Trybunału i Sądów umożliwiają wyszukiwanie orzeczeń zarówno bezpośrednio poprzez podanie sygnatury lub daty orzeczenia, jak również przeszukiwanie bazy poprzez wpisanie słów kluczowych i wyrażeń (na przykład tytułów ustaw mających zastosowanie w danej sprawie, nazw organów, czy treści zawartej w komparycji orzeczenia – czyli w części wstępnej zawierającej określenie sądu, podstawy prawnej rozstrzygnięcia).

Szczegółowe informacje dotyczące baz orzeczeń

Baza orzeczeń:

Orzeczenia w bazie można wyszukiwać poprzez kryteria takie jak:

Trybunału Konstytucyjnego

 • przeszukiwanie treści – ze wskazaniem miejsca użycia wyrażenia/frazy (na przykład: uzasadnienie, zdanie odrębne, komparycja; czy zastosować odmianę słów);
 • cechy dokumentu – sygnatura, miejsce publikacji (na przykład: wszystkie, Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Orzecznictwo TK Zbiór Urzędowy; (rok, numer, pozycja)); data orzeczenia albo wybór okresu „od-do”;
 • skład orzekający;
 • akty normatywne;
 • czy do orzeczenia zgłoszono zdanie odrębne (votum separatum);
 • wyniki można filtrować poprzez wybór opcji:
  • etap postępowania (rozpoznanie właściwe, sygnalizacja, wstępna kontrola),
  • zakres czasowy (ostatni rok, ostatnie 5 lat, ostatnie 10 lat, od 16.10.1997 roku, od 1986 roku),
  • rodzaj dokumentu (postanowienie, postanowienie tymczasowe, rozstrzygnięcie, wyrok);
  • repertorium (K – wnioski o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie;
   Kp – wnioski Prezydenta RP o stwierdzenie zgodności z Konstytucją ustaw przed ich podpisaniem albo umów międzynarodowych przed ich ratyfikacją;
   P
   – pytania prawne w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą;
   Kpt – wnioski dotyczące rozstrzygania sporów kompetencyjnych, pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi organami państwa;
   Pp – wnioski dotyczące stwierdzenia zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznych;

U – wnioski o stwierdzenie zgodności przepisów prawa, wydawanych przez centralne organy państwowe z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawami;
SK– skargi konstytucyjne;
M
– wnioski Marszałka Sejmu o stwierdzenie przeszkody w sprawowaniu urzędu przez Prezydenta RP oraz powierzeniu Marszałkowi Sejmu tymczasowego wykonywania obowiązków Prezydenta RP,

 • rok,
 • liczebność składu orzekającego (pełny skład, pięcioosobowa, trójosobowa),
 • skład orzekający (wybór konkretnego sędziego z listy).

Sądu Najwyższego

 • słowa w treści orzeczenia i uzasadnienia;
 • sygnatura;
 • forma orzeczenia – na przykład: wyrok, postanowienie, uchwała, zarządzenie;
 • data wydania – zarówno przez wskazanie konkretnej daty jak również wyszukiwanie orzeczeń z określonego okresu (od-do);
 • izba (zarówno izby funkcjonujące w obecnym, jaki i przeszłym stanie prawny; na przykład: Izba Cywilna, Izba Karna, Izba Odpowiedzialności Zawodowej, Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych, Izba Wojskowa, Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, Izba Dyscyplinarna);
 • Sędzia w składzie;
 • Przewodniczący składu;
 • sprawozdawca; współsprawozdawca; autor uzasadnienia;
 • skład sędziowski (na przykład: Skład 1-osobowy; Skład 3-osobowy ; Skład 5-osobowy; Skład 7-osobowy; Skład całej Izby SN; Skład połączonych Izb SN; Skład całego SN).

Zgodnie z informacją zawartą na stronie Sądu Najwyższego orzeczenia niewystępujące w internetowej bazie orzeczeń Sądu Najwyższego są udostępniane przez Referat do spraw dostępu do informacji publicznej: https://www.sn.pl/informacjepraktyczne/SitePages/Udostepnianie_informacji_publicznej.aspx

Naczelnego Sąd Administracyjnego

 • szukane słowa;
 • szukane słowa ze wskazaniem miejsca występowania (np. gdziekolwiek, w sentencji, w tezie, w uzasadnieniu);
 • opcja „Odmiana słów” – która określa czy wyszukiwanie ma być przeprowadzone z uwzględnieniem odmiany szukanych słów czy bez odmiany;
 • sygnatura
 • Sąd (np. dowolny, Naczelny Sąd Administracyjny Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, NSA w Warszawie (przed reformą), NSA oz. w Białymstoku, NSA oz. w Bydgoszczy, NSA oz. w Gdańsku, NSA oz. w Katowicach, NSA oz. w Krakowie, NSA oz. w Lublinie, NSA oz. w Łodzi, NSA oz. w Poznaniu, NSA oz. w Rzeszowie, NSA oz. w Szczecinie, NSA oz. we Wrocławiu;
 • rodzaj orzeczenia (wyrok, postanowienie, uchwała);
 • symbol sprawy (oznaczenie liczbowe tematu orzeczenia – właściwy numer można znaleźć po kliknięciu na symbol lupy);
 • data orzeczenia w formacie RRRR-MM-DD – można wskazać również zakres dat „od-do”;
 • Sędzia (można zawęzić poprzez wskazanie funkcji – np. przewodniczący, sprawozdawca, autor uzasadnienia);
 • filtrowanie wyników poprzez wybór statusu orzeczenia – opcje „tak-nie”(orzeczenie prawomocne, orzeczenie kończące, z tezą, z uzasadnieniem, ze zdaniem odrębnym);
 • rodzaj skarżonego organu (przeszukanie listy organów po kliknięciu na symbol lupy);
 • hasła tematyczne (przeszukanie haseł po kliknięciu na symbol lupy);
 • powołane przepisy (akt prawny, przepis);
 • czy zostało zamieszczone w urzędowym zbiorze orzeczeń (rok, numer, pozycja;
 • czy orzeczenia było glosowane („glosa” to naukowy komentarz do orzeczenia sądowego).

Bezpośrednio pod kryteriami wyszukiwania znajduje się link „Opis zasad wyszukiwania” (https://orzeczenia.nsa.gov.pl/instrukcja.html) pod którym znajduje się Instrukcja obsługi.

Naczelny Sąd Administracyjny na stronie Centralnej Bazy Orzeczeń Sądów Administracyjnych informuje, że udostępniona w Internecie baza orzeczeń służy wyłącznie celom informacyjnym oraz edukacyjnym i nie ma statusu zbioru urzędowego. Znajdujące się w niej orzeczenia są anonimizowane z uwzględnieniem celów wynikających z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych i innych regulacji szczególnych.

Dostępność orzeczeń

Baza orzeczeń:

Formaty

Trybunału Konstytucyjnego

 • treść orzeczeń dostępna jest bezpośrednio na stronach internetowych Trybunału
 • lub do pobrania jako plik w formacie DOC.

Sądu Najwyższego

 • treść orzeczeń dostępna jest bezpośrednio na stronach internetowych SN
 • lub do pobrania jako plik w formacie PDF.

Naczelnego Sąd Administracyjnego

 • treść orzeczeń dostępna jest bezpośrednio na stronach internetowych NSA
 • lub do pobrania jako plik w formacie RTF.

Informacje dotyczące obowiązku publikowania orzeczeń

 • Publikacja orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego przewidziana jest w art. 190 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Obowiązek publikacji orzeczeń Sądu Najwyższego przewiduje art. 8 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1093 z późn. zm.).
 • Art. 42 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2492 z późn. zm.) nakłada na Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego zobowiązanie do wydawania zbioru urzędowego orzeczeń sądów administracyjnych. Natomiast w Zarządzeniu nr 30 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie anonimizacji i udostępniania orzeczeń sądów administracyjnych za pośrednictwem systemów informatycznych, określono zasady udostępniania przez Internet, za pośrednictwem Centralnej Bazy Orzeczeń Sądów Administracyjnych (CBOSA), orzeczeń sądów administracyjnych oraz uchwał Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Ostatnia aktualizacja: 04/03/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.